29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 15449-2019

14/01/2019    S9

Dania-Kopenhaga: Usługi lokalnego monitorowania terenu w programie Copernicus — produkcja zestawów danych o bardzo wysokiej rozdzielczości dotyczących pokrycia terenu / użytkowania gruntów w strefach przybrzeżnych w latach odniesienia 2012 i 2018

2019/S 009-015449

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 237-540380)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Środowiska
Adres pocztowy: Kongens Nytorv 6
Miejscowość: Copenhagen
Kod NUTS: DK011 Byen København
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Dania
Osoba do kontaktów: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Tel.: +45 33367220
Faks: +45 33367199
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eea.europa.eu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi lokalnego monitorowania terenu w programie Copernicus — produkcja zestawów danych o bardzo wysokiej rozdzielczości dotyczących pokrycia terenu / użytkowania gruntów w strefach przybrzeżnych w latach odniesienia 2012 i 2018

Numer referencyjny: EEA/DIS/R0/18/008
II.1.2)Główny kod CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego ogłoszenia o zamówieniu jest zawarcie umowy ramowej o usługi z podmiotem gospodarczym, obejmującej produkcję map dotyczących pokrycia terenu / użytkowania gruntów w strefach przybrzeżnych w latach odniesienia 2012 i 2018. Dokładniej oczekuje się następujących produktów w zakresie danych:

1) mapa stanu pokrycia terenu / użytkowania gruntów w 2012;

2) mapa zmian pokrycia terenu / użytkowania gruntów w latach 2012–2018;

3) mapa stanu pokrycia terenu / użytkowania gruntów w 2018.

Ze względu na to, że zestawów danych o bardzo wysokiej rozdzielczości za rok 2012 nie można było zagwarantować wcześniej, od wykonawcy oczekuje się dokonania oceny, w celu sprawdzenia kompletności objęcia obszaru zainteresowania istniejącymi i możliwymi do wykorzystania obrazami satelitarnymi o bardzo wysokiej rozdzielczości za rok 2012. EEA zdecyduje, czy produkty dotyczące pokrycia terenu / użytkowania gruntów związane z rokiem 2012 (stan i zmiany) mogą zostać wykorzystane czy nie, w zależności od stopnia dostępnego objęcia tego obszaru danymi. Ze względu na złożoność aspektów będących przedmiotem zainteresowania, dyrektyw i naturalnej dynamiki w strefach przybrzeżnych, wykonawca będzie współpracował z krajowymi zainteresowanymi stronami w trakcie całego projektu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 237-540380

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 25/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/01/2019
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 01/02/2019
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: