Dodávky - 154058-2019

03/04/2019    S66    Dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česko-Brno: Síťová infrastruktura

2019/S 066-154058

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice Brno
Národní identifikační číslo: 65269705
Poštovní adresa: Jihlavská 20
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 625 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel
E-mail: fnbrno@fnbrno.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.fnbrno.cz

Adresa profilu zadavatele: http://ezak.fnbrno.cz

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: http://ezak.fnbrno.cz
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: ikis, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 63485290
Poštovní adresa: Kaštanová 496/123a
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 620 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kudělka
E-mail: ikis@ikis.cz
Tel.: +420 539002898

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ezak.fnbrno.cz

Adresa profilu zadavatele: http://ezak.fnbrno.cz

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: http://ezak.fnbrno.cz
I.4)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno“

II.1.2)Hlavní kód CPV
32424000 Síťová infrastruktura
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno zahrnující dodávku a implementaci systému zajišťujícího zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno, a to v dále uvedeném rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci pro 1. a 2. část životního cyklu, zejména v technické specifikace předmětu veřejné zakázky a ve Smlouvě na zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno. Předmětem veřejné zakázky je dále uzavření Servisní smlouvy, a to v dále uvedeném rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a v Servisní smlouvě pro 3.část životního cyklu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 297 794 455.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
32424000 Síťová infrastruktura
48820000 Servery
48200000 Balíky programů pro výstavbu sítí, internet a intranet
72222300 Služby informačních technologií
72263000 Implementace programového vybavení
72250000 Systémové a podpůrné služby
30211000 Hlavní počítače
30211100 Superpočítače
32420000 Síťová zařízení
51610000 Instalace a montáž počítačů a zařízení pro zpracování dat
50312000 Opravy a údržba výpočetní techniky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Fakultní nemocnice Brno na ulici Jihlavská 20, pracoviště dětské medicíny na ulici Černopolní 9 a pracoviště reprodukční medicíny na ulici Obilní trh 11, Česká republika, Brno

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno zahrnující dodávku a implementaci systému zajišťujícího zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno, a to v dále uvedeném rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci pro 1. a 2. část životního cyklu, zejména v technické specifikace předmětu veřejné zakázky a ve Smlouvě na zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno. Předmětem veřejné zakázky je dále uzavření Servisní smlouvy, a to v dále uvedeném rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a v Servisní smlouvě pro 3.část životního cyklu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: 4. kritérium hodnocení: Lhůta plnění – celková průběžná lhůta pro dokončení plnění 1. části životního cyklu v kalendářních dnech ode dne nabytí účinnosti smlouvy / Váha: 20
Kritérium nákladů - Název: 1. kritérium hodnocení: Nabídková cena – celková výše nabídkové ceny v CZK bez DPH za 1. část životního cyklu / Váha: 65
Kritérium nákladů - Název: 2. kritérium hodnocení: Provozní náklady – celková výše nabídkové ceny v CZK bez DPH za 2. část životního cyklu / Váha: 5
Kritérium nákladů - Název: 3. kritérium hodnocení: Provozní náklady – celková výše nabídkové ceny v CZK bez DPH za 3. část životního cyklu / Váha: 10
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 297 794 455.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 65
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006912

II.2.14)Další informace

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty. Výše jistoty je stanovena na částku 5 000 000 CZK. Pro složení peněžní jistoty zadavatel poskytuje tyto informace:

• účet pro složení peněžní jistoty: 71234621/0710

• variabilní symbol platby: IČ dodavatele

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Prokáže dodavatel předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky – tedy dokladu podle živnostenského zákona pro výkon živností výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 03/05/2019
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 03/05/2019
Místní čas: 14:00
Místo:

Elektronický nástroj

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se koná pro všechny dodavatele společně dne 15.4.2019 od 10:00 hodin. Sraz účastníků bude v recepci v přízemí budovy L, Pracovišti medicíny dospělého věku na adrese Jihlavská 20, 625 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

Z kapacitních důvodů se mohou prohlídky místa plnění zúčastnit vždy nejvýše dva zástupci každého z dodavatelů.

Zadavatelem předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky v CZK bez DPH činí celkem 297 794 455 CZK a je členěna takto:

1. Předpokládaná hodnota nákladů 1. části životního cyklu je zadavatelem předpokládána ve výši 259 044 455 CZK bez DPH.

2. Předpokládaná hodnota nákladů 2. části životního cyklu je zadavatelem předpokládána ve výši 17 900 000 CZK bez DPH.

3. Předpokládaná hodnota nákladů 3. části životního cyklu je zadavatelem předpokládána ve výši 26 850 000 CZK bez DPH.

Zadavatel požaduje, aby měl vybraný dodavatel sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu minimálně ve výši 50 000 000 CZK

Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce doložil podrobný časový a finanční harmonogram plnění předmětu zadávané veřejné zakázky s uvedením uzlových bodů realizace.

Zadavatel předpokládá uvedení systému pro zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno do plného provozu nejpozději do 11/2019. Zadavatel dále předpokládá záruční servis 24 měsíců a po jeho skončení další 36 měsíční servis podle servisní smlouvy.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/04/2019