Доставки - 154669-2016

06/05/2016    S88

България-София: Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

2016/S 088-154669

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция „Митници“
Национален регистрационен номер: 000627597
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 47
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Антоанета Спасова
Електронна поща: antoaneta.spasova@customs.bg
Телефон: +359 298594037
Факс: +359 298594060
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://customs.bg
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/358
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: митническа дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на топлинна енергия за следния обект на Агенция „Митници“: Митническо бюро Разград, ул. „Бели Лом“ № 40, ет. 2, гр. Разград.

II.1.2)Основен CPV код
09300000 Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на топлинна енергия за следния обект на Агенция „Митници“: Митническо бюро Разград, ул. „Бели Лом“ № 40, ет. 2, гр. Разград. Поръчката е за период от 5 години.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 8 695.60 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09300000 Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324 Razgrad
Основно място на изпълнение:

Гр. Разград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката е „Доставка на топлинна енергия за следния обект на Агенция „Митници“: Митническо бюро Разград, ул. „Бели Лом“ № 40, ет. 2, гр. Разград“. Договорът е сключен за срок от 5 години с „Топлофикация Разград“ ЕАД, ЕИК: 116194472, седалище и адрес на управление, гр. Разград, 7200, ул. „Черна“, „Индустриална зона“ — дружество, притежаващо изключителни права за пренос на топлинна енергия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Възлагането на настоящата обществена поръчка без предварително публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, защото е на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.) — процедура на договаряне без обявление, което се обусловя от обстоятелството, че възлагането на поръчката на друго лице, различно от „Топлофикация Разград“ ЕАД, би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за енергетиката преносът на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране, а според чл. 43, ал. 2, т. 3 от същия закон, за една обособена територия се издава само един лиценз за пренос на топлинна енергия. Възложителят избира процедура на договаряне без обявление и сключване на договора с „Топлофикация Разград“ ЕАД, поради това, че дружеството е единствено за град Разград, което по смисъла на чл. 43, ал. 2, т. 3 от Закона за енергетиката има издадени лицензии от ДКЕВР (новия КЕВР): № Л-082-02/21.2.2001 г. — за производство на топлинна енергия, № Л-083-05/21.2.2001 г. — за пренос на топлинна енергия на територията на гр. Разград, със срок на действие 20 години. „Топлофикация Разград“ ЕАД има изключителни права по смисъла на §1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП на територията на гр. Разград. В територията на действие на лицензията попада следния обект, собственост на Агенция „Митници“: Митническо бюро Разград, ул. „Бели Лом“ № 40, ет. 2, гр. Разград. Предвид горепосоченото се обуславя и провеждането на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.).

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 00334-2015-0037
Наименование:

Доставка на топлинна енергия за следния обект на Агенция „Митници“: Митническо бюро Разград, ул. „Бели Лом“ № 40, ет. 2, гр. Разград.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/04/2016
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Топлофикация Разград“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 116194472
Пощенски адрес: Индустриална зона, ул. „Черна“
Град: Разград
код NUTS: BG324 Razgrad
Пощенски код: 7200
Държава: България
Електронна поща: toplo_rz@overgaz.bg
Телефон: +359 84662473
Факс: +359 84662473
Интернет адрес: http://toplo-razgrad.com
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 8 695.60 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 8 695.60 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Договорите не се обжалват, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/05/2016