Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 154246-2015

Beknopt weergeven

05/05/2015    S86

België-Brussel: Levering van vaatwerk, bestek en glaswerk voor de Europese Dienst voor extern optreden — EEAS-356-DIVA4-SUP-FWC

2015/S 086-154246

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Dienst voor extern optreden, afdeling MDR A.4 — Infrastructuur, Protocol en Conferenties
Postadres: Robert Schumanplein 9A
Plaats: Brussel
Postcode: 1046
Land: België
Ter attentie van: afdelingshoofd
E-mail: mdr-a4@eeas.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://eeas.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: http://eeas.europa.eu/jobs/tenders/index_fr.htm

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering van vaatwerk, bestek en glaswerk voor de Europese Dienst voor extern optreden — EEAS-356-DIVA4-SUP-FWC.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Brussel.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 48

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 1 500 000 en 3 000 000 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Levering van vaatwerk, bestek en glaswerk voor het gebouw in Brussel en de 140 Delegaties van de Europese Unie wereldwijd.
De levering is onderverdeeld in 3 percelen:
perceel 1: porseleinen servies;
perceel 2: kristallen servies (glaswerk);
perceel 3: bestek en edelsmeedwerk.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

39299000 Glaswerk, 39221110 Vaatwerk, 18513200 Goudsmeedwerk

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Levering van een tafelset en vervangende sets voor de 140 Delegaties en het hoofdkantoor.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Levering van porseleinen servies voor de Europese Dienst voor extern optreden
1)Korte beschrijving
Levering van porseleinen servies.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

39221110 Vaatwerk

3)Hoeveelheid of omvang
De bedoeling is het gebouw van de EDEO in Brussel en de 140 Delegaties te voorzien van porseleinen servies.
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 300 000 en 550 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 2 Titel: Levering van kristallen servies voor de Europese Dienst voor extern optreden
1)Korte beschrijving
Levering van kristallen servies.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

39299000 Glaswerk

3)Hoeveelheid of omvang
De bedoeling is het gebouw van de EDEO in Brussel en de 140 Delegaties te voorzien van kristallen servies.
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 200 000 en 450 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 3 Titel: Levering van bestek en edelsmeedwerk voor de Europese Dienst voor extern optreden
1)Korte beschrijving
Levering van bestek en edelsmeedwerk.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

18513200 Goudsmeedwerk

3)Hoeveelheid of omvang
De bedoeling is het gebouw van de EDEO in Brussel en de 140 Delegaties te voorzien van bestek en edelsmeedwerk.
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 1 000 000 en 2 000 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie het bestek.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie het bestek.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie het bestek.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie het bestek.
Eventuele minimumeisen: zie het bestek.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
zie het bestek.
Eventuele minimumeisen:
zie het bestek.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
EEAS-356-DIVA4-SUP-FWC.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
23.6.2015
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14.7.2015 - 10:00

Plaats:

hoofdkantoor van de EDEO, Robert Schumanplein 9A, 1046 Brussel, BELGIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: zie de brief met de uitnodiging tot inschrijving voor details betreffende deelname aan de opening van de inschrijvingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
Het aanbestedingsdossier kan worden gedownload op het in I.1 vermelde internetadres van het kopersprofiel.
De website wordt regelmatig bijgewerkt. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om de website tijdens de inschrijvingsperiode te raadplegen voor updates of wijzigingen.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23.4.2015