Строителство - 154593-2016

06/05/2016    S88

Люксембург-Люксембург: Проект за разширяване и модернизиране на сграда Konrad Adenauer в Люксембург – партиди 561, 562, 563, 564, 59 и 77 (технически партиди, партиди за интериорни дейности)

2016/S 088-154593

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент, direction générale des infrastructures et de la logistique
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 2929
Държава: Люксембург
Лице за контакт: À l'attention de M. le chef d'unité
Електронна поща: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Телефон: +352 430024527
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.europarl.europa.eu
I.3)Комуникация
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1458
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проект за разширяване и модернизиране на сграда Konrad Adenauer в Люксембург – партиди 561, 562, 563, 564, 59 и 77 (технически партиди, партиди за интериорни дейности).

II.1.2)Основен CPV код
45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Проектът за разширяване и модернизиране на сграда Konrad Adenauer в Люксембург включва изграждане на разширение към административна сграда от приблизително 190 000 m2 и, след решение, което ще бъде взето на по-късен етап, реновиране на съществуващата административна сграда от 65 000 m2. Този административен комплекс ще помещава всички отдели на Европейския парламент, които работят в Люксембург.

Тази поръчка обхваща следните партиди:

— партида 561 „Метални врати“,

— партида 562 „Стъклено-стоманени прегради“,

— партида 563 „Вътрешна дървена дограма – первази – щори – облицовки на первази“,

— партида 564 „Вътрешни щори“,

— партида 59 „Фиксирано обзавеждане – облицовъчни панели – подвижни прегради – остъкление за преводачески кабини“,

— партида 77 „Оборудване за конференции“,

Партидите са неделими. Отделни поръчки ще бъдат възложени за всяка партида.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Фиксирано обзавеждане – облицовъчни панели – подвижни прегради – остъкление за преводачески кабини

Обособена позиция №: 59
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
39100000 Мебелировка
45262521 Работи по зидане с облицовъчни тухли
45420000 Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
44221111 Прозорци с двойно стъкло
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Партида 59 – фиксирано обзавеждане – облицовъчни панели – подвижни прегради – остъкление за преводачески кабини:

T1: фиксирано обзавеждане;

T2: облицовъчни панели;

T3: подвижни прегради;

T4: остъкление за преводачески кабини.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

възможностите са описани в спецификациите и техните приложения.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка в приложение 5 към спецификациите на поръчката за подробности относно продължителността на дейностите в съответната партида.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оборудване за конференции

Обособена позиция №: 77
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
30191000 Офис оборудване, без мебелировка
31710000 Електронно оборудване
32000000 Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване
32232000 Оборудване за видеоконферентна връзка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Партида 77 – оборудване за конференции:

T1: оборудване за конференции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

възможностите са описани в спецификациите и техните приложения.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка в приложение 5 към спецификациите на поръчката за подробности относно продължителността на дейностите в съответната партида.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Метални врати

Обособена позиция №: 561
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
45421000 Монтажни работи на дограма
45421131 Монтажни работи на врати
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Партида 561 – метални врати:

T1: метални врати.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

възможностите са описани в спецификациите и техните приложения.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка в приложение 5 към спецификациите на поръчката за подробности относно продължителността на дейностите в съответната партида.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Стъклено-стоманени прегради

Обособена позиция №: 562
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
45421152 Монтажни работи на преградни стени
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Партида 562 – стъклено-стоманени прегради:

T1: стъкелно-стоманени прегради, врати с остъкление.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

възможностите са описани в спецификациите и техните приложения.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка в приложение 5 към спецификациите на поръчката за подробности относно продължителността на дейностите в съответната партида.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Вътрешна дървена дограма – первази – щори – облицовки на первази

Обособена позиция №: 563
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
45421000 Монтажни работи на дограма
45421150 Монтажни работи на интериорни и други завършващи елементи, от материали, различни от метал
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Партида 563 – вътрешна дървена дограма – первази – щори – облицовки на первази:

T1: первази, облицовки на первази, стоманено-стъклени прегради;

T2: дървени врати.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

възможностите са описани в спецификациите и техните приложения.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка в приложение 5 към спецификациите на поръчката за подробности относно продължителността на дейностите в съответната партида.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

вътрешни щори

Обособена позиция №: 564
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
39515410 Вътрешни щори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Партида 564 – вътрешни щори:

T1: вътрешни щори.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

възможностите са описани в спецификациите и техните приложения.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка в приложение 5 към спецификациите на поръчката за подробности относно продължителността на дейностите в съответната партида.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Договорът ще бъде сключен между успешния оферент и дружеството за недвижими имоти SI KAD PE, учредено от Европейския парламент, за да гарантира финансирането на изграждането на проекта. Това дружество ще осигури плащането на фактурите.

Моля, направете справка със спецификациите за повече подробности.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 042-070863
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/07/2016
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/07/2016
Местно време: 10:00
Място:

Европейски парламент, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

моля, направете справка с точка 7 от поканата за участие в търг („Отваряне на оферти“).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Езикът на проекта е френски.

Вж. документите, съставляващи поканата за участие в търг.

Точка IV.2.2 от това обявление „Срок за получаване на оферти или заявления за участие“, трябва да се разбира, както следва: „Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие“, както е определено в точка 4 на поканата за участие в търг.

Крайна дата за получаване на заявления за документи или за достъп до документи: 1.6.2016.

Такса за подаване на документи: да.

Цена. 250 EUR.

Условия и метод на плащане: до някои от документите може да се осъществи свободен достъп в платформата e-tendering, посочена в точка I.3 (след регистриране в платформата):

А. ръководство;

Б. покана за участие в търг;

В. спецификации (без приложения);

Г. проектодоговор (без приложения).

Има фиксирана, неделима цена от 250 EUR за получаване на пълното досие за всички партиди.

Заинтересованите оператори трябва да се представят с електронно писмо, изпратено до: inlo.ao-kad@ep.europa.eu и да бъде потвърдено с писмо, изпратено до възлагащия орган (вж. точка I.3 от това обявление).

Те трябва да посочат в тази кореспонденция техните точни данни за контакт, номер по ДДС и референция към съответната/ите партида/и.

В същото време, те трябва да изпратят сумата на следната сметка, открита на името на SI KAD PE в BGL BNP Paribas:

BIC CODE: BGLLLULL

IBAN: LU77 0030 4574 0401 3000

като посочат в съобщението „AO-T-16-AO7/(пълно име на дружество + град)“.

Те ще получат електронно писмо с обратна разписка в потвърждение на тяхното запитване и горепосочената сума, както и фактура.

Документите на поканата за участие в търг са предоставени от Европейския парламент на френски език (език на поръчката), с превод на основните документи на английски или немски език, на хартия (от части) и в цифров формат.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Град: Strasbourg Cedex
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

заинтересованите страни трябва да се свържат с органите, отговарящи за процедурите по обжалване.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/04/2016