Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 154013-2021

Submission deadline has been amended by:  201734-2021
29/03/2021    S61

Romania-Bucharest: Antiseptics and disinfectants

2021/S 061-154013

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic de Urgență București
National registration number: 4505332
Postal address: Str. Floreasca nr. 8
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 014461
Country: Romania
Contact person: Serviciul achiziții publice
E-mail: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com
Telephone: +40 215992283
Fax: +40 215992282
Internet address(es):
Main address: http://www.urgentafloreasca.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100116449
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare dezinfectanți – UPU SMURD

Reference number: 4505332172021
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare dezinfectanti – UPU SMURD – conform caietului de sarcini.

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, operatorii economicii interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 20 de zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 18 720 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant tip aerosol gata de utilizare pentru dezinfectie aeriana-flacon

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti,calea Floreasca,nr.8,sector.1

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare Dezinfectanti – UPU SMURD

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 564 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor prin frecare-flacon maximum 75ml

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti,calea Floreasca,nr.8,sector.1

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare Dezinfectanti – UPU SMURD

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 156 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerinta nr. 1 - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE. Cerinta nr. 2 - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr.

98 / 2016 privind achizitiile publice cumodificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Cerinta nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire SI SE VA ATASA DECLARATIA IN SEAP ODATA CU DUAE. Persoane cu functie de decizie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti sunt: Conf.Univ.Dr. Ionut Negoi– Manager; Dr. Florin Mihail Iordache –

Director Medical Interimar; Ec. Elena Cirstea – Director Financiar Contabil - Interimar, Laura Munteanu-Rosu – Director Ingrijir, Insp. Mihaila Marian - Sef Serviciu Achizitii

Publice. Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 si care se vor prezenta doar de catre operatorii economici clasati pe

Primele 3 locuri - Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert

Sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente: - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru

Conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte

Acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si

Completarile ulterioare; - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original

Sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are

Datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea

Nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoane juridice straine: Operatorul

Economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte

Documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta

Certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in

Conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere

Autorizata. Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193

DinLegea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea

Autoritatii contractante, la finalizartea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in

Conformitate cu prevederile din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatile de anulare a

Constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin

Care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (lider,asociat, tert sustinator)

Participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor

Asumate prin completarea DUAE este Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de

Conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de

Control in cadrul acestuia sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt

Legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a

Realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa

DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente

Situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator

Emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Înainte de atribuirea acordului

Cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor (lider, asociat, tert sustinator) clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea

Criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate

Cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:se va completa DUAE de catre operatorii economici(lider asociat,tert sustinator)participantii la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificat/document emis sau contrasemnat de catre beneficiar care sa confirme furnizarea de produse similare,prin cel putin un contract de furnizare din ultimul an calendaristic.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro. Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin

Intermediul serviciului online, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul cadru doar cu

Operatorii ecomomici situati pe locul I,II, III,dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel: 1. In cazul in care

Comisia constata ca au fost depuse/introduse in SICAP mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul 1,

Autoritatea contractanta va transmite prin SICAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare

Imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, caz in care

Contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut. 2.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de

2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in

SICAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile

Oferite de SICAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica

Decat oferta clasata pe locul I. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP ca urmare a solicitarii autoritatii

Contractante primite prin SICAP, va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta

Initiala depusa in SICAP, la procedura. 3.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi

Egale de catre ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea in SICAP, a unei noi propuneri

Financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel

Incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta

Clasata pe locul I respectiv II. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP ca urmare a solicitarii autoritatii

Contractante va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta initiala depusa in SICAP, la

Procedura. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisa de catre autoritatea

Contractanta. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile

Ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara

Considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea

Acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si

Proprietatea intelectuala. Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe locul I pana cand

Acesta isi declara incapacitatea de a mai furniza produsele sau se reziliaza acordul cadru cu acesta. In aceasta situatie autoritatea

Contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasta pe locul II sau III daca cel clasat pe locul II refuza semnarea

Contractului subsecvent.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Legea 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Clinic de Urgență București
Postal address: Calea Floreasca nr. 8, sector 1
Town: Bucureşti
Postal code: 014461
Country: Romania
E-mail: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com
Telephone: +40 215992283/ +40 215992330
Internet address: http://www.urgentafloreasca.ro/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/03/2021