Roboty budowlane - 154697-2020

01/04/2020    S65

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2020/S 065-154697

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 138-338796)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Białystok
Krajowy numer identyfikacyjny: PL343
Adres pocztowy: ul. Słonimska 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Aleksandrowicz, Joanna Pieńkowska
E-mail: zzp@um.bialystok.pl
Tel.: +48 858696932
Faks: +48 858696249
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy: www.bialystok.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – część II – układ drogowy

Numer referencyjny: ZDM-X.271.15.2019.AH
II.1.2)Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – część II – układ drogowy” w poniższym zakresie:

1) część I postępowania:

— rozbudowa ul. M. Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. „Nową Łomżyńską” do skrzyżowania z ul. Młynową i ul. Łomżyńską,

— rozbudowa ul. Młynowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Kard. St. Wyszyńskiego,

wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej;

2) część II postępowania:

— rozbudowa ul. Łomżyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Kopernika do skrzyżowania z ul. „Nową Łomżyńską” i ul. Bohaterów Monte Cassino,

— rozbudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską i ul. „Nową Łomżyńską” do skrzyżowania z ul. św. Rocha,

wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 138-338796

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 17/09/2020
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: