Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Forniture - 154053-2020

31/03/2020    S64

Polonia-Kołobrzeg: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

2020/S 064-154053

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu
Numero di identificazione nazionale: nie dotyczy
Indirizzo postale: ul. Artyleryjska 3
Città: Kołobrzeg
Codice NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Codice postale: 78-100
Paese: Polonia
Persona di contatto: Janusz Kubek
E-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Tel.: +48 943067455
Fax: +48 943067401
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Indirizzo del profilo di committente: https://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/178,zamowienia
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu
Numero di identificazione nazionale: nie dotyczy
Indirizzo postale: ul. Artyleryjska 3
Città: Kołobrzeg
Codice NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Codice postale: 78-100
Paese: Polonia
Persona di contatto: Janusz Kubek
E-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Tel.: +48 943067455
Fax: +48 943067401
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Indirizzo del profilo di committente: https://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/178,zamowienia
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu
Numero di identificazione nazionale: nie dotyczy
Indirizzo postale: ul. Artyleryjska 3
Città: Kołobrzeg
Codice NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Codice postale: 78-100
Paese: Polonia
Persona di contatto: Janusz Kubek
E-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Tel.: +48 943067455
Fax: +48 943067401
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Indirizzo del profilo di committente: https://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/178,zamowienia
I.2)Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/178,zamowienia
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.6)Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Dostawa energii elektrycznej w okresie 1.1.2021–31.12.2022 dla 3 spółek wodociągowych”. Numer postępowania: 1/En/ZP/S/2020

Numero di riferimento: 1/En/ZP/S/2020
II.1.2)Codice CPV principale
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. dla 3 spółek wodociągowych.

Szacunkowe zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022 wynosi: 44 440 MWh, w tym:

— część nr 1 – MWiK Kołobrzeg – 19 704 MWh /2 lata = 9 852/1 rok,

— część nr 2 – RWiK Białogard – 14 004 MWh/2 lata = 7 002/1 rok,

— część nr 3 – PWiK Szczecinek – 10 732 MWh/2 lata = 5 366/1 rok.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1, części nr 2 i części nr 3.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 918 806.36 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:

— część nr 1 – MWiK Kołobrzeg – 19 704 MWh /2 lata = 9 852/1 rok,

— część nr 2 – RWiK Białogard – 14 004 MWh/2 lata = 7 002/1 rok,

— część nr 3 – PWiK Szczecinek – 10 732 MWh/2 lata = 5 366/1 rok.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Część nr 1. „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, POLSKA

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Luogo principale di esecuzione:

Część nr 1

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, POLSKA

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Termin zawarcia umowy na 2 lata, tj. od dnia 1 styczeń 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

2. Termin płatności faktur 21 dni.

3. Faktury rozbite na poszczególne obiekty spółki z podziałem na gminy oraz oddzielnie Oczyszczalnia ścieków Korzyścienko i Ujęcie wody Bogucino i Rościęcino

4. Spółka nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.

5. Odczyty i fakturowanie dla taryfy C11 w okresach 2 miesięcznych a dla pozostałych taryf co 1 miesiąc.

6. Cena może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki akcyzy lub VAT-u.

7. MWiK Kołobrzeg posiada 745 punktów pomiarowych.

8. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii stanowiący załącznik do umowy, zostanie przedstawiony na żądanie Wykonawcy.

9. Proponowane ceny jednostkowe energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego powinny zawierać wszystkie obowiązkowe zakupy energii (prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia: zielone, fioletowe, żółte, czerwone, i białe).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 229 709.79 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2021
Fine: 31/12/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Część nr 2. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78- 200 Białogard, POLSKA

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Termin zawarcia umowy na 1 rok tj. od dnia 1 styczeń 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

2. Termin płatności faktur 21 dni.

3. Faktury oraz załączniki z wyspecyfikowanymi obiektami spółki.

4. Spółka nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.

5. Odczyty i fakturowanie w taryfach B w okresach 1-miesięcznych a taryfach C co 2 miesiące.

6. Cena może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki akcyzy lub VAT-u.

7. RWiK Białogard posiada 660 punktów pomiarowych.

8. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii stanowiący załącznik do umowy, zostanie przedstawiony na żądanie Wykonawcy.

9. Proponowane ceny jednostkowe energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego powinny zawierać wszystkie obowiązkowe zakupy energii (prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia: zielone, fioletowe, żółte, czerwone, i białe).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 033 251.35 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2021
Fine: 31/12/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Część nr 3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek, POLSKA

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Luogo principale di esecuzione:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek, POLSKA

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Termin zawarcia umowy na 2 lata, tj. od dnia 1 styczeń 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

2. Termin płatności faktur 21 dni.

3. Miesięczny okres fakturowania.

4. Faktury oraz załączniki z wyspecyfikowanymi obiektami spółki.

5. Odczyty (dla grup B23, C21 i C22a, C11, C12a – 1 m-c).

6. Cena może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki akcyzy lub VAT.

7. PWiK Szczecinek jest wytwórcą energii elektrycznej.

8. PWiK Szczecinek posiada 335 punkty pomiarowe (PPE).

9. Proponowane ceny jednostkowe energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego powinny zawierać wszystkie obowiązkowe zakupy energii (prawa majątkowe

Wynikające ze świadectw pochodzenia: zielone, fioletowe, żółte, czerwone, i białe).

10. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii stanowiący załącznik do umowy, zostanie przedstawiony na żądanie Wykonawcy.

11. Wykonawca zakupi od Zamawiającego wytworzoną i wprowadzoną do sieci OSD energię elektryczną z OZE po stałej w okresie trwania umowy, po średniej cenie z formularza oferty Wykonawcy obliczonej wg wzoru: wartość netto energii podzielona przez sumę energii.

Fakturowanie energii wytworzonej i wprowadzonej do sieci raz na kwartał, szacunkowa roczna ilość energii wprowadzonej do sieci OSD 6 MWh

12. Spółka nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 655 845.22 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2021
Fine: 31/12/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca winien wykazać się posiadaniem aktualnie obowiązującej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem/wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 10 000 MWh dla nie mniej niż 200 punktów poboru energii w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy. W przypadku dostaw nadal wykonywanych w ocenie spełniania warunku zostanie uwzględniony wolumen dostaw energii zrealizowanych do upływu terminu składania ofert.

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

Kryterium cena

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— część 1 – 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) / część nr 1,

— część 2 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) / część nr 2,

— część 3 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) /część nr 3.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Nazwa Zamawiającego / miejsce umowy do podpisania

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3 – 1 umowa sprzedaży;

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1 – 1 umowa sprzedaży;

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bugno 2, 78- 400 Szczecinek – 1 umowa sprzedaży.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 114-260376
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/05/2020
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/05/2020
Ora locale: 10:15
Luogo:

MWiK Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3 – sala konferencyjna (pok. 100, I piętro).

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

Maj 2022 r.

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
27/03/2020