Práce - 154593-2016

06/05/2016    S88

Luxembursko-Luxemburg: Projekt na rozšírenie a modernizáciu budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu – časti 561, 562, 563, 564, 59 a 77 (technické časti, časti pre vnútorné práce)

2016/S 088-154593

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament, direction générale des infrastructures et de la logistique
Poštová adresa: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2929
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: À l'attention de M. le chef d'unité
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Telefón: +352 430024527
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikácia
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený. Ďalšie informácie môžete získať na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1458
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Projekt na rozšírenie a modernizáciu budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu – časti 561, 562, 563, 564, 59 a 77 (technické časti, časti pre vnútorné práce).

II.1.2)Hlavný kód CPV
45210000 Stavebné práce na stavbe budov
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Projekt na rozšírenie a modernizáciu budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu zahŕňa postavenie prístavby k administratívnej budove na rozlohe približne 190 000 m2 a, až do rozhodnutia, ktoré sa má prijať v neskoršej fáze, obnovu existujúcej administratívnej budovy s rozlohou 65 000 m2. Tento administratívny komplex potom bude slúžiť všetkým oddeleniam Európskeho parlamentu, ktoré pracujú v Luxemburgu.

Táto zákazka pokrýva nasledujúce časti:

— časť 561 „Kovové dvere“,

— časť 562 „Oceľovo-sklené priečky“,

— časť 563 „Vnútorné stolárske práce – soklové podlahové lišty – žalúzie – krytiny okenných výklenkov“,

— časť 564 „Vnútorné žalúzie“,

— časť 59 „Zabudovaný nábytok – čelné panely – pohyblivé priečky – zasklenie tlmočníckych kabín“,

— časť 77 „Konferenčné vybavenie“,

Časti sú neoddeliteľné. Samostatné zmluvy budú pridelené po jednotlivých častiach.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zabudovaný nábytok – čelné panely – pohyblivé priečky – zasklenie tlmočníckych kabín

Časť č.: 59
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45210000 Stavebné práce na stavbe budov
39100000 Nábytok
45262521 Murovanie lícovými tehlami
45420000 Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
44221111 Diely s dvojsklom
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 59 – zabudovaný nábytok – čelné panely – pohyblivé priečky – zasklenie tlmočníckych kabín:

T1: zabudovaný nábytok;

T2: čelné panely;

T3: pohyblivé priečky;

T4: zasklenie tlmočníckych kabín.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

opcie sú opísané v súťažných podkladoch a prílohách k nim.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri prílohu 5 k špecifikáciám zákazky vzhľadom na podrobnosti týkajúce sa trvania prác danej časti.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Konferenčné vybavenie

Časť č.: 77
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45210000 Stavebné práce na stavbe budov
30191000 Kancelárske zariadenia s výnimkou nábytku
31710000 Elektronické zariadenia
32000000 Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia
32232000 Zariadenie na videokonferencie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 77 – konferenčné vybavenie:

T1: konferenčné vybavenie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

opcie sú opísané v súťažných podkladoch a prílohách k nim.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri prílohu 5 k špecifikáciám zákazky vzhľadom na podrobnosti týkajúce sa trvania prác danej časti.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kovové dvere

Časť č.: 561
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45210000 Stavebné práce na stavbe budov
45421000 Stolárske práce
45421131 Montáž dverí
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 561 – kovové dvere:

T1: kovové dvere.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

opcie sú opísané v súťažných podkladoch a prílohách k nim.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri prílohu 5 k špecifikáciám zákazky vzhľadom na podrobnosti týkajúce sa trvania prác danej časti.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oceľovo-sklené priečky

Časť č.: 562
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45210000 Stavebné práce na stavbe budov
45421152 Montáž priečkových stien
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 562 – oceľovo-sklené priečky:

T1: oceľovo-sklené priečky, dvere so zasklením.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

opcie sú opísané v súťažných podkladoch a prílohách k nim.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri prílohu 5 k špecifikáciám zákazky vzhľadom na podrobnosti týkajúce sa trvania prác danej časti.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Vnútorné stolárske práce – soklové podlahové lišty – žalúzie – krytiny okenných výklenkov

Časť č.: 563
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45210000 Stavebné práce na stavbe budov
45421000 Stolárske práce
45421150 Inštalácia nekovových stolárskych výrobkov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 563 – vnútorné stolárske práce – soklové podlahové lišty – žalúzie – krytiny okenných výklenkov:

T1: soklové podlahové lišty, krytiny okenných výklenkov, oceľovo-sklené priečky;

T2: drevené dvere.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

opcie sú opísané v súťažných podkladoch a prílohách k nim.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri prílohu 5 k špecifikáciám zákazky vzhľadom na podrobnosti týkajúce sa trvania prác danej časti.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Vnútorné žalúzie

Časť č.: 564
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45210000 Stavebné práce na stavbe budov
39515410 Interiérové tienidlá
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 564 – vnútorné žalúzie:

T1: vnútorné žalúzie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

opcie sú opísané v súťažných podkladoch a prílohách k nim.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri prílohu 5 k špecifikáciám zákazky vzhľadom na podrobnosti týkajúce sa trvania prác danej časti.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Zmluva sa uzavrie medzi úspešným uchádzačom a realitnou spoločnosťou SI KAD PE, zriadenou Európskym parlamentom na zabezpečenie financovania projektu výstavby. Táto spoločnosť zaistí platbu faktúr.

Podrobné informácie nájdete v súťažných podkladoch.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 042-070863
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/07/2016
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/07/2016
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európsky parlament, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBURSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

pozri bod 7 výzvy na súťaž („otváranie ponúk“).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Jazykom projektu je francúzština.

Pozri dokumenty, ktoré tvoria súťažné podklady.

Bod IV.2.2 tohto oznámenia „Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť“ sa má rozumieť takto: „Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť“, ako je stanovená v bode 4 výzvy na súťaž.

Lehota na doručenie žiadostí o dokumenty alebo o prístup k dokumentom: 1.6.2016.

Poplatok za dokumenty: áno.

Cena: 250 EUR.

Podmienky a spôsob platby: niektoré dokumenty je možné získať bezplatne na platforme pre elektronické obstarávanie (e-Tendering) uvedenej v bode I.3 (po registrácii na platforme):

A) pokyn;

B) výzva na predloženie ponúk;

C) špecifikácie (bez príloh);

D) návrh zmluvy (bez príloh).

Za získanie kompletných podkladov pre všetky časti je stanovená pevná, neoddeliteľná suma vo výške 250 EUR.

Zainteresované subjekty musia svoj záujem oznámiť e-mailom na adresu: inlo.ao-kad@ep.europa.eu a potvrdiť to listom zaslaným obstarávateľovi (pozri bod I.3 tohto oznámenia).

V rámci tejto korešpondencie musia uviesť svoje presné kontaktné údaje, číslo DPH a referenčné číslo časti, o ktorú majú záujem.

Zároveň musia previesť danú sumu na nasledujúci účet, ktorý je otvorený v mene SI KAD PE v banke BGL BNP Paribas:

BIC CODE: BGLLLULL

IBAN: LU77 0030 4574 0401 3000

a do poznámky musia uviesť text „AO-T-16-AO7/(presný názov spoločnosti + mesto)“.

Bude im doručený e-mail potvrdzujúci prijatie ich žiadosti a vyššie uvedenej sumy, spolu s faktúrou.

Súťažné podklady poskytuje Európsky parlament vo francúzštine (jazyk zákazky), s prekladom hlavných dokumentov do angličtiny a nemčiny, a to v tlačenej forme (čiastočne) a v digitálnej forme.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Mesto/obec: Strasbourg Cedex
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Zúčastnené strany by mali kontaktovať orgány zodpovedné za odvolacie konania.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/04/2016