Diensten - 154769-2019

03/04/2019    S66

Polen-Bydgoszcz: Wasserij- en stomerijdiensten

2019/S 066-154769

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Postadres: ul. Ujejskiego 75
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-168
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Jurak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - niski parter, pokój nr 018.
E-mail: przetargi@biziel.pl
Telefoon: +48 5236-55-296
Fax: +48 5236-55-752

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.biziel.umk.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pranie bielizny Zamawiającego oraz najem bielizny od Wykonawcy wraz z praniem najmowanej bielizny.

Referentienummer: NZZ/08/P/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98310000 Wasserij- en stomerijdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.) świadczenie kompleksowych usług pralniczych w zakresie prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, odzieży fasonowej, bielizny i odzieży operacyjnej, bielizny i odzieży noworodkowej oraz materiałów do sprzątania (ścierki, nakładki na mopy) będących własnością Zamawiającego, zwanych w dalszej części „bielizną szpitalną”,

2.) wynajem, pranie i dezynfekcja bielizny pościelowej oraz odzieży, a także bielizny i odzieży operacyjnej zwanych w dalszej części „bielizną Wykonawcy”

3.) Świadczenie serwisu bieliźniarskiego obejmującego:

Cd. w sekcji II 2.4.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98315000 Persdiensten
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
98311000 Ophalen van wasgoed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego i potencjał Wykonawcy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3.) Świadczenie serwisu bieliźniarskiego obejmującego:

1. odbiór i transport bielizny szpitalnej oraz bielizny Wykonawcy czystej i brudnej we wskazanych terminach zgodnie z określonym harmonogramem, bezpośrednio do użytkownika (oddziałów i klinik łóżkowych, bloku operacyjnego oraz magazynu bielizny obiegowej Zamawiającego),

2. usługi szwalniczo- naprawcze bielizny szpitalnej i bielizny Wykonawcy,

3. opatrzenie chipami metodą RFID całości asortymentu bielizny Wykonawcy będącej przedmiotem najmu, pełen jej monitoring w pralni z udostępnieniem systemu (oprogramowania) pod potrzeby komórek Zamawiającego w zakresie dostępu on-line do programu we wszelkich wskazanych komórkach w zakresie zamawiania i kontroli stanów bielizny szpitalnej,

4. wyposażanie bloku operacyjnego Zamawiającego w odzież operacyjną niepylącą za pośrednictwem i użytkowaniem urządzenia vendingowego stanowiącego własność Zamawiającego,

5. zapewnienie dostaw bielizny i odzieży w ilościach zabezpieczających potrzeby komórek organizacyjnych Szpitala, z uwzględnieniem niedziel i świąt.

6. prowadzenie pełnego monitoringu odzieży operacyjnej będącej w obiegu

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ocena techniczna- Gramatura wynajmowanej odzieży operacyjnej / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin – czas dostarczenia czystej bielizny najmowanej w sytuacjach pilnych poza harmonogramem). / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć

Elektroniczne za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie danego postępowania – adres –https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk w terminie określonym w sekcji IV. 2.2.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

I. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie prania bielizny szpitalnej,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w PLN nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych,

c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca:

C1. będzie dysponował:

— minimum 1 samochodem niezbędnym do wykonania zamówienia, który spełnia normy sanitarno-epidemiologiczne

i

Minimum 1 urządzeniem do suszenia i prasowania bielizny fasonowej

i

Minimum 1 automatycznym przelotowym urządzeniem do dezynfekcji i mycia wózków transportowych

i

Pralnią posiadającą minimum 1 tunel pralniczy wyposażony w automatyczne systemy dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych oraz urządzenia kontrolujące wszystkie parametry procesów prania i dezynfekcji z możliwością ich archiwizacji i późniejszego odczytu.

C2. należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) usługę prania bielizny szpitalnej o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych) już wykonanych usług.

Uwaga:

Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczane według tabeli A kursów średnich walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dotyczy kwot określonych w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Informacja o w/w kursach dostępna min. na stronie internetowej: www.nbp.pl. W przypadku gdy Narodowy Bank Polski nie będzie ogłaszał wyżej wymienionych kursów średnich w dniu, w którym nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający w takiej sytuacji, będzie dokonywał przeliczeń według tabeli A kursów średnich walut obcych opublikowanych ostatniego dnia publikacji, przed terminem opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wartości przeliczenie będą z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz inne wymagane dokumenty:

1. Dokumenty i/lub oświadczenia, które wykonawca musi załączyć do oferty i złożyć poprzez platformę zakupową:

1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dalej (JEDZ), zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ.

Uwaga:

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może ograniczyć się do ogólnego oświadczenie o spełnieniu tychże warunków poprzez wypełnienia JEDZ-a w części IV: Kryteria kwalifikacji w pkt ά – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty(JEDZ), dotyczące tych podmiotów.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1.2. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ale tylko w sytuacji jeżeli wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów.

1.3. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub innego urzędowego rejestru.

1.4. wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z złącznikami do przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ i zał. nr 1-4 do przedmiotu zamówienia).

1.5. Oryginał gwarancji/poręczenia – w przypadku, wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, zgodnie z SIWZ – Rozdział X pkt. 2.

2. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego po otwarciu ofert - Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

2.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o

Zamówienia publiczne,

2.5 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga aby z przedłożonego dokumentu/ów wynikało jednoznacznie, że postawiony warunek w postępowaniu wykonawca spełnia. W przypadku gdy wykonawca korzysta z kredytów, limitów, itp. z w/w informacji musi jednoznacznie wynikać jaką kwotą danego produktu dysponuje wykonawca na dzień wystawienia informacji.

2.6. aktualne zezwolenie/pozytywną opinię właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prania bielizny szpitalnej,

2.7. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wykaz zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SIWZ,

Eventuele minimumeisen:

2.8. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wykaz zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ,

2.9. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:

2.9.1. Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych które będzie używał Wykonawca przy realizacji usługi wraz z aktualnymi dokumentami dopuszczającymi te środki do używania - wykaz Wykonawca sporządzi we własnym zakresie.

2.9.2. Dokument potwierdzający zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na odpowiednich normach europejskich – np. certyfikat PN-EN14065 – System Kontroli Skażenia Biologicznego Tekstyliów (lub równoważny) poświadczający, iż Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług prania.

2.9.3. Oświadczenie względem chipów potwierdzające, że oferowane chipy są:

1) pasywne

2) bezpieczne dla ludzi i sprzętu, takiego jak np. rozrusznik serca

3) zgodne z normami ISO 15693 i ISO 18000-3 (lub regulacjami równoważnymi).

4) niewpływające na działanie rezonansu magnetycznego o natężeniu 3 Tesli, jak i odporne na działanie rezonansu magnetycznego

5) wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 (lub regulacjami równoważnymi).

Oraz

6) Oświadczenie o przeprowadzonych badaniach potwierdzających brak wpływu chipów na działanie rezonansu magnetycznego o natężeniu 3 Tesli, jak i rezonansu magnetycznego na chipy - zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 9 do SIWZ.

2.9.4.Oświadczenie, że najmowana „bielizna barierowa” spełnia następujące wymagania: oznakowanie CE i spełnienie wymagań jako wyrób medyczny, podlega rejestracji jako wyrób jałowy - klasa I sterylna, spełnia normę PN EN 13795+A1 z 06. 2013(lub regulacji równoważnej) - zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do SIWZ.

2.9.5.Oświadczenie, że bielizna będzie znakowana metodą chipowania - zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do SIWZ.

2.9.6.Ostatni - Aktualny raport walidacji zgodny z wymaganiami normy PN-EN 17665-1 (lub regulacji równoważnej) na potwierdzenie spełnienia warunku dot. procesu sterylizacji bielizny szpitalnej – jałowej.

2.9.7.Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie dla wyrobów wynajmowanych, pościelowych norm: CEN/TS 14237 - tekstylia w systemie ochrony zdrowia (lub regulacji równoważnej). - zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do SIWZ.

2.9.8.Aktualną pozytywną opinię wystawioną przez odpowiedniego terenowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że transport Wykonawcy spełnia obowiązujące normy sanitarno-higieniczne w zakresie przewozu bielizny szpitalnej.

2.9.9.Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu wymaganych norm dotyczących opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów

— oświadczenie, że pakowanie i dostarczanie sterylnej bielizny operacyjnej odbywać się będzie przy zachowaniu wymaganych prawem norm,

— Oświadczenie że sterylna bielizna operacyjna będzie pakowana w opakowania papierowo- foliowe lub papierowo-włókninowe zgodne z normą PN-EN ISO 11607-1 (lub regulacji równoważnych) - Opakowania przeznaczone do finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych. Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych oraz PN-EN ISO 14971 Wyroby medyczne - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych(lub regulacji równoważnych),

— oświadczenie, że opakowania będą oznakowane etykietą zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i dostarczanych z nimi informacjach oraz PN-EN 1041+A1 Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych (lub regulacji równoważnych),

— zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do SIWZ.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

3. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę po otwarciu ofert:

3.1. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z publicznego otwarcia ofert – protokół z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Uwaga

Proszę nie składać wraz z ofertą dokumentów wymienionych w SIWZ Rozdział III pkt. 2 i 3. Dokumenty wymienione w pkt. 2 wykonawca składa tylko na wezwanie zamawiającego, o którym wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Dokumenty wymienione w pkt. 3 należy złożyć w terminie tam wskazanym.

4. Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

4.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 4.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.3. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać wskazanie: ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie.

4.4. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców.

4.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument (JEDZ), o którym mowa w SIWZ w rozdziale III pkt. 1 ppkt. 1.1. oraz dokumenty o których mowa w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.1 – 2.4 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.6. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy współpracy, która musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia.

4.7. W formularzu oferty należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie oceniał łączne spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu.

5. Informacja dotycząca wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ:

a) Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Eventuele minimumeisen:

5.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt. 5 ppkt. 5.1 stosuje się odpowiednio.

6. Informacja dotycząca wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

6.1.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w SIWZ - Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1 składa dokument, o którym mowa w SIWZ - Rozdział III pkt. 5 ppkt. 5.1 lit.a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

7.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów o do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

Lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ppkt 7.1.

7.6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy – zał. nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
Plaats:

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi – Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok 018 niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy, Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonane zostanie poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty” i otwarcie ofert

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Wszyscy zainteresowani

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Członkowie komisji uprawnieni do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami:

Dorota Baranowska. Magazyn Bielizny Obiegowej. 52/3655485

Piotr Jurak. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. (52) 3655295. Nr faxu – 052/3655752.

2. Podstawy wykluczenia wykonawców. 2.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2.2. Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, którego wartość Zamawiający ustalił na kwotę 50 000 PLN

4. Udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.1. SIWZ jest dostępna w formie elektronicznej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia składania ofert włącznie.

4.2. SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego – www.biziel.umk.pl.

5. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zm.) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty w wysokości 144 000 EUR z zastosowaniem art. 24 aa ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/03/2019