Услуги - 154232-2018

11/04/2018    S70

Бeлгия-Брюксел: Подкрепа за разработването и управлението на случайни контролирани опити по линия на INNOSUP-06-2018

2018/S 070-154232

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 066-146022)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Пощенски адрес: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 10/179
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия
Електронна поща: easme-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/EASME
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/easme/en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Подкрепа за разработването и управлението на случайни контролирани опити по линия на INNOSUP-06-2018

Референтен номер: EASME/H2020/2018/005
II.1.2)Основен CPV код
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура за сключване на един договор за услуги в контекста на действие INNOSUP-06-2018.

От изпълнителя се изисква да предостави помощни услуги, свързани с разработването, методите за подбор и анализа на резултатите от проектите за RCT (случайни контролирани опити), финансирани по INNOSUP-06-2018.

Дейността е разделена на четири работни пакета и ще се провежда на различни етапи преди и по време на изпълнението на проектите, избрани по покана „INNOSUP-06-2018“:

Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1.4.1.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/04/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 066-146022

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 23/04/2018
Местно време: 15:00
Да се чете:
Дата: 14/05/2018
Местно време: 15:00
Номер на раздел: IV.2.7
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 24/04/2018
Местно време: 16:30
Да се чете:
Дата: 15/05/2018
Местно време: 16:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Промените са следните:

1. Нова покана за участие в търг.

2. Някои промени по тръжните спецификации:

Раздел 3.8: Идентификация на оферента: добавени са два параграфа.

Раздел 4.3: Критерии за подбор: думата „регулаторен“ е изтрита.

Раздел 4.3.1: Декларация и доказателство: думата „регулаторен“ е изтрита.

Раздел 4.3.2: Правни и регулаторни възможности: този раздел става неприложим за тази покана за участие в търг.

Приложения към раздела: изтриване на Приложение 9: „Ръководство за подаване на е-заявление“.

3. Някои промени по приложенията към тръжните спецификации:

В Приложение 2: Писмо за подаване на оферта: част от раздел 1.1 „Идентификация на оферента“ и целият раздел 4 „Идентификация на банката“ се изтриват.

В Приложение 8: Списък за предаване: част от раздел „Административни подробности“ относно формуляра за юридическо лице, формуляра за финансова идентификация и обявлението за назначение се изтриват.