Leveringen - 154163-2021

29/03/2021    S61

België-Temse: Printers en plotters

2021/S 061-154163

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Scholengroep 17 Waasland
Nationaal identificatienummer: 0267.381.290_563675
Postadres: Theo De Deckerlaan 2
Plaats: Temse
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Postcode: 9140
Land: België
Contactpersoon: Eric De Brabanter
E-mail: eric.de.brabanter@aaaplus.be
Telefoon: +32 475631104
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sgr17.be/index.php
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=405381
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=405381
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Scholengroep+17+Waasland-2021GO01_02-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=35201
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: lokale overheid
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Printers, MFP’s en bijhorende software – leasing inclusief onderhoud

Referentienummer: Scholengroep 17 Waasland-2021GO01_02-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100 Printers en plotters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft een Raamovereenkomst ‘voor huur en onderhoud van printers, MFP’s en Beheersoftware voor schoolinstellingen’ die aangesloten zijn bij het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zoals hieronder toegelicht in het artikel 2 van het bestek en de Bijlage D.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties in BELGIË zoals aangegeven in het artikel 2 van het bestek en de Bijlage D.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft een Raamovereenkomst ‘voor huur en onderhoud van printers, MFP’s en beheersoftware voor schoolinstellingen’ die aangesloten zijn bij het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zoals hieronder toegelicht in het artikel 2 van het bestek en de Bijlage D.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Twee verlengingen mogelijk van elk twaalf maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Indien de Inschrijver referenties of extra dienstverlening in het gamma heeft die als logische aanvulling kunnen gezien worden van vermelde percelen is het belangrijk dat de Inschrijver deze eveneens opneemt in zijn offerte met een transparante prijspolitiek.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Te bekomen bij dhr. Eric De Brabanter, info@adviescentrale.be

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De huidige RO is bijzonder complex doordat de dienstverlener pas na een diepgaande analyse inzicht en voeling zal krijgen met de werking en systeem van de deelnemende aanbestedende entiteiten, hetgeen eveneens een gefaseerde uitrol noodzaakt met intensieve voorbereiding bij de Bestellende Entiteit. Hierbij dient men tevens rekening te houden met verschillende vervaldagen van de lopende overeenkomsten, die doorgaans voor 5 ofwel 6 jaren zijn aangegaan (gebaseerd op de afschrijvingstermijn van de toestellen). Het is effectief een gangbare marktpraktijk om leasing van de toestellen aan te bieden met een looptijd van zestig (60) facturatiemaand, waarbij de onderliggende afschrijvingstermijn van de toestellen richtinggevend is. De marktconforme duurtijd is voornamelijk een evenwicht tussen prijs en vernieuwing enerzijds en levensduur en gebruiksintensiteit anderzijds. Gelet daarop bedraagt de looptijd van de opdracht vier (4) jaar, telkens verlengbaar met één (1) en erna nog eens één (1) jaar.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/04/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/04/2021
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde
Postadres: Justitieplein 1
Plaats: Dendermonde
Postcode: 9200
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/03/2021