Diensten - 154499-2019

03/04/2019    S66    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Knurów: Beheer van afvalstortplaats

2019/S 066-154499

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Knurów
Postadres: ul. dr. Floriana Ogana 5
Plaats: Knurów
NUTS-code: PL229 Gliwicki
Postcode: 44-190
Land: Polen
Contactpersoon: Kornelia Loch
E-mail: zp@knurow.pl
Telefoon: +48 323392308 / 3233392292
Fax: +48 323392292 / 324419744 / 322351521

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.knurow.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Referentienummer: ZP.271.2.18.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90533000 Beheer van afvalstortplaats
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90512000 Diensten voor afvalvervoer
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL229 Gliwicki
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/03/2019