Usługi - 154232-2018

11/04/2018    S70

Belgia-Bruksela: Wsparcie w zaprojektowaniu i prowadzeniu badań kontrolnych z randomizacją w ramach działania INNOSUP-06-2018

2018/S 070-154232

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 066-146022)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 10/179
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/EASME
Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/easme/en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcie w zaprojektowaniu i prowadzeniu badań kontrolnych z randomizacją w ramach działania INNOSUP-06-2018

Numer referencyjny: EASME/H2020/2018/005
II.1.2)Główny kod CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert w formie procedury otwartej ma na celu zawarcie 1 umowy o świadczenie usług w ramach działania INNOSUP-06-2018.

Zadaniem wykonawcy będzie zapewnienie usług wsparcia związanych z zaprojektowaniem, metodami wyboru i analizą wyników badań kontrolnych z randomizacją (RCT - randomised control trials) wchodzących w zakres projektów finansowanych w ramach działania INNOSUP-06-2018.

Praca podzielona została na 4 pakiety prac, które będą wykonywane w różnych fazach przed realizacją i w trakcie realizacji wybranych projektów pod nazwą „INNOSUP-06-2018”:

Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały wymienione w pkt 1.4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 066-146022

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 23/04/2018
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 14/05/2018
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 16:30
Powinno być:
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 16:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Wprowadza się następujące zmiany:

1. nowe zaproszenie do składania wniosków.

2. kilka zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Sekcja 3.8. Dane identyfikacyjne oferenta: dodano dwa akapity.

Sekcja 4.3. kryteria wyboru: usunięto słowo „regulacyjne”.

Sekcja 4.3.1. oświadczenie i dowody: usunięto słowo „regulacyjne”.

Sekcja 4.3.2. zdolność prawna i regulacyjna: sekcja ta nie ma już zastosowania do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Załączniki do sekcji: usunięcie załącznika 9: Przewodnik po elektronicznym składaniu wniosków.

3. kilka zmian w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W załączniku 2: List w sprawie składania ofert: część sekcji 1.1 Dane identyfikacyjne oferenta i cała sekcja 4 Dane identyfikacyjne banku zostają usunięte.

W załączniku 8: Lista kontrolna do przedłożenia: skreśla się część sekcji „Szczegóły administracyjne” dotyczącej formularza dla osób prawnych, formularza identyfikacji finansowej i zawiadomienia o mianowaniu.