Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 154593-2016

06/05/2016    S88

Luksemburg-Luksemburg: Projekt rozbudowy i modernizacji budynku im. Konrada Adenauera w Luksemburgu — części nr 561, 562, 563, 564, 59, 77 (części techniczne, części dotyczące prac wykończeniowych)

2016/S 088-154593

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski, direction générale des infrastructures et de la logistique
Adres pocztowy: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 2929
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: À l'attention de M. le chef d'unité
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Tel.: +352 430024527
Adresy internetowe:
Główny adres: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1458
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Projekt rozbudowy i modernizacji budynku im. Konrada Adenauera w Luksemburgu — części nr 561, 562, 563, 564, 59, 77 (części techniczne, części dotyczące prac wykończeniowych)

II.1.2)Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Projekt rozbudowy i modernizacji budynku im. Konrada Adenauera w Luksemburgu polega na rozbudowie budynku administracyjnego obejmującą powierzchnię około 190 000 m2 i, zgodnie z decyzją, która zostanie podjęta później, renowacji istniejącego budynku administracyjnego o powierzchni 65 000 m2. Powstały w ten sposób kompleks administracyjny ma pomieścić wszystkie służby Parlamentu Europejskiego działające w Luksemburgu.

Niniejsze zamówienie dotyczy następujących części:

— część 561 „Drzwi metalowe”,

— część 562 „Stalowo-szklane ściany działowe”,

— część 563 „Drewniana stolarka wewnętrzna — listwy przyścienne — żaluzje — lekkie pokrycia”,

— część 564 „Rolety wewnętrzne”,

— część 59 „Meble w stałej zabudowie — okrycia — ruchome ściany działowe — oszklenie kabin dla tłumaczy ustnych”,

— część 77 „Sprzęt konferencyjny”.

Części nie mogą zostać podzielone. Zamówienie będzie udzielane na poszczególne części osobno.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Meble w stałej zabudowie — okrycia — ruchome ściany działowe — oszklenie kabin dla tłumaczy ustnych

Część nr: 59
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
39100000 Meble
45262521 Roboty murarskie w zakresie fasad
45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
44221111 Zestawy z szybami podwójnymi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 59 — Meble w stałej zabudowie — okrycia — ruchome ściany działowe — oszklenie kabin dla tłumaczy ustnych:

T1: meble w stałej zabudowie;

T2: okrycia;

T3: ruchome ściany działowe;

T4: oszklenie kabin dla tłumaczy ustnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

opcje są opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowy czas trwania robót w ramach danej części zob. załącznik 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt konferencyjny

Część nr: 77
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
30191000 Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli
31710000 Sprzęt elektroniczny
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32232000 Sprzęt wideokonferencyjny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 77 — Sprzęt konferencyjny:

T1: sprzęt konferencyjny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

opcje są opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowy czas trwania robót w ramach danej części zob. załącznik 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drzwi metalowe

Część nr: 561
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131 Instalowanie drzwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 561 — Drzwi metalowe:

T1: drzwi metalowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

opcje są opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowy czas trwania robót w ramach danej części zob. załącznik 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stalowo-szklane ściany działowe

Część nr: 562
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45421152 Instalowanie ścianek działowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 562 — Stalowo-szklane ściany działowe:

T1: stalowo-szklane ściany działowe, drzwi przeszklone.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

opcje są opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowy czas trwania robót w ramach danej części zob. załącznik 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drewniana stolarka wewnętrzna — listwy przyścienne — żaluzje — lekkie pokrycia

Część nr: 563
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421150 Instalowanie stolarki niemetalowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 563 — Drewniana stolarka wewnętrzna — listwy przyścienne — żaluzje — lekkie pokrycia:

T1: listwy przyścienne, lekkie pokrycia, drewniano-szklane ściany działowe;

T2: drzwi drewniane.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

opcje są opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowy czas trwania robót w ramach danej części zob. załącznik 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rolety wewnętrzne

Część nr: 564
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
39515410 Rolety wewnętrzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 564 — Rolety wewnętrzne:

T1: rolety wewnętrzne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

opcje są opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowy czas trwania robót w ramach danej części zob. załącznik 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

umowa zostanie zawarta między wykonawcą, któremu zamówienie zostanie udzielone, a spółką zarządzającą nieruchomościami SI KAD PE, utworzoną przez Parlament Europejski w celu zapewnienia finansowania realizacji projektu. Spółka ta będzie odpowiedzialna za płatność faktur.

Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2015/S 042-070863
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/07/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/07/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Parlament Europejski, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. pkt 7 zaproszenia do składania ofert („Otwarcie ofert”).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Językiem projektu jest francuski.

Zob. dokumenty wchodzące w skład dokumentacji przetargowej.

Pkt IV.3.4 niniejszego ogłoszenia „Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” należy rozumieć następująco: „Końcowy termin przesyłania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” zgodnie Z pkt 4 zaproszenia do składania ofert.

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 1.6.2016.

Dokumenty odpłatne: tak.

Cena: 250 EUR.

Warunki płatności: część dokumentów jest dostępna na platformie e-Tendering wspomnianej w pkt I.3 (po zarejestrowaniu się na platformie):

A. przewodnik;

B. zaproszenie do składania ofert;

C. specyfikacja istotnych warunków zamówienia bez załączników;

D. projekt umowy bez załączników.

Ryczałtowa cena za uzyskanie pełnej dokumentacji dla wszystkich części wynosi 250 EUR.

Zainteresowane podmioty wyślą zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: inlo.ao-kad@ep.europa.eu, które należy potwierdzić przesyłką pocztową nadaną na adres instytucji zamawiającej (zob. pkt I.3 niniejszego ogłoszenia).

W korespondencji należy podać dokładne dane, numer identyfikacji VAT i dane referencyjne przedmiotowej(-ych) części.

Równocześnie należy wykonać przelew na następujący rachunek otwarty na rzecz SI KAD PE w banku BGL BNP Paribas:

KOD BIC: BGLLLULL

IBAN: LU77 0030 4574 0401 3000

wpisując w tytule „AO-T-16-AO7/[dokładna nazwa przedsiębiorstwa + miasto]”.

W odpowiedzi podmioty otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą odbiór wniosku i wymienionej wyżej kwoty, a także fakturę.

Parlament Europejski dostarcza dokumentację przetargową w języku francuskim (język umowy), z tłumaczeniem głównych dokumentów na język angielski i niemiecki, w wersji papierowej (częściowo) i na nośniku informatycznym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Miejscowość: Strasbourg Cedex
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

informacji udzielają instytucje i/lub organy odpowiedzialne za procedury odwoławcze.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2016