TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Építési beruházás - 154331-2018

11/04/2018    S70    - - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Debrecen: Iskolaépületek kivitelezése

2018/S 070-154331

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK16018
Piac utca 20.
Debrecen
4024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett Osztályvezető, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124.
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
NUTS-kód: HU321

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesi-informaciok/debreceni-nemzetkozi-iskola-kivitelezesi-munkalatai
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debreceni Nemzetközi Iskola kivitelezési munkálatai

II.1.2)Fő CPV-kód
45214200
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debreceni Nemzetközi Iskola kivitelezési munkálatai.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45214200
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen, Heltai Gáspár utca 27, hrsz.: 66056/2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata a Debrecen-Pallag településrészen, a Heltai Gáspár utca 27. számú, 66056/2 helyrajzi számú ingatlanon egy több oktatási egységből álló iskolaépület (közhasználatú épület) és az ahhoz kapcsolódó építmények létesítése, valamint a gépjármű parkolók, kerékpártárolók, telken belüli közlekedő utak kivitelezése és azok közúthoz történő csatlakozása.

A gépjárműparkolók száma 173 db, az autóbusz várakozóhelyek száma 4 db.

Az iskolaépület pinceszintje 1528,3 m2, a földszintje 2714,4 m2, az emelete 3049,5 m2 alapterületű, a külső építmények nettó alapterülete 92,5 m2, az összes nettó alapterület 7384,7 m2. Az iskolaépülethez kapcsolódóan 1 db 21,4 m x 42,1 m-es, félig földbe süllyesztett tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek a létesítése.

A kivitelezés megkezdése előtt szükséges az ingatlan geodéziai felmérése.

További főbb mennyiségek:

— 450 m2 extensive zöldtető építése,

— sportcélú helyiségben 910,15 m2 beltéri sportburkolat kivitelezése,

— 21,4 m fesztávú monolit vasbeton födém kivitelezési munkarészt,

— 3928 m2 nagyságú kültéri sportpálya építése,

— 26 342 m2 nagyságú parkosítás, parképítés.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik zöldtető építésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik sportcélú helyiségben összesen legalább 600 m2 nagyságú beltéri sportburkolat építésének és/vagy felújítás / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Jótállás (hónap, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 11
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

— A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak,

— A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva,

— Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm.r. (továbbiakban Kr.) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti évére vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő (továbbiakban: AT) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kr. 19. § (3) bekezdés alapján, ha az Ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P.1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1. pont szerinti követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Amennyiben Ajánlattevő a P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlattevő vegye figyelembe a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakat.

Ajánlatkérő felhívja a P.1. alkalmassági követelmény vonatkozásában a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésében.

Az alkalmassági követelmény előzetes igazolására Ajánlattevőnek EEKD-t kell benyújtania, az előírt igazolások a Kbt. 69. § szerinti Ajánlatkérő felhívására nyújtandók be.

Az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozóan a Kr 2.§ (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az EEKD IV. részében az ajánlata benyújtása során.

Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t nyújt be. Az EEKD kitöltésével kapcsolatos további információkat a Kr. 2-7. §-a tartalmaznak.

Ha egy Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is be kell nyújtania. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az Ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (Kr. 3. § (2) bek.).

Az alkalmassági követelmények igazolásához szükséges dokumentumokat csak a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltakat.

Minősített Ajánlattevők tekintetében a Kr. 19. § (7) bekezdése szerint jár el Ajánlatkérő. A Kr. 19. § (6) bekezdés szerinti esetben az ott leírtak szerint jár el Ajánlatkérő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 2 000 000 000- HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, legalább az alábbiak szerinti referenciákkal:

— összesen minimum 5400 m2 nettó alapterületű közhasználatú épület építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére irányuló referenciával, mely(ek) tartalmaz(nak) összesen legalább 16 m fesztávú monolit vasbeton födém kivitelezési munkarészt (ezen referencia követelményt maximum 3 szerződéssel lehet teljesíteni),

— összesen minimum 300 m2 nagyságú zöldtető építésére irányuló referenciával,

— összesen legalább 2500 m2 nagyságú kültéri sportpálya építésére irányuló referenciával,

— összesen legalább 19 500 m2 nagyságú terület parkosítására és/vagy parképítésére és/vagy parkfelújítására vonatkozó referenciával.

A referenciák között átfedés lehetséges.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Az Iskola diákjai egy ismert, nemzetközileg akkreditált pedagógiai program szerinti oktatásban részesülnek, melynek célja, hogy a városba települő nemzetközi vállalatok személyi állományának oktatási igényei a legmagasabb szinten kielégítésre kerüljenek.A potenciális befektetőkkel történő tárgyalások során Ajánlatkérő pozíciója az egyéb-befektetési helyszín szempontjából versenytársnak minősülő-városokhoz képest lényegesen gyengébb olyan oktatási létesítmény rendelkezésre állása nélkül, mely a befektetői döntések szempontjából meghatározó jelentőséggel bír.A nemzetközi iskola a város egyes területeinek befektetési célú hasznosításának előfeltétele.A befektetői elvárásokra tekintettel az iskolának meg kell kezdenie működését legkésőbb 2019. szeptemberében.Figyelembe véve a kivitelezés időtartamát, az uniós nyílt eljárás általános eljárási időigénye nem tartható,a megkötött befektetői szerződésekre is tekintettel a kivitelezői szerződéskötés elhúzódásával jelentős érdeksérelem hárul.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/04/2018
Helyi idő: 09:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/04/2018
Helyi idő: 09:30
Hely:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) A felhívás III.1.2) és III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell.

5.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható.

6.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 10 000 000- HUF. Átutalás esetén az ajánlatkérő 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.

7.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében.

8.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében. A nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlatba csatolni.

9.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.

10.) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dok.-ban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.

11.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

12.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 75 millió Ft/esemény, 150 millió Ft/év. Tárgya: építési-szerelési biztosítás.

13.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt. 75. § (6) bek.).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.3) További információk folytatása:

14.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: 1., 2., 3. részszempont: A Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerinti pontozás. 4. részszempont: egyenes arányosítás, Ár szempont: A Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerinti fordított arányosítás.

15.) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen magasépítési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 és ISO 14001, továbbá MSZ 28001 munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszertanúsítvánnyal vagy ezekkel egyenértékű szabvány szerinti rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékával, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból- nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó rendszer által előírtakkal.

Amennyiben a szerződés hatálybalépésekor nyertes ajánlattevő nem rendelkezik ISO 9001 és ISO 14001, továbbá MSZ 28001 munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszertanúsítvánnyal vagy ezekkel egyenértékű szabvány szerinti rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékaival, abban az esetben Ajánlatkérő ezt a szerződéskötéstől való visszalépésének minősíti és a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján az eljárás második helyezettjével köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megnevezte. Ezen körülményt Ajánlatkérő az ajánlattevő érdekkörében felmerülő meghiúsulásának tekinti és jogosulttá válik - a Kbt. 54. § (4) bekezdés szerint - az ajánlati biztosíték összegére.

A III.2.2) "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:" pont folytatása:

A beruházás Modern Város Program keretében valósul meg. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosít előleget. Előleg igénylése esetén az előleget a nyertes ajánlattevő a részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban köteles elszámolni úgy, hogy a számlák értékét az igényelt előleg százalékos értékének arányában csökkenteni. 9 részszámla és 1 végszámla nyújtható be azzal, hogy a 2018. évben benyújtott számlák összege nem haladhatja meg a teljes nettó ajánlati ár 40 %-át. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti határidővel történik, átutalással. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015.(X.30.) Korm. rend. 32/A. §-a alkalmazandó a kifizetés során. Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Jótállás: min.36 hónap, kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás kelte. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/04/2018