Építési beruházás - 154008-2022

25/03/2022    S60

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 060-154008

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 18398304241
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greksa Szlávna
E-mail: Szlavna.Greksa@erzsebettaborok.hu
Telefon: +36 13805522
Fax: +36 17004555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.erzsebettaborok.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.erzsebettaborok.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Zánka EFOP II. ütem kiv

Hivatkozási szám: EKR001528912021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Zánkai Erzsébet-tábor megvalósítása-EFOP II. ütem

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45100000 Terep-előkészítő munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Zánka külterület 030/15-ös, 018/3-as, 018/7-es, 022/19-es és 017/6-os helyrajzi szám

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Zánkai Erzsébet-tábor megvalósítása-EFOP II. ütem

Jelen projekt célja az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosító számú, „A Tábor összeköt - Erzsébet Táborok” című projekt keretében a Zánkai Erzsébet-tábor (a továbbiakban: táborhely vagy Tábor) egyes sportlétesítményeinek és szabadtéri programhelyszíneinek fejlesztése, valamint az ezen létesítményekhez kapcsolódó akadálymentesítést célzó beavatkozások kivitelezése, továbbá a sportpályák és játszóterek felújítása/bővítése, az akadálymentesítés és a projekt dokumentációban megjelölt helyeken az infografika kiépítése.

Jelen projekt a zánkai gyermektábor meghatározott részét, a Zánka külterület 030/15-ös, 018/3-as, 018/7-es, 022/19-es és 017/6-os helyrajzi számú ingatlanjait érinti.

A projekt első üteme, vagyis a meglévő Strand lidósítása, a partvédmű felújítása és a Strandi vizesblokkok felújítása sikeresen lezajlott. A jelenlegi eljárás eredményeképpen kivitelezésre kerülő elemek a következőek:

A projekt elemei:

- Teniszpályák: 4 db felújítása (3 db salak és 1 db poliuretán burkolatú)

- Strandröplabda pálya: 3 db felújítása

- Kosárlabda pálya: 1 db felújítása

- Kézilabda pálya: 3 db felújítása (1 db aszfaltborítású és 2 db homokos alapú)

- 1db Ügyességi akadálypálya és 1db Kressz park:

- Stadionhoz kapcsolódó sportlétesítmények (épület nélkül): felújítás

- Játszóterek, Nyári épületek: 2 db felújítása

- Játszóterek, Téli épületek: 2 db felújítása

- Ability park és játszótér, Strand: 1 db felújítása

- Street workout pálya (szabadtéri kondipark pálya), Strand: 1 db

- Kültéri mászófal: 1 db

- Petanque pálya: 6 db

- Közösségi terek: 3 db felújítása

- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek: 10 db

- Önálló akadálymentesítési feladatok

- Strand környezetrendezés:

- Röplabda pálya: 1 db felújítása

- Terület átfogó feladatok: organizáció és infografika

A projekt főbb mutatószámai:

- 6581 m2 műanyag, rugalmas sportburkolat,

- 2700 m2 salakpálya építése,

- 1146 m2 aszfaltburkolat,

- 782 m2 szintetikus műgumi burkolat,

- 3837 m2 térkő burkolat,

- 20 akadályelemből álló kalandpark,

- 66 db utcai bútor,

- 6 db napvitorla,

- 56 infografikai elem,

- 41 db játszószer elhelyezése több helyszínen, összesen 2432 m2 területen

- 10 db szabadtéri fitnesz eszköz elhelyezése a Street workout pályán (szabadtéri kondipark pálya a Strand területén), összesen 288 m2 területen

- 1 db 222 méteres akadálymentesítő rámpa/erdei tanösvény,

- 10 db szelektív hulladékgyűjtő sziget.

A jelen projekt célja a táborozó gyermekek számára egy nívós, a 21.század követelményeinek megfelelő Táborhely kialakítása, ezért a projektelemek tervezésekor a Tervezőt azon szempontok is vezérelték, hogy a Tábor adott területéhez az ahhoz kapcsolódó látványvilág párosuljon. Ennek érdekében a tervekben és a költségvetés kiírásban is konkrét termékek kerültek kiírásra (elsősorban a játszótéri és sportelemek tekintetében), azonban a Tisztelt Ajánlattevőnek lehetősége van kiváltani azokat -funkcionálisan és látványvilágban is- egyenértékű termékkel.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.2.1. alkalmassági követelmény keretében bemutatott személyi állománynak az alkalmassági követelményben foglaltak feletti szakmai többlettapasztalata (0-60hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.2.2. alkalmassági követelmény keretében bemutatott személyi állománynak az alkalmassági követelményben foglaltak feletti szakmai többlettapasztalata (0-60hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-1.2.12-17-2017-00006

II.2.14)További információk

Kieg a II.2.5. ponthoz: 2 és 3. ért. RSZ kapcsán a szakember a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti, az M.2.1. pont kapcsán MV-É, az M.2.2. pont kapcsán MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek való megfelelésén felüli szakmai tapasztalatot értékeli.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2-3. számú értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

Kieg. a II.2.5. ponthoz: az árkritérium megnevezése: Egyösszegű nettó ajánlati ár [tartalékkeret nélkül] (Ft)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 017-039714
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Zánka EFOP II. ütem kiv

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].

Ajánlattevő

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8086 Felcsút Fő utca 217) (adósz.: 25308673207)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/03/2022