Usługi - 154134-2020

Submission deadline has been amended by:  388997-2020
31/03/2020    S64

Polska-Tarnów: Usługi telefonii komórkowej

2020/S 064-154134

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. W. Bandrowskiego 16
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Gawdzik
E-mail: ewelina.gawdzik@psgaz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.psgaz.pl
Adres profilu nabywcy: www.zamowienia.psgaz.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.psgaz.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie wirtualnego operatora sieci komórkowej w zakresie telemetrii dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.

Numer referencyjny: 2020/W001/WP-002348
II.1.2)Główny kod CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wirtualnego operatora sieci komórkowej (MVNO) w zakresie telemetrii oraz świadczenie usług i realizację dostaw umożliwiających realizację zadań MVNO w tym w szczególności: dostawy kart SIM z profilem Zamawiającego, hostowanie kart SIM w platformie rdzeniowej Wykonawcy oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej Wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę na obszarze prowadzenia działalności przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., tj. na obszarze POLSKI.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wdrożenie MVNO dla Zamawiającego (Wdrożenie) polegające na:

a) przygotowaniu do produkcji oraz dostarczeniu 10 tys. kart M2M UICC (Karty SIM) z profilem Zamawiającego;

b) uruchomieniu Platformy rdzeniowej do obsługi Kart SIM z profilem Zamawiającego dla wolumenu 250 tys. sztuk kart M2M UICC;

c) uruchomieniu usługi telekomunikacyjnej w sieci komórkowej na terenie Polski dla dostarczonych Kart SIM;

d) uruchomieniu usługi prywatnych APN (Access Point Name);

e) uruchomieniu usługi SMSC;

f) uruchomieniu dwóch dedykowanych łączy telekomunikacyjnych na potrzeby komunikacji pomiędzy systemem informatycznym Wykonawcy a systemem informatycznym Zamawiającego;

g) zamówieniu w UKE w imieniu Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa numeracji i wyróżnika sieci dla dostarczonych Kart SIM;

2) w okresie 39 miesięcy od zakończenia Wdrożenia:

a) dostawy Kart SIM z profilem Zamawiającego, łącznie (wraz z dostawą w ramach Wdrożenia) 180 tys. sztuk z prawem opcji Zamawiającego do zwiększenia lub zmniejszenia ilości o 20 %;

b) utrzymanie, zarządzanie i serwisowanie platformy rdzeniowej w zakresie wszystkich dostarczonych Kart SIM z profilem Zamawiającego;

c) świadczenie Usługi telekomunikacyjnej w sieci komórkowej dla dostarczonych Kart SIM z profilem Zamawiającego w sieci 2G i 4G;

d) świadczenie usługi prywatnego APN;

e) świadczenie usługi SMSC;

f) utrzymanie Łączy telekomunikacyjnych na potrzeby komunikacji pomiędzy systemem informatycznym Wykonawcy a systemem informatycznym Zamawiającego;

g) zamówienie w UKE w imieniu Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa numeracji i wyróżnika sieci dla dostarczonych kart SIM oraz ponoszenie przez Wykonawcę opłat w trakcie trwania umowy związanych z utrzymaniem numeracji oraz wyróżnika sieci;

h) wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podłączenia do PLI CBD (usługa bezpieczeństwa).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/, postępowanie publiczne nr 2020/W001/WP-002348.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja funkcjonalności (szczegółowe informacje, w tym zasady przyznawania punktów dla poszczególnych funkcjonalności w ramach kryterium B, zawarte zostały w ust. 16 SIWZ) / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegające na możliwości zmiany ilości dostarczanych kart SIM z profilem Zamawiającego, łącznie (wraz z dostawą w ramach wdrożenia) 180 tys. sztuk z prawem opcji w zakresie +20 % / -20 %, co nie będzie stanowiło zmiany umowy. Szczegółowe zasady realizacji prawa opcji znajdują się w Załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyk., którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu

2. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wyk. wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorstw Telekomunikacyjnych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, z późn. zm.);

2.2. znajdują się w sytuacji ekon. lub finan. – Zam. nie określa tego warunku;

2.3. posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe – określone w pkt III.1.3) ogłoszenia.

II. Z postępowania o udzielenie zamów. Zamaw. wyklucza Wyk. na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12,13 a–c,14 (z zastrzeż. pkt 7.1.3 SIWZ) – 23 ustawy Pzp (dalej Pzp) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1) – 8) Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 Pzp i art. 24 ust. 7–12 Pzp.

III. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ i dok. jakie mają dostarczyć Wyk. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postęp. oraz braku podstaw wykluczenia postępowania.Dla wstępnego potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie III.1.1) oraz III.1.3) ogłoszenia wystarczającym będzie złożenie przez Wyk. właściwego oświadczenia w JEDZ w Części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja α.

IV. Wykaz oświadczeń i dok., jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

1. Dok. i oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą sporządzoną na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ przez wszystkich Wyk.:

1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ w formie JEDZ;

Oświadczenie w formie JEDZ, w zakresie wskazanym w SIWZ. JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifik. podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG. JEDZ, który winien być złożony dostępny jest na stronie Zamawiającego pod adres https://zamowienia.psgaz.pl,nr post.:2020/W001/WP-002348.JEDZ składa się z zachowaniem wymogów określonych w pkt 8 SIWZ;

1.2. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ-e dot. tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dok.dotyczą – z zachowaniem wymogów określonych w roz. 8 SIWZ;

1.3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dok. te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – z zachowaniem wymogów określonych w roz. 8 SIWZ;

1.4. pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dok. rejestrowych;

1.5. w przypadku, gdy Wyk. polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

1.6. dok. potwierdzający wniesienie wadium (szczegóły dotyczące wadium wyjaśniono w pkt 11 SIWZ);

1.7. uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli Wyk. zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 13.11 SIWZ.

Ofertę wraz z załącznikami i JEDZ należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej PSG. Pozostałe dok. Wyk. złoży na wezwanie Zamaw.

Szczegóły dot. postaci i sposobu składania dok. i oświad. zawarte są w rozd. 8 SIWZ

Zamaw. informuje, że przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24aa Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. O udzielenie Zamów.mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe, tj,:

a) Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem w okresie 12 miesięcy (bez konieczności zachowania ciągłości, to jest nie muszą to być miesiące następujące po sobie) minimum 40 tys. kart SIM z własnym profilem operatorskim, w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania;

b) Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w eksploatacji lub wdrożeniu SMSC:

— Wykonawca powinien wykazać doświadczenie w eksploatacji SMSC, ze średnim wolumenem minimum 100 000 przetworzonych SMS miesięcznie przez okres minimum 12 m-cy w okresie ostatnich 3 lat,

— Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem we wdrożeniu SMSC (minimum dwa wdrożenia), ze średnim wolumenem minimum 100 000 przetworzonych SMS miesięcznie przez okres minimum 12 m-cy w okresie ostatnich 3 lat.

II. Dla wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej,wystarczającym będzie złożenie przez Wykon. właściwego oświadczenia w JEDZ w części IV: kryteria kwalifikacji, sekcja α.

III. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego odpowiednio:

1. oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 6.1.2.3. lit. a) SIWZ, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ;

2. w celu potwierdzenia warunku określonego w 6.1.2.3. lit. b) SIWZ, wykaz usług sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wykaz zrealizowanych usług powinien zawierać: informację o przedmiocie usług, datach ich wykonania i podmiotach, na rzecz których usługi były zrealizowane wraz z dowodami określającymi, czy zamówienia wymienione w wykazie usług, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

I. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w następującej wysokości: 50 000,00 PLN.

II. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu – na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO S.A., nr rachunku: 73 1240 6292 1111 0010 5525 6950;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

III. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % całkowitej wartości brutto ceny ofertowej.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

I. Wykonawca otrzyma za wykonanie przedmiotu łączne wynagrodzenie, które obejmie wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu umowy.

II. Warunki finansowe i zasady rozliczeń szczegółowo określono w § 6 umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z przepisami art. 23 ustawy Pzp.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Aukcja przeprowadzona będzie na platformie zakupowej PSG pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl. Szczegóły aukcji elektronicznej ujęte są w rozdziale 9 SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/05/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/05/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej PSG w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Zam. przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, to jest:

1. dokumentów określonych w pkt III 1.1. i pkt III 1.3. niniejszego ogłoszenia (określonych w pkt 8.2 SIWZ);

2. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. zaśw. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. odpisu z właściwego rejestru lub z CEiDG jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6. ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8. oświadczenia wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

9. ośw. wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ust.;

10. ośw. Wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm).

II. Zam. informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w „Obowiązku informacyjnym” dostępnym na stronie internetowej Zam. pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta/Obowiązek informacyjny.

III. Wyk., w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5, przekazuje Zam.oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

IV. Przed wszczęciem postępowania Zamawiający przeprowadził dialog techniczny dotyczący niniejszego postępowania, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/03/2020