Lieferungen - 154012-2021

29/03/2021    S61

Rumänien-Constanța: Diagnoseausrüstung

2021/S 061-154012

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei”
Nationale Identifikationsnummer: 4301103
Postanschrift: Str. Tomis nr. 145
Ort: Constanța
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 900591
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Kaminschi Ioana
E-Mail: achizitii@spitalulconstanta.ro
Telefon: +40 241503055
Fax: +40 241660473
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spitalulconstanta.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100116447
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare „Teste detecție antigen SARS-CoV-2” – acord-cadru – 12 luni

Referenznummer der Bekanntmachung: 4301103-2021-3314
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141625 Diagnoseausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare „Teste detecție antigen SARS-CoV-2” – acord-cadru – 12 luni.

Valoarea acordului-cadru se situeaza intre minimum 903 000,00 RON fara TVA si maximum 1 161 000,00 RON fara TVA.

Cantitatile minime si maxime/acord-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

Cantitatile minime si maxime/contract subsecvent se regasesc in caietul de saracini.

In ceea ce priveste cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru stabilite de autoritatea contractanta pe perioada de 12 luni, precizam ca acestea sunt cantitati estimative, avand in vedere ca se inregistreaza fluctuatii de la un an la altul in achizitia acestor produse, in functie de numarul de pacienti suspect infectati cu virusul SARS-CoV-2.

Acordul-cadru se incheie cu un singur operator economic.

Durata acordului-cadru: 12 luni.

Contractele subsecvente acordului-cadru se vor incheia lunar, la inceputul fiecarui an pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SCJU Constanta si maximum pe o perioada de opt luni ulterior aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al SCJU Constanta.

Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 161 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Produsele se vor livra la Magazia de Materiale a SCJU Constanta situata in Bld.Tomis nr.145.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare de Teste Antigen Sars-Cov-2

Achiziţionarea produselor ce fac obiectul acestei proceduri pentru Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă,,Sf. Apostol Andrei Constanţa” are ca obiectiv general asigurarea unui act medical de inalta calitate in contextul epidemiei mondiale provocate de noul Coronavirus SARS-CoV-2.

Pandemia de coronavirus din România este o epidemie aflată în curs de desfășurare pe teritoriul României cauzată de noul coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2), virus care provoacă o infecție numită COVID-19, care poate fi asimptomatică, ușoară, moderată sau severă. Infecția severă include o pneumonie atipică severă manifestată clinic prin sindromul de detresă respiratorie acută.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori (daca este cazul) si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor privind situatia personala: se va completa DUAE de catre ofertanti, subcontractanti, terti sustinatori, dupa caz, cu informatiile aferente situatiei lor. Precizam faptul ca declaratia conform art.60 din Legea 98/2016 (din sectiunea Formulare), va fi completata si depusa de toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE.

Documente justificative: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) la momentul prezentarii; 2. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 3. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv.

Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Informatiile cuprinse in certificatul constatator (certificate fiscale) trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii acestora

Conf. art. 63 din Legea 98/2016 persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante si conform art. 3 lit. ll) din Legea nr.98/2016, persoanele cu functii de decizie sunt: conducatorul autoritatii contractante, membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentelor achizitiei si /sau desfasurarea procedurii de atribuire:

— Manager – Prof.Univ.Dr. Tofolean Ioan Tiberiu

— Director Financiar Contabil - Ec. Munteanu Natalia

— Director Medical - Dr.Prazaru Marius Dragos

— Director Ingrijiri - As. Licentiat Mihailescu Petrus

— Sef Serviciu Achizitii – Jr.Bianca Dumitrescu

— Medic Primar Medicina de Laborator - S.L. Dr. Daba Lavinia

— Medic Primar Medicina de Laborator - Dr.Stoicescu Mihaela-Ramona

— Biochimist Laborator UPU- Bioch. Medeleanu Anca

— Biochimist Lborator UPU – Bioch. Calimente Emilia

— Serviciul Achizitii - Ec. Kaminschi Ioana

— Serviciul Achizitii – Ec.Furnica Marioara

— Consilier Juridic - Jr. Sandulescu Mariana

— Consilier Juridic - Jr. Gherghina Carmela Endora

DUAE va fi completat de catre operatorii economici direct in SICAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv de ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat/subcontractant /tert sustinator (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de catre Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei).

Necompletarea totala a DUAE de catre ofertanti (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) va atrage respingerea ofertelor ca incceptabile. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

NOTE:

Nedepunerea odata cu oferta a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere - poate face subiectul unei solicitari de clarificare, conform Notificarii nr. 258 erata la Notificarea 256/2016, pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

CERINTA 1

Cerinţă obligatorie: Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Certificatul constatator va fi solicitat ofertantului (lider asociere, asociati), tertului sustinator si subcontractantului, dupa caz, care trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta pentru partea din contract pe care o realizeaza.

În cazul persoanelor juridice straine se vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care este stabilit ofertantul, în original sau copie conform cu originalul, însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator, TREBUIE SA FIE VALABILE LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA.

CERINTA 2

Cerinţă obligatorie:

Prezentarea AVIZULUI DE FUNCTIONARE cu toate anexele acestuia, emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de import si/sau distributie reactivi/dispozitive. Producatorul produselor ofertate trebuie sa se regaseasca in anexa la aviz și/sau să fie aprobate pentru utilizare în caz de urgență de către OMS în momentul achiziției. In situatia in care ofertantul este producatorul produsului ofertat se va prezenta AVIZUL DE FUNCTIONARE cu toate anexele acestuia, emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de import si/sau distributie reactivi/dispozitive medicale si Certificatul de inregistrare emis de ANMDM a dispozitivului medical ofe

Modalitatea de indeplinire: COMPLETAREA DUAE - la termenul limita de depunere a ofertelor, informatiile corespunzatoare acestei cerinte se completeaza in DUAE. Documentele justificative (dovada detinerii Avizului de functionare cu toate anexele acestuia emis de M.S. pentru activitatea de import si/sau distribitie dispozitive medicale sau echivalent pentru ofertantii din alte state), care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I/LOT in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conform Art.196 alin.2 din Legea 98 din 2016 privind achizitiile publice.rtat introdus pe piata de catre producator conform prevederilor HG.798/2003.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/05/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/05/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

In situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format ELECTRONIC in SEAP o noua propunere financiara. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator, iar acordul-cadru va fi atribuit acestuia, conform art.138 (2) din HG 395/2016. In cazul in care in urma reofertarii, preturile sunt la egalitate, autoritatea contractanta va solicita reofertare conform pasilor expusi anterior pana cand departajarea va putea fi posibila. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2021