Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 154593-2016

06/05/2016    S88

Luxemburg-Luxemburg: Project voor de uitbreiding en modernisering van het gebouw Konrad Adenauer in Luxemburg — Percelen 561, 562, 563, 564, 59 en 77 (technische percelen, percelen inzake afbouwwerken)

2016/S 088-154593

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement, direction générale des infrastructures et de la logistique
Postadres: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 2929
Land: Luxemburg
Contactpersoon: À l'attention de M. le chef d'unité
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Telefoon: +352 430024527
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1458
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project voor de uitbreiding en modernisering van het gebouw Konrad Adenauer in Luxemburg — percelen 561, 562, 563, 564, 59 en 77 (technische percelen, percelen inzake afbouwwerken).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het project voor het uitbreiden en moderniseren van het gebouw Konrad Adenauer in Luxemburg behelst de uitbreiding van een administratief gebouw van ongeveer 190 000 m2 en de renovatie van een bestaand administratief gebouw van 65 000 m2, onder voorbehoud van een beslissing die later zal worden genomen. Het resulterende administratieve complex moet onderdak bieden aan alle diensten van het Europees Parlement in Luxemburg.

Onderhavige opdracht heeft betrekking op de volgende percelen:

— perceel 561 „Metalen deuren”,

— perceel 562 „Scheidingswanden van glas en staal”,

— perceel 563 „Binnenschrijnwerk hout — plinten — jaloezieën — steunmuurbekleding”,

— perceel 564 „Binnenjaloezieën”,

— perceel 59 „Vast meubilair — parementwerk — mobiele scheidingswanden — beglazing tolkcabines”,

— perceel 77 „Conferentie-uitrusting”.

De percelen kunnen niet worden opgesplitst. De gunning gebeurt voor elk perceel afzonderlijk.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vast meubilair — parementwerk — mobiele scheidingswanden — beglazing tolkcabines

Perceel nr.: 59
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
39100000 Meubilair
45262521 Bekledingsmetselwerk
45420000 Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
44221111 Elementen met dubbele beglazing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 59 — Vast meubilair — parementwerk — mobiele scheidingswanden — beglazing tolkcabines:

T1: vast meubilair;

T2: parementwerk;

T3: mobiele scheidingswanden;

T4: beglazing tolkcabines.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

de opties zijn beschreven in het bestek en de bijlagen erbij.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bijlage 5 bij het bestek van de opdracht voor de gedetailleerde looptijd van de werken van het betrokken perceel.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conferentie-uitrusting

Perceel nr.: 77
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
30191000 Kantooruitrusting, uitgez. meubilair
31710000 Elektronische uitrusting
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
32232000 Uitrusting voor videoconferentie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 77 — Conferentie-uitrusting:

T1: conferentie-uitrusting.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

de opties zijn beschreven in het bestek en de bijlagen erbij.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bijlage 5 bij het bestek van de opdracht voor de gedetailleerde looptijd van de werken van het betrokken perceel.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Metalen deuren

Perceel nr.: 561
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
45421000 Bouwtimmerwerk
45421131 Plaatsen van deuren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 561 — Metalen deuren:

T1: metalen deuren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

de opties zijn beschreven in het bestek en de bijlagen erbij.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bijlage 5 bij het bestek van de opdracht voor de gedetailleerde looptijd van de werken van het betrokken perceel.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Scheidingswanden van glas en staal

Perceel nr.: 562
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
45421152 Aanbrengen van scheidingswanden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 562 — Scheidingswanden van glas en staal:

T1: scheidingswanden van glas en staal, deuren met glas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

de opties zijn beschreven in het bestek en de bijlagen erbij.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bijlage 5 bij het bestek van de opdracht voor de gedetailleerde looptijd van de werken van het betrokken perceel.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Binnenschrijnwerk hout — plinten — jaloezieën — steunmuurbekleding

Perceel nr.: 563
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
45421000 Bouwtimmerwerk
45421150 Aanbrengen van niet-metalen bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 563 — Binnenschrijnwerk hout — plinten — jaloezieën — steunmuurbekleding:

T1: plinten, steunmuurbekleding, scheidingswanden van glas en hout;

T2: houten deuren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

de opties zijn beschreven in het bestek en de bijlagen erbij.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bijlage 5 bij het bestek van de opdracht voor de gedetailleerde looptijd van de werken van het betrokken perceel.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Binnenjaloezieën

Perceel nr.: 564
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
39515410 Binnenzonwering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 564 — Binnenjaloezieën:

T1: binnenjaloezieën.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

de opties zijn beschreven in het bestek en de bijlagen erbij.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bijlage 5 bij het bestek van de opdracht voor de gedetailleerde looptijd van de werken van het betrokken perceel.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De overeenkomst wordt gesloten tussen de begunstigde en de vastgoedmaatschappij SI KAD PE gevormd door het Europees Parlement om de financiering van de uitvoering van het project te waarborgen. De vastgoedmaatschappij zal instaan voor de betaling van de facturen.

Zie het bestek voor meer informatie.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 042-070863
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/07/2016
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/07/2016
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europees Parlement, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie punt 7 van de uitnodiging tot inschrijving („Opening van de inschrijvingen”).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De taal van het project is het Frans.

Zie de aanbestedingsstukken.

IV.2.2 van onderhavige aankondiging „Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen” moet als volgt worden geïnterpreteerd: „Termijn voor indiening van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen” zoals bedoeld in punt 4 van de uitnodiging tot inschrijving.

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 1.6.2016.

Tegen betaling verkrijgbare documenten: ja.

Prijs: 250 EUR.

Betalingsvoorwaarden: een deel van de documenten is vrij beschikbaar op het platform voor eTendering vermeld in I.3 (na registratie op het platform):

A. gids;

B. uitnodiging tot inschrijving;

C. bestek, zonder de bijlagen erbij;

D. ontwerpovereenkomst, zonder de bijlagen erbij.

De prijs voor het verkrijgen van het volledige dossier met betrekking tot alle percelen is vastgesteld op een ondeelbaar bedrag van 250 EUR.

Geïnteresseerde ondernemers moeten hun interesse per e-mail naar het volgende adres kenbaar maken: inlo.ao-kad@ep.europa.eu en bevestigen dit via een schrijven aan de aanbestedende dienst (zie punt I.3 van onderhavige aankondiging).

Zij moeten in deze e-mails hun exacte gegevens vermelden, alsook hun btw-identificatienummer en de referentie van het/de betrokken perce(e)l(en).

Zij moeten tegelijkertijd een bedrag overschrijven op het volgende bankrekeningnummer op naam van SI KAD PE bij de bank BGL BNP Paribas:

BIC-CODE: BGLLLULL

IBAN: LU77 0030 4574 0401 3000

met als mededeling „AO-T-16-AO7/(exacte naam van het bedrijf + stad)”.

Als antwoord ontvangen zij een e-mail ter bevestiging van ontvangst van hun verzoek en van het vermelde bedrag, alsook een factuur.

Het Europees Parlement verstrekt de aanbestedingsstukken in het Frans (taal van de opdracht), met vertaling van de voornaamste documenten naar het Duits en het Engels, op papier (gedeeltelijk) en elektronisch.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Plaats: Strasbourg Cedex
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

gelieve inlichtingen in te winnen bij de instanties en/of instellingen die met de beroepsprocedures belast zijn.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/04/2016