Leveringen - 15403-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Ålesund: Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen

2019/S 008-015403

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ålesund kommune
942 953 119
Keiser Wilhelmsgate 11
Ålesund
6003
Noorwegen
Contactpersoon: Alf-Christian Røyseth
E-mail: Alf-Christian.Royseth@alesund.kommune.no
NUTS-code: NO053

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.alesund.kommune.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afqdybyouy&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afqdybyouy&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement — Measuring Equipment for the Municipal Water and Sewage Network, 2018

Referentienummer: 18/7859
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38420000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ålesund Municipality would like to have a better overview of its water and sewage system. As a part of this, the municipality needs water and sewage meters, with accessories, for its pipe network.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 500 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000
38421000
38421100
44160000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO053
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The aim of the contract is to cover the Contracting Authority's need for measuring equipment for the municipal water and sewage network, in accordance with the requirement specifications. The contract will primarily be used by the agency for water, Sewage and Sanitation (VAR), but other departments under the municipality can also use the contract if needed.

Comments to the contract:

— the contract does not include the procurement of water meters or other measuring equipment for housesm

— the contract does not include the procurement of meters for municipal waterworks and sewage facilities.

The contract will be valid for one year, with an option for 1 + 1 + 1 year (total up to 4 years).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 500 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 extensions, each for 12 months.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— quantity meters, water surface,

— mobile pressure logs,

— quantity meters, Clamp-on.

Option for the duration:

The contract will be signed for one year, with an option for a further 1 + 1 + 1 year (total up to 4 years).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

According to the tender documentation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

According to the tender documentation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

According to the tender documentation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

According to the tender documentation.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

N/A

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
KOFA
Bergen
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019