Leveringen - 15383-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Hisarya: Motorvoertuigen

2018/S 009-015383

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
TP „Darzhavno gorsko stopanstvo Hisar“
2016195800186
obl. Plovdiv, obsht. Hisar, gr. Hisar, ul. „Stryama“ No. 2
Hisarya
4180
Bulgarije
Contactpersoon: Mina Rahova
Telefoon: +359 882301239
E-mail: dgshisar@ucdp-smolian.com
Fax: +359 882301239
NUTS-code: BG421

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ucdp-smolian.com

Adres van het kopersprofiel: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=1116

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=1116
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: дейности по Закона за горите

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка чрез закупуване на 1 брой ремарке за лек автомобил за нуждите на ТП „ДГС Хисар“.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Доставка чрез закупуване на 1 брой ремарке за лек автомобил за нуждите на ТП „ДГС Хисар“.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Административната сграда на ТП „ДГС Хисар“, находяща се на адрес: гр. Хисаря, ул. „Стряма“ № 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Доставка чрез закупуване на 1 брой ремарке за лек автомобил за нуждите на ТП „ДГС Хисар“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителя не поставя минимални изисквания.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителя не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Eventuele minimumeisen:

Възложителя не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителя не поставя минимални изисквания.

Eventuele minimumeisen:

Възложителя не поставя минимални изисквания.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/02/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Административната сграда на ТП „ДГС Хисар“.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок на основание чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018