Lieferungen - 15401-2018

13/01/2018    S9    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) 

Belgien-Mecheln: Behindertenfahrzeuge, Rollstühle und dazugehörige Ausrüstung

2018/S 009-015401

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
EMMAUS VZW
BE 411.515.075
Edgard Tinellaan 1c
Mechelen
2800
Belgien
Kontaktstelle(n): Mevrouw Chantal Thijs
Telefon: +32 15305110
E-Mail: chantal.thijs@emmaus.be
Fax: +32 15446710
NUTS-Code: BE212

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.emmaus.be/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/487/TF/2017
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Andere
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Niet gespecifieerd

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN MOBILITEITSHULPMIDDELEN

Referenznummer der Bekanntmachung: 2017/216/AKAZSTM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33193000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zie II.2.4.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33193100
33193120
39295400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE212
Hauptort der Ausführung:

Site Roosendaelveld.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I.2 Beschrijving van de opdracht

Voorwerp van deze leveringen:

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN MOBILITEITSHULPMIDDELEN.

In punt I.2.1 tot en met I.2.6 worden de voorlopig benodigde materialen opgesomd en reeds omschreven om de kandidaat inschrijver een duidelijk beeld te geven waar de opdracht over gaat.

Alle materialen worden gemonteerd geleverd.

Leveringsplaats:

AZ Sint-Maarten, Liersesteenweg 435 te 2800 Mechelen.

OPGELET: de hieronder vermeldde aantallen zijn vermoedelijke hoeveelheden.

Algemeen:

— Alle materialen dienen te voldoen aan de Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen,

— Alle gebruikte materialen zijn brandwerend en geschikt voor gebruik in ziekenhuizen,

— Voor alle materialen is een CE-certificaat, handleiding (in het Nederlands), service manual (indien van toepassing) (Nederlands of Engelstalig) beschikbaar,

— Bekleding: kunststof, antibacterieel behandelt, schimmelwerend, waterproof en urinebestendig, ademend, vuilwerend, slijtvast, brandvertragend (minimum M2, eenvoudig te reinigen,

— Alle materialen worden in een neutrale kleur voorzien,

— De bekleding van de rolstoelen en rollators is afwasbaar, vlekbestendig en bestand tegen de klassieke schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen binnen een ziekenhuisomgeving inclusief peroxide (bij voorkeur geen nylon),

— Alle gebruikte materialen zijn corrosie bestendig,

— Alle gebruikte materialen zijn bestand tegen de gangbare reinigings- en ontsmettingsmiddelen in een ziekenhuisomgeving (incl. waterstofperoxide).

O Na veelvuldig reinigen mag er geen kleurverandering optreden.

— Eenvoudig in onderhoud.

O Materialen zijn glad en eenvoudig te reinigen.

I.2.1 Manuele rolstoelen - VH 200 stuks

I.2.2 Manuele rolstoelen specifiek voor Hemiplegie patiënten – VH 100 stuks

I.2.3 Verzorgingsrolstoelen – VH 11

I.2.4 Rollator 4 wielen – VH 79 stuks

I.2.5 Rollator 2 wielen – VH 86 stuks

I.2.6 Wandelstok 4 poten – VH 48 stuks

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Dienst na verkoop / Gewichtung: 0
Preis - Gewichtung: 0
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Vereiste opties (preventief onderhoudscontract).

Vrije opties (niet gespecificeerd).

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

* De Belgische kandidaat-inschrijver dient wel een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan voor de Belgische inschrijvingen (rechtspersonen) gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO – Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel +32 (0)2 552 27 48 Fax +32 (0)2 552 27 82 E-mail cjc-csr@just.fgov.be

Omdat het opdrachtgevend bestuur niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving, dienen buitenlandse kandidaat-inschrijvers bij hun aanvraag tot deelneming zelf alle bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden aan te leveren.

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1o hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;

2o hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

— Ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal,

— Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer',

— Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken',

— Selecteer uw land en klik op 'Volgende',

— Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting',

— In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?',

— Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.

Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte Uniform Europees Aanbestedingsdocument opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

* Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s.

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de specifieke omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

— Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's met vermelding van het verzekerde bedrag,

— Verklaring betreffende de jaarlijkse specifieke omzet die het voorwerp van deze opdracht uitmaakt, dit voor de laatste 3 boekjaren van de onderneming Deze verklaring wordt ondertekend en gereviseerd door een bevoegd persoon of instantie in functie van de aard van de onderneming.

Minimale jaarlijkse specifieke omzet 650.000 EUR.

— Geen negatief eigen vermogen (verklaring ondertekend door gemandateerde).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft (rolstoelen en rollators) die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.

O Deze referenties worden gestaafd d.m.v. een attest van tevredenheid door de opdrachtgever. (minimaal 3 attesten).

Volgende gegevens worden vermeld:

— Omschrijving van de opdracht,

— Orde van grootte van het investeringsbedrag en/of aantallen,

— Contactgegevens per referentie,

— Vermelding van tevredenheid door de opdrachtgever is essentieel.

(implementatie, communicatie, projectleiding, timing... deze punten worden voorzien van een gradatie van tevredenheid; bv. zeer goed, goed).

— Het document is duidelijk leesbaar en getypt (geen handgeschreven document),

— Het document is voorzien van een recente datum (maximum 3 jaar),

— Het document is gedateerd en ondertekend door de gebruiker.

Het document wordt tevens gehandtekend door de inschrijver.

De referentie moet gaan over materialen die betrekking hebben op deze opdracht (rolstoelen, verzorgingsrolstoelen, rollators).

Referenties die verschillen van deze opgave worden niet aanvaard.

— De kandidaat inschrijver voegt een plan van aanpak toe aangaande de uitvoering van deze opdracht.

Deze bevat minimaal:

O Levering.

 Opgave van wie (kwalificaties/achtergrond) de materialen zal assembleren (materialen dienen gemonteerd te worden geleverd).

 Waar materialen zullen worden gemonteerd en opgeslagen voor levering.

 Inschatting van de tijd die nodig zal zijn om alle materialen te monteren.

O Een beschrijving van het preventief onderhoud (gedurende de waarborgperiode is het preventief onderhoud ten laste van de inschrijver + mogelijks wordt er een preventief onderhoudscontract afgesloten voor de rolstoelen).

O Dienst na verkoop.

 Openingsuren, bereikbaarheid.

 Beschikbaarheid en interventiesnelheid techniekers (hoe snel kan een technieker ter plaatse zijn bij defecten).

• Tarief werkuren en verplaatsingsonkosten die worden aangerekend.

 Organisatie/samenstelling dienst na verkoop/technisch team.

 Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole.

 Leveringssnelheid wisselstukken/onderdelen.

 Mogelijkheid tot het ter beschikking stellen van demomaterialen + hoe snel deze kunnen worden voorzien (bij de indiening van de offerte (2e stap) zal er demo materialen moeten worden aangeleverd ten behoeve van de kwaliteitsbeoordeling).

O Timing/tijdlijn voor de uitvoering van deze opdracht (vanaf moment van bestelling).

— Aanbod rolstoelen, rollator en wandelstokken 4 poten.

O De inschrijver voegt documentatie toe aangaande de rolstoelen, rollators en wandelstokken met 4 poten die door hem kunnen worden aangeboden (er dienen nog geen prijzen te worden opgegeven) en die passen in de omschrijving die werd meegegeven.

O Met vermelding van verkrijgbare bekleding.

— De inschrijver dient bij het Federaal Agentschap Voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) genotificeerd te zijn voor de distributie van medische hulpmiddelen op de Belgische markt. De inschrijver levert hiervan de nodige bewijslast aan.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

— Referentielijst,

— 3 referentieattesten (minimaal),

— Plan van aanpak aangaande de uitvoering van deze opdracht,

— Aanbod rolstoelen, rollator en wandelstokken 4 poten,

— De inschrijver dient een kopij van zijn erkenning bij het FAGG als invoerder en verdeler van medische hulpmiddelen toe te voegen aan zijn offerte.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/02/2018
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Belgien
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018