Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 1546-2017

04/01/2017    S2

Luksemburg-Luksemburg: Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski

2017/S 002-001546

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: plateau de Kirchberg (TS/110)
Miejscowość: Luksemburg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: FreelancePL@curia.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://curia.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski.

II.1.2)Główny kod CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przetarg dotyczy 9 kombinacji językowych (zob. sekcja II.2 ogłoszenia) o charakterze stałym. Nowe wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu mogą być przyjmowane w dowolnej chwili w czasie realizacji zamówienia. Umowy ramowe będą zawierane w odniesieniu do poszczególnych kombinacji. Maksymalna liczba umów ramowych dla poszczególnych kombinacji została z góry określona. Czas trwania umów wynosi 1 rok; mogą one być przedłużane automatycznie 3 razy na kolejne okresy roku. Na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia zostanie ustalona lista klasyfikująca wykonawców, określająca początkową kolejność, w której zamawiający będzie zwracać się do wykonawców z ofertą wykonania konkretnych tłumaczeń, biorąc pod uwagę wydajność wykonawców oraz dziedzinę ich ewentualnej specjalizacji. Kolejność ta będzie poddawana okresowym przeglądom, tak by odzwierciedlała rzeczywistą jakość świadczonych usług; może ona również ulec zmianie wskutek zawarcia nowych umów ramowych lub wypowiedzenia istniejących.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

FR

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis zamówienia:

Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z języka francuskiego na język polski. Maksymalna liczba umów ramowych dla tej kombinacji językowej wynosi 50. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia ma charakter ciągły.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 50
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

zgodnie z art. 104 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, zmienionego ostatnio przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/1929 z dnia 28.10.2015 instytucja zamawiająca może ograniczyć liczbę kandydatów, których zaprosi do udziału w postępowaniu w oparciu o obiektywne kryteria kwalifikacji. Jeśli instytucja zamawiająca postanowi skorzystać z takiej możliwości, zastosowanie znajdzie dodatkowe obiektywne kryterium kwalifikacji mające na celu ograniczenie liczby kandydatów zaproszonych do przedstawienia oferty w postaci:

— posiadania doświadczenia zawodowego w dziedzinie tłumaczeń prawniczych.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Średnia cena płacona w roku 2015 w ramach danej kombinacji językowej to 22,17 EUR (cena końcowa, obejmująca wszelkie koszty, za stronę obejmującą 1 500 znaków, bez spacji, zredagowaną w języku źródłowym).

Trybunał zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli uzna proponowaną w niej cenę za nadmiernie wygórowaną.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

EN

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis zamówienia:

Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z języka angielskiego na język polski. Maksymalna liczba umów ramowych dla tej kombinacji językowej wynosi 50. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia ma charakter ciągły.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 50
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

zgodnie z art. 104 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, zmienionego ostatnio przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/1929 z dnia 28.10.2015 instytucja zamawiająca może ograniczyć liczbę kandydatów, których zaprosi do udziału w postępowaniu w oparciu o obiektywne kryteria kwalifikacji. Jeśli instytucja zamawiająca postanowi skorzystać z takiej możliwości, zastosowanie znajdzie dodatkowe obiektywne kryterium kwalifikacji mające na celu ograniczenie liczby kandydatów zaproszonych do przedstawienia oferty w postaci:

— posiadania doświadczenia zawodowego w dziedzinie tłumaczeń prawniczych.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Średnia cena płacona w roku 2015 w ramach danej kombinacji językowej to 12,37 EUR (cena końcowa, obejmująca wszelkie koszty, za stronę obejmującą 1 500 znaków, bez spacji, zredagowaną w języku źródłowym).

Trybunał zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli uzna proponowaną w niej cenę za nadmiernie wygórowaną.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DE

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis zamówienia:

Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z języka niemieckiego na język polski. Maksymalna liczba umów ramowych dla tej kombinacji językowej wynosi 50. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia ma charakter ciągły.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 50
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

zgodnie z art. 104 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, zmienionego ostatnio przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/1929 z dnia 28.10.2015 instytucja zamawiająca może ograniczyć liczbę kandydatów, których zaprosi do udziału w postępowaniu w oparciu o obiektywne kryteria kwalifikacji. Jeśli instytucja zamawiająca postanowi skorzystać z takiej możliwości, zastosowanie znajdzie dodatkowe obiektywne kryterium kwalifikacji mające na celu ograniczenie liczby kandydatów zaproszonych do przedstawienia oferty w postaci:

— posiadania doświadczenia zawodowego w dziedzinie tłumaczeń prawniczych.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Średnia cena płacona w roku 2015 w ramach danej kombinacji językowej to 20,51 EUR (cena końcowa, obejmująca wszelkie koszty, za stronę obejmującą 1 500 znaków, bez spacji, zredagowaną w języku źródłowym).

Trybunał zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli uzna proponowaną w niej cenę za nadmiernie wygórowaną.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

IT

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis zamówienia:

Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z języka włoskiego na język polski. Maksymalna liczba umów ramowych dla tej kombinacji językowej wynosi 50. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia ma charakter ciągły.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 50
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

zgodnie z art. 104 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, zmienionego ostatnio przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/1929 z dnia 28.10.2015 instytucja zamawiająca może ograniczyć liczbę kandydatów, których zaprosi do udziału w postępowaniu w oparciu o obiektywne kryteria kwalifikacji. Jeśli instytucja zamawiająca postanowi skorzystać z takiej możliwości, zastosowanie znajdzie dodatkowe obiektywne kryterium kwalifikacji mające na celu ograniczenie liczby kandydatów zaproszonych do przedstawienia oferty w postaci:

— posiadania doświadczenia zawodowego w dziedzinie tłumaczeń prawniczych.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Średnia cena płacona w roku 2015 w ramach danej kombinacji językowej to 14,64 EUR (cena końcowa, obejmująca wszelkie koszty, za stronę obejmującą 1 500 znaków, bez spacji, zredagowaną w języku źródłowym).

Trybunał zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli uzna proponowaną w niej cenę za nadmiernie wygórowaną.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ES

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis zamówienia:

Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z języka hiszpańskiego na język polski. Maksymalna liczba umów ramowych dla tej kombinacji językowej wynosi 50. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia ma charakter ciągły.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 50
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

zgodnie z art. 104 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, zmienionego ostatnio przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/1929 z dnia 28.10.2015 instytucja zamawiająca może ograniczyć liczbę kandydatów, których zaprosi do udziału w postępowaniu w oparciu o obiektywne kryteria kwalifikacji. Jeśli instytucja zamawiająca postanowi skorzystać z takiej możliwości, zastosowanie znajdzie dodatkowe obiektywne kryterium kwalifikacji mające na celu ograniczenie liczby kandydatów zaproszonych do przedstawienia oferty w postaci:

— posiadania doświadczenia zawodowego w dziedzinie tłumaczeń prawniczych.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Średnia cena płacona w roku 2015 w ramach danej kombinacji językowej to 24,78 EUR (cena końcowa, obejmująca wszelkie koszty, za stronę obejmującą 1 500 znaków, bez spacji, zredagowaną w języku źródłowym).

Trybunał zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli uzna proponowaną w niej cenę za nadmiernie wygórowaną.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NL

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis zamówienia:

Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z języka niderlandzkiego na język polski. Maksymalna liczba umów ramowych dla tej kombinacji językowej wynosi 10. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia ma charakter ciągły.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 10
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Trybunał zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli uzna proponowaną w niej cenę za nadmiernie wygórowaną.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CS

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis zamówienia:

Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z języka czeskiego na język polski. Maksymalna liczba umów ramowych dla tej kombinacji językowej wynosi 20. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia ma charakter ciągły.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 20
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Trybunał zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli uzna proponowaną w niej cenę za nadmiernie wygórowaną.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

HR

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis zamówienia:

Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z języka chorwackiego na język polski. Maksymalna liczba umów ramowych dla tej kombinacji językowej wynosi 20. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia ma charakter ciągły.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 20
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Trybunał zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli uzna proponowaną w niej cenę za nadmiernie wygórowaną.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

SK

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis zamówienia:

Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z języka słowackiego na język polski. Maksymalna liczba umów ramowych dla tej kombinacji językowej wynosi 20. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia ma charakter ciągły.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 20
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Trybunał zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli uzna proponowaną w niej cenę za nadmiernie wygórowaną.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

niniejsze postępowanie przetargowe jest otwarte, na równych warunkach, dla osób fizycznych i prawnych objętych zakresem stosowania traktatów konstytucyjnych Unii Europejskiej oraz osób fizycznych i prawnych zamieszkałych, czy też mających siedzibę w państwie trzecim, które zawarło z Unią Europejską szczególne porozumienie w zakresie zamówień publicznych, na warunkach określonych w tymże porozumieniu. Kandydaci mają obowiązek wskazania państwa, w którym zamieszkują, bądź mają siedzibę oraz przedstawienia wymaganych zaświadczeń zgodnie z prawem owego państwa.

Każdy kandydat jest zobowiązany do podpisania oświadczenia (dostępnego pod adresem internetowym wskazanym w pkt I.3) dotyczącego kryteriów wyłączających oraz kryteriów kwalifikacji, zgodnie z którym kandydat nie znajduje się w żadnej z sytuacji, o których mowa w art. 106 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012.

W przypadku kandydata niebędącego osobą fizyczną powyższe kryteria wyłączające mają zastosowanie zarówno do samego kandydata, jak i do każdego usługodawcy wchodzącego w skład jego zespołu.

Należy również dostarczyć następujące informacje:

* w przypadku kandydata niebędącego osobą fizyczną:

— informację dotyczącą siedziby wraz z odpowiednim dokumentem poświadczającym,

— informację dotyczącą statusu prawnego wraz z odpowiednim dokumentem poświadczającym, takim jak wpis do krajowego rejestru sądowego, wpis do rejestru podatników VAT, odpisy aktów założycielskich lub umowy spółki, zgodnie z przepisami państwa, w którym kandydat ma siedzibę,

— dane osób posiadających w stosunku do niego uprawnienia do reprezentowania go, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne,

* w przypadku kandydata będącego osobą fizyczną:

— oświadczenie o świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia samodzielnie i we własnym zakresie,

— oświadczenie dotyczące posiadania statusu płatnika VAT.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym muszą być zredagowane w taki sposób, aby umożliwiały dokonanie ich pełnej, dokładnej i jak najszybszej oceny oraz aby pozwalały na dokonanie wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do przedstawienia oferty. Wnioski złożone przez kandydatów, którzy wypełniając obowiązkowy formularz zgłoszeniowy (dostępny pod adresem internetowym wskazanym w pkt I.3) oraz załączając wymagane dokumenty i zaświadczenia nie dostarczą wystarczających informacji, mogą zostać odrzucone.

Liczba egzemplarzy wniosku musi odpowiadać liczbie kombinacji językowych, których wniosek dotyczy, a informacje niezbędne do dokonania oceny kwalifikacji kandydata muszą być dostarczone odpowiednio dla każdej kombinacji językowej.

Kandydaci, którym Trybunał wypowiedział umowę ramową dotyczącą tej samej kombinacji językowej ze względu na niewystarczającą jakość usług, mogą również zostać wykluczeni z udziału w przetargu w odniesieniu do danej kombinacji językowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

kandydat musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która gwarantuje realizację zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

osoby prawne są zobowiązane do przedstawienia informacji umożliwiających Trybunałowi Sprawiedliwości dokonanie oceny ich sytuacji finansowej, a w szczególności dowodu na posiadanie dostatecznych zasobów i środków finansowych, by zagwarantować ciągłą realizację zamówienia na satysfakcjonującym poziomie przez cały okres obowiązywania umowy. Z tego względu osoba prawna (w przypadku wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym – chodzi o łączną sytuację wszystkich członków zespołu) musi przedstawić następujące dokumenty poświadczające:

— wyciąg ze sprawozdań finansowych (bilansu) oraz z rachunku bankowego przedsiębiorstwa za 3 ostatnie lata obrachunkowe oraz, jeśli takowe istnieją, wszelkie sprawozdania rady nadzorczej oraz audytorów zewnętrznych dotyczące wspomnianego okresu.

Jeżeli ze szczególnych względów, które instytucja zamawiająca uzna za uzasadnione, kandydat nie jest w stanie przedstawić jednego lub kilku ww. dokumentów, kandydat ów może wykazać, iż znajduje się w wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej, za pomocą innego dokumentu, który instytucja zamawiająca uzna za stosowny. W każdym wypadku instytucja zamawiająca musi zostać poinformowana co najmniej o owych szczególnych względach i o uzasadnieniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym. Instytucja zamawiająca zastrzega sobie możliwość zażądania wszelkich innych dokumentów umożliwiających jej zweryfikowanie znajdowania się przez kandydata w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

każdy kandydat będący osobą fizyczną oraz każda osoba fizyczna świadcząca usługę będącą przedmiotem niniejszego przetargu muszą posiadać minimalne kwalifikacje techniczne oraz zawodowe:

— w odniesieniu do kombinacji językowych: francuskiej, angielskiej, niemieckiej, włoskiej i hiszpańskiej – ukończone pełne studia prawnicze, zakończone uzyskaniem stopnia magistra w Polsce,

— w odniesieniu do kombinacji językowych: niderlandzkiej, czeskiej, chorwackiej i słowackiej – ukończone pełne studia wyższe, prawnicze lub inne, zakończone uzyskaniem stopnia magistra w Polsce, w przypadku ukończenia studiów innych aniżeli prawnicze – także roczne doświadczenie zawodowe w dziedzinie tłumaczeń prawniczych (minimum 100 stron),

— w odniesieniu do wszystkich kandydatów:

— doskonałą znajomość języka polskiego,

— bardzo dobrą znajomość języka źródłowego (zob. listę kombinacji językowych).

Na potrzeby oceny, czy opisane wymogi są spełnione, kandydaci są zobowiązani do przedstawienia kopii następujących dokumentów:

— dyplomu ukończenia studiów prawniczych,

— dyplomu ukończenia innych studiów uniwersyteckich,

— (w odnośnym przypadku) dokumentów wykazujących posiadanie doświadczenia zawodowego w dziedzinie tłumaczeń prawniczych (przykładowo: kopii umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy, dokumentów finansowych),

— dokumentów poświadczających bardzo dobrą znajomość języka źródłowego (dyplomów, świadectw, zaświadczeń),

— (ewentualnie) dyplomu poświadczającego odbycie kształcenia zawodowego w zakresie tłumaczeń (prawniczych),

— (ewentualnie) dokumentów wskazujących na posiadanie specjalizacji w którejś z dziedzin prawa.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Jakość usług wykonanych na podstawie umów ramowych musi umożliwiać natychmiastowe wykorzystanie tekstu do celów publikacji lub innych. Wykonawca ma zatem obowiązek zapewnienia:

— zgodności ze szczegółowymi wskazówkami przekazanymi mu przez Trybunał,

— posługiwania się językiem docelowym w sposób prawidłowy, ścisły i precyzyjny,

— posługiwania się językiem i właściwą terminologią prawniczą w języku docelowym w sposób ścisły,

— stosowania terminologii prawniczej użytej w dokumentach stanowiących punkt odniesienia (w języku źródłowym i w języku docelowym) w sposób ścisły,

— dokładnego cytowania odpowiednich aktów prawnych i orzecznictwa,

— korzystania z niezbędnych prawnych baz danych (Unii Europejskiej i krajowych),

— stosowania „Wskazówek redakcyjnych”,

— dostarczenia tłumaczenia w uzgodnionym terminie, określonym w konkretnym zamówieniu na tłumaczenie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 320
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/02/2017
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

jest to przetarg o charakterze ciągłym. Publikacja kolejnego ogłoszenia o przetargu jest przewidziana najpóźniej po upływie 42 miesięcy od wejścia w życie pierwszych umów ramowych.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Podpisane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (podpisany i załączony zeskanowany formularz zgłoszeniowy) bądź listownie (podpisany formularz zgłoszeniowy). Hiperłącza do przestrzeni dyskowej na serwerach nie będą akceptowane.

Na podstawie oceny kompetencji wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do złożenia oferty (minimum 5 kandydatów dla każdej kombinacji językowej, pod warunkiem że liczba kandydatów spełniających kryteria wyboru będzie wystarczająca).

Ponieważ przetarg dla wszystkich kombinacji językowych ma charakter ciągły, w czasie realizacji zamówienia w regularnych odstępach czasu przeprowadzana będzie ocena nowych wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu otrzymanych po upływie terminu do składania wniosków, pod warunkiem że nie została już osiągnięta maksymalna liczba wykonawców przewidziana dla danej kombinacji językowej. Udział w niniejszym postępowaniu jest bezpłatny, stąd nie daje kandydatom/oferentom żadnych podstaw do domagania się zwrotu poniesionych kosztów.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni – z uwagi na względy organizacyjne odpowiednio w języku angielskim albo francuskim – do składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Tematyka tłumaczonych tekstów nawiązuje do szerokiego spektrum dziedzin prawa, których dotyczą sprawy rozpoznawane przez Trybunał. Zamawiane tłumaczenia różnią się objętością, jak również terminami wykonania. Z przykładami tłumaczonych tekstów można zapoznać się na stronie internetowej Trybunału http://curia.europa.eu

Wykonawcy mogą otrzymywać zamówienia na tłumaczenie tekstów, które zostały wstępnie przygotowane z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wspomagania tłumaczenia. Wybrani oferenci będą proszeni o złożenie oświadczenia, że są gotowi zapoznać się z tym środowiskiem pracy, jeśli okaże się to niezbędne do wykonania danego zamówienia. Brak wyrażenia takiej gotowości pociąga za sobą rezygnację z prawa do otrzymania zamówień wymagających odnośnych znajomości, bez względu na pozycję zajmowaną na liście klasyfikującej wykonawców.

Fragmenty, które zostały ewentualne wstępnie przetłumaczone w całości bądź części oraz zostały przekazane wykonawcy w dokumencie do tłumaczenia, czy też w odrębnym dokumencie, mogą zostać odliczone od liczby stron tłumaczeniowych zgodnie z zasadami określonymi w umowie ramowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w terminie 2 miesięcy od daty publikacji aktu lub jego notyfikowania skarżącemu lub, w razie ich braku, od daty powzięcia przez niego wiadomości o tym akcie, zgodnie z art. 263 TFUE.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2016