Leveringen - 15381-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Italië-Ancona: Software voor documentenbeheer

2018/S 009-015381

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ASUR Marche
via G.Oberdan 2
Ancona
60122
Italië
Contactpersoon: Stefano Simoncini
Telefoon: +39 0712911716
E-mail: stefano.simoncini@sanita.marche.it
NUTS-code: ITI3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.asur.marche.it

Adres van het kopersprofiel: www.asur.marche.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Azienda Sanitaria Unica Regionale
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Consultazione preliminare di mercato per la predisposizione di una gara d’appalto per il noleggio di un sistema informativo e dei servizi connessi che consentano di supportare i processi assistenziali.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48311000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Avviso di consultazione preliminare di mercato per la predisposizione di una gara d’appalto per il noleggio di un sistema informativo e dei servizi connessi che consentano di supportare i processi assistenziali a livello ospedaliero, per le necessità dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regione Marche.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La procedura è riferita al noleggio di un sistema informativo e dei servizi connessi che consentano di supportare i processi assistenziali a livello ospedaliero, per le necessità dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.

II.2.14)Nadere inlichtingen

La consultazione preliminare è finalizzata unicamente a sollecitare contributi da parte di operatori economici interessati nel settori di riferimento. Si precisa che i contributi sono resi in forma gratuita e non comportano alcun obbligo per l'ASUR. I contributi devono pervenire entro il 12.2.2018.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

La consultazione preliminare è finalizzata unicamente a sollecitare contributi da parte di operatori economici interessati nel settori di riferimento. Si precisa che i contributi sono resi in forma gratuita e non comportano alcun obbligo per l'ASUR. I contributi devono pervenire entro il 12.2.2018.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018