Leveringen - 15429-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Starachowice: Straatveegmachines

2018/S 009-015429

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Starachowice ul. Radomska 45
ul.Radomska 45
Starachowice
27-200
Polen
Telefoon: +41 2738275
E-mail: zamowienia@starachowice.eu
Fax: +41 2738275
NUTS-code: PL721

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://starachowice.eu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.um.starachowice.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach ul. Radomska 45, Referat Administracji i Kadr (parter, pok. nr 1) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski Zespół ds. Zamówień Publicznych (pok. 111) ul. Radomska 45 27- 200 Starachowice
ul. Radomska 45
Starachowice
27-200
Polen
Contactpersoon: Rafał Piwnik-Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego, Monika Lucińska-Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska. W sprawach proceduralnych: Edyta Hamera-Zespół ds. Zamówień Publicznych.
Telefoon: +48 412738275
E-mail: zamowienia@starachowice.eu
Fax: +48 412738275
NUTS-code: PL721

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://starachowice.eu/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Część I „Zakup wielofunkcyjnego, przegubowego nośnika narzędzi komunalnych (...) więcej informacji w pkt II.1.4. niniejszego ogłoszenia.

Referentienummer: ZP.271.84.2017.HE
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34921100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nazwa postępowania: Część I „Zakup wielofunkcyjnego, przegubowego nośnika narzędzi komunalnych wyposażonego w zamiatarkę ze zbiornikiem na nieczystości”. Część II „Zakup zamiatarki podciśnieniowej na podwoziu samochodu ciężarowego”.

Przedmiotem zamówienia jest: część I: dostawa wielofunkcyjnego, przegubowego nośnika narzędzi komunalnych wyposażonego w zamiatarkę ze zbiornikiem na nieczystości; część II: dostawa zamiatarki podciśnieniowej na podwoziu samochodu ciężarowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) dostępny na stronie internetowej http://bip.um.starachowice.pl/.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 220 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I „Zakup wielofunkcyjnego, przegubowego nośnika narzędzi komunalnych wyposażonego w zamiatarkę ze zbiornikiem na nieczystości”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34921100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Starachowice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnego, przegubowego nośnika narzędzi komunalnych wyposażonego w zamiatarkę ze zbiornikiem na nieczystości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) dostępny na stronie internetowej http://bip.um.starachowice.pl/.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: a) Okres gwarancji jakości i rękojmi / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: b) Wysokość kary za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: c) Wysokość kary za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 430 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia-wymagany: część I-4 miesiące od podpisania umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II „Zakup zamiatarki podciśnieniowej na podwoziu samochodu ciężarowego”

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34921100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Starachowice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamiatarki podciśnieniowej na podwoziu samochodu ciężarowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) dostępny na stronie internetowej http://bip.um.starachowice.pl/.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: a) Okres gwarancji jakości i rękojmi / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: b) Wysokość kary za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: c) Wysokość kary za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 790 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia-wymagany: część II-4 miesiące od podpisania umowy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogów związanych z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa wyżej.

Podstawy dotyczące wykluczenia wskazane w SIWZ każdy z Wykonawców musi wykazać odrębnie w składanej ofercie (dotyczy oświadczeń i deklaracji), czy w trakcie procedury badania i oceny ofert.

Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w części SIWZ odnoszącej się do wymaganych warunków udziału.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek w formularzu „OFERTA” dokładnie wskazać dane (nazwa firmy, adres) wszystkich Wykonawców.

UWAGA! Dokumenty wymienione:

— w pkt 1) Wykonawca składa do oferty,

— w pkt 2) składa w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia przez Zamawiającego informacji.

Z otwarcia ofert dotyczącej niniejszego postępowania na stronie http://bip.um.starachowice.pl/,

— w pkt 3) składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż.

10 dni jedynie Wykonawca, który w procedurze badania i oceny ofert uzyska największą ilość punktów.

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 oraz

W art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem, określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej nr 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz. Urz. UE nr L3 z 6.1.2016), stanowiącym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ), który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednocześnie Zamawiający informuje Wykonawców, że ww. oświadczenie należy składać.

W formie pisemnej w oryginale. Instrukcja wypełniania JEDZ jest dostępna na stronie bip.um.starachowice.pl. i stanowi załącznik nr 3a do SIWZ. 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp-załącznik nr 4 do SIWZ, (ciąg dalszy poniżej).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ciąg dalszy dotyczy pkt III.1.1) ogłoszenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 3) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń i dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki: posiadać zdolność techniczną lub zawodową: Część II-wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy.

— w tym okresie, co najmniej: dostaw trzech sztuk fabrycznie nowych zamiatarek podciśnieniowych zabudowanych na podwoziach samochodów ciężarowych o DMC minimum 15 ton każda. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia wykazu dostaw wraz z dowodami, więcej w pkt 7. 3) lit. k) SIWZ. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, przewidziane w tym zamówieniu. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (...) więcej informacji w pkt 7. 4) i 5) SIWZ dostępnej na stronie internetowej http://bip.um.starachowice.pl/.

Eventuele minimumeisen:

Ciąg dalszy dotyczy pkt III.1.2) ogłoszenia: h) Jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.3) SIWZ: - lit a)-składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; (wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); - lit. b) - d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); i) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3) lit. h) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zastąpione dokumenty winny być wystawione odpowiednio jak w pkt 7.3) lit. h) SIWZ. j) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.3) lit. a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.3) lit. h tiret pierwsze, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zastąpione dokumenty winny być wystawione odpowiednio jak w pkt 7.3) lit. h) tiret pierwsze SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z projektami umów na każdą część zamówienia (załącznik nr 5 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia) dostępne na stronie internetowej http://bip.um.starachowice.pl/.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/02/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Urząd Miejski w Starachowicach, pok. 109 adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu (tylko przelewem na niżej wymienione konto bankowe Zamawiającego),

Poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). Uwaga! w przypadku, gdy Wykonawca: składa ofertę na wiele części zamówienia wadium należy wnieść osobno na poszczególne części zamówienia.

Wadium dla cz. I w wysokości: 10.000 PLN należy wnieść: 1) w pieniądzu-przelewem na konto nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 PKO BP S.A. tytułem: WADIUM na przetarg Część I „Zakup wielofunkcyjnego, przegubowego nośnika narzędzi komunalnych wyposażonego w zamiatarkę ze zbiornikiem na nieczystości” - z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego); 2) w innych formach-w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować w kasie (w kopercie zaadresowanej na Urząd Miejski, Kasa ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, z dopiskiem WADIUM na przetarg Część I „Zakup wielofunkcyjnego, przegubowego nośnika narzędzi komunalnych wyposażonego w zamiatarkę ze zbiornikiem na nieczystości” - kopię dokumentu dołączyć do oferty). Wadium dla cz. II w wysokości: 20.000 PLN należy wnieść:

1) w pieniądzu-przelewem na konto nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 PKO BP S.A. tytułem: WADIUM na przetarg Część II „Zakup zamiatarki podciśnieniowej na podwoziu samochodu ciężarowego” - z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego); 2) w innych formach-w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować w kasie

(w kopercie zaadresowanej na Urząd Miejski, Kasa ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, z dopiskiem wadium na przetarg Część II „Zakup zamiatarki podciśnieniowej na podwoziu samochodu ciężarowego”, kopię dokumentu dołączyć do oferty).

Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie przelewów oraz kopie dokumentów dotyczących innych niż w pieniądzu form wadium, należy dołączyć do oferty najpóźniej w terminie jej składania. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona w postępowaniu.

Dopuszcza się nw. zmiany postanowień zawartej umowy, które nie mogą prowadzić do zmiany.

Charakteru umowy:

1. zmiany części zamówienia, którą wykonują podwykonawcy,

2. wprowadzenia podwykonawcy, w przypadku braku możliwości wykonania silami własnymi za wiedzą Zamawiającego,

3. zmiany personelu Zamawiającego.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwołaczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł.

Lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp - art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych-Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018