Diensten - 154499-2019

03/04/2019    S66

Polen-Knurów: Beheer van afvalstortplaats

2019/S 066-154499

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Knurów
Postadres: ul. dr. Floriana Ogana 5
Plaats: Knurów
NUTS-code: PL229 Gliwicki
Postcode: 44-190
Land: Polen
Contactpersoon: Kornelia Loch
E-mail: zp@knurow.pl
Telefoon: +48 323392308 / 3233392292
Fax: +48 323392292 / 324419744 / 322351521
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.knurow.pl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.knurow.pl/miasto/zamowienia_publiczne.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Referentienummer: ZP.271.2.18.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90533000 Beheer van afvalstortplaats
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Knurów.

2. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony we wzorze umowy oraz jego załącznikach, stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90512000 Diensten voor afvalvervoer
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL229 Gliwicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Knurów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Knurów.

2. Zakres usług obejmuje:

1) świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości tzw. mieszanych, oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),

2) wyposażenie wskazanych nieruchomości - miejsc gromadzenia odpadów – MGO w pojemniki oraz/lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełniających wszystkie wymagania co do pojemności oraz wymogów funkcjonalnych i użytkowych, a także obowiązujących Polskich Norm,

3) świadczenie usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych,

4) świadczenie usługi odbioru przeterminowanych leków ze wskazanych aptek,

5) utrzymanie zapewnianych przez Wykonawcę w ramach zamówienia pojemników w MGO w należytym stanie sanitarnym i technicznym oraz naprawa i wymiana pojemników zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dalej SOPZ,

6) usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach tj. likwidacja „dzikich wysypisk” z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenach gminnych według zgłoszonych potrzeb,

7) zorganizowanie na terenie Knurowa punktu obsługi klientów, który będzie służył do bezpośredniego kontaktu właścicieli nieruchomości z Wykonawcą m.in. w celu udzielania informacji związanych z realizacją usług oraz zgłaszania uwag. Punkt obsługi zapewni właścicielom nieruchomości możliwość nieodpłatnego zaopatrzenia się w worki do zbierania odpadów,

8) dostarczenie worków na odpady i odbiór zebranych odpadów komunalnych w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego w związku z potrzebami wynikającymi z działań inicjowanych przez UM Knurów, mieszkańców lub jednostki oświatowe (sprzątanie terenu miasta związane np. z akcją Sprzątanie Świata) minimum 1 raz w 2019 roku oraz minimum 2 razy w 2020 roku,

9) przekazanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną ofertą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) wskazanej dla Regionu III w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022,

10) przekazanie odebranych odpadów zielonych zgodnie ze złożoną ofertą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) wskazanej dla Regionu III w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022,

11) przekazanie odebranych odpadów selektywnie zebranych odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do instalacji przetwarzania,

12) przekazanie odpadów zmieszanych oraz zielonych do instalacji zastępczej wskazanej dla Regionu III w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 w przypadku awarii Regionalnej Instalacji,

13) zagospodarowanie zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach odrębnych z terenu gminy Knurów odpadów komunalnych,

14) przekazywanie za pomocą udostępnionych przez Zamawiającego metod web service (SOAP) służących do przesyłania danych pomiędzy systemem informatycznym Zamawiającego a systemem Wykonawcy informacji.

3. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w okresie obowiązywania umowy.

4. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony we wzorze umowy oraz jego załącznikach, stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe mycie i dezynfekcja / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Zastosowanie dodatkowych pojazdów realizujących przedmiot zamówienia spełniających wymagania normy co najmniej EURO-5 w zakresie emisji spalin / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekraczającego 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, dodatkowo gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24. ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp.

1. Wykonawca składa na potwierdzenie ww. okoliczności:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

h) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art.24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione powyżej w lit. a) do g).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w lit. a) do d) składa inne równoważne dokumenty szczegółowo opisane w rozdz. 5 ust. 2 pkt 2 SIWZ

II. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają posiadają:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

b) uprawnienia do transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach - wpis do rejestru podmiotów transportujących odpady, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

Warunki, o których mowa powyżej zostaną spełnione, jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada wpisy określone powyżej w lit. a) i b).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca na potwierdzenie poniższych okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp składa:

a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 2) lit. a) SIWZ tj. co najmniej 1 000 000,00 PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty te składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jeden wspólny dokument potwierdzający, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż określona w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 2) lit. a) SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp,

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy określoną przez Zamawiającego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 2) lit. b) SIWZ tj. co najmniej 1 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby dokument potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową przedłożył co najmniej jeden z Wykonawców. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawce innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp,

Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a) lub b) będą wskazywały wartości w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE). W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa wyżej w lit. a) i b) wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, wartości te zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.U. UE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE nie będzie opublikowana tabela kursów walut NBP, przyjęty zostanie do przeliczenia na PLN kurs z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE.

Eventuele minimumeisen:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.

a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem składania ofert.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca na potwierdzenie poniższych okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp składa:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, o treści Załącznika nr 2a.

Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 3) lit. a) SIWZ w zakresie doświadczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa przynajmniej jeden z Wykonawców;

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 3) lit. b) SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 2b do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

Eventuele minimumeisen:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o łącznej masie co najmniej 12 000 Mg w ciągu następujących po sobie dwunastu miesięcy.

Jeżeli Wykonawca wykaże się usługą wykonywaną (w trakcie realizacji), w takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

b) dysponowaniem sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia gwarantującym rzetelne i sprawne wykonanie usługi, w tym co najmniej:

b.1) 4 śmieciarkami o pojemności co najmniej 16 m3 do odbierania odpadów gromadzonych w pojemnikach,

b.2) 1 śmieciarką małogabarytową o masie całkowitej do 7,5 tony z funkcją kompaktującą, przystosowaną do odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe,

b.3) 1 pojazdem posiadającym zabudowę HDS do odbierania odpadów z pojemników typu „dzwon” i zabudowę do odbierania odpadów z pojemników 1 100 litrów,

b.4) 1 pojazdem dostawczym o masie całkowitej do 3,5 tony,

b.5) 1 pojazdem z zabudową hakową do przewozu kontenerów typu KP (m.in. do obsługi PSZOK-a)

b.6) bazą magazynowo-transportową, usytuowaną na terenie gminy Knurów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Knurów, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Odległość 60 km powinna być mierzona po trasie, jaką pokona pojazd na najkrótszych drogach publicznych między bazą magazynowo-transportową a granicą gminy.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w rozdz. 19 ust. 3 SIWZ.

3. Szczegółowe regulacje w zakresie podwykonawstwa reguluje wzór umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Siedziba Zamawiającego tj. Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, POLSKA, II piętro, sala konferencyjna nr 222.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Listopad 2020 r.

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu lub w załączniku nr 9 do SIWZ.

2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP (załącznik nr 11 do SIWZ). Ofertę należy złożyć w oryginale. Nie dopuszcza się możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawcy, którzy wspólnie będą się ubiegać o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna)składają dokumenty określone szczegółowo w rozdz. 5 SIWZ.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

5. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale 5 ust. 1 i 2 SIWZ.

6. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) zgodnie z warunkami określonymi w Rozdz. 11 SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje:

1) Składania ofert częściowych i wariantowych,

2) Zawarcia umowy ramowej,

3) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

4) Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

5) Rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej: http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html.

9. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia stanowi część zamówienia, dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi, o łącznej wartości zamówienia powyżej równowartości 221 000 EUR.

10. Wykonawca na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a wymienionych w Sekcji III.1.1) ust. II Ogłoszenia składa niżej wymienione dokumenty:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

b) wpis do rejestru podmiotów transportujących odpady, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI od art. 179–198g Pzp przysługują:

1) wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp,

2) organizacjom wpisanym na listę uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP, wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Pzp.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze).

8. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze Stron.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

13. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/03/2019