Diensten - 154769-2019

03/04/2019    S66    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bydgoszcz: Usługi prania i czyszczenia na sucho

2019/S 066-154769

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Ujejskiego 75
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 85-168
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Jurak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - niski parter, pokój nr 018.
E-mail: przetargi@biziel.pl
Tel.: +48 5236-55-296
Faks: +48 5236-55-752

Adresy internetowe:

Główny adres: www.biziel.umk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pranie bielizny Zamawiającego oraz najem bielizny od Wykonawcy wraz z praniem najmowanej bielizny.

Numer referencyjny: NZZ/08/P/19
II.1.2)Główny kod CPV
98310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.) świadczenie kompleksowych usług pralniczych w zakresie prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, odzieży fasonowej, bielizny i odzieży operacyjnej, bielizny i odzieży noworodkowej oraz materiałów do sprzątania (ścierki, nakładki na mopy) będących własnością Zamawiającego, zwanych w dalszej części „bielizną szpitalną”,

2.) wynajem, pranie i dezynfekcja bielizny pościelowej oraz odzieży, a także bielizny i odzieży operacyjnej zwanych w dalszej części „bielizną Wykonawcy”

3.) Świadczenie serwisu bieliźniarskiego obejmującego:

Cd. w sekcji II 2.4.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98315000
60000000
98311000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego i potencjał Wykonawcy

II.2.4)Opis zamówienia:

3.) Świadczenie serwisu bieliźniarskiego obejmującego:

1. odbiór i transport bielizny szpitalnej oraz bielizny Wykonawcy czystej i brudnej we wskazanych terminach zgodnie z określonym harmonogramem, bezpośrednio do użytkownika (oddziałów i klinik łóżkowych, bloku operacyjnego oraz magazynu bielizny obiegowej Zamawiającego),

2. usługi szwalniczo- naprawcze bielizny szpitalnej i bielizny Wykonawcy,

3. opatrzenie chipami metodą RFID całości asortymentu bielizny Wykonawcy będącej przedmiotem najmu, pełen jej monitoring w pralni z udostępnieniem systemu (oprogramowania) pod potrzeby komórek Zamawiającego w zakresie dostępu on-line do programu we wszelkich wskazanych komórkach w zakresie zamawiania i kontroli stanów bielizny szpitalnej,

4. wyposażanie bloku operacyjnego Zamawiającego w odzież operacyjną niepylącą za pośrednictwem i użytkowaniem urządzenia vendingowego stanowiącego własność Zamawiającego,

5. zapewnienie dostaw bielizny i odzieży w ilościach zabezpieczających potrzeby komórek organizacyjnych Szpitala, z uwzględnieniem niedziel i świąt.

6. prowadzenie pełnego monitoringu odzieży operacyjnej będącej w obiegu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna- Gramatura wynajmowanej odzieży operacyjnej / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin – czas dostarczenia czystej bielizny najmowanej w sytuacjach pilnych poza harmonogramem). / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć

Elektroniczne za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie danego postępowania – adres –https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk w terminie określonym w sekcji IV. 2.2.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie prania bielizny szpitalnej,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w PLN nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych,

c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca:

C1. będzie dysponował:

— minimum 1 samochodem niezbędnym do wykonania zamówienia, który spełnia normy sanitarno-epidemiologiczne

i

Minimum 1 urządzeniem do suszenia i prasowania bielizny fasonowej

i

Minimum 1 automatycznym przelotowym urządzeniem do dezynfekcji i mycia wózków transportowych

i

Pralnią posiadającą minimum 1 tunel pralniczy wyposażony w automatyczne systemy dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych oraz urządzenia kontrolujące wszystkie parametry procesów prania i dezynfekcji z możliwością ich archiwizacji i późniejszego odczytu.

C2. należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) usługę prania bielizny szpitalnej o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych) już wykonanych usług.

Uwaga:

Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczane według tabeli A kursów średnich walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dotyczy kwot określonych w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Informacja o w/w kursach dostępna min. na stronie internetowej: www.nbp.pl. W przypadku gdy Narodowy Bank Polski nie będzie ogłaszał wyżej wymienionych kursów średnich w dniu, w którym nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający w takiej sytuacji, będzie dokonywał przeliczeń według tabeli A kursów średnich walut obcych opublikowanych ostatniego dnia publikacji, przed terminem opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wartości przeliczenie będą z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz inne wymagane dokumenty:

1. Dokumenty i/lub oświadczenia, które wykonawca musi załączyć do oferty i złożyć poprzez platformę zakupową:

1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dalej (JEDZ), zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ.

Uwaga:

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może ograniczyć się do ogólnego oświadczenie o spełnieniu tychże warunków poprzez wypełnienia JEDZ-a w części IV: Kryteria kwalifikacji w pkt ά – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty(JEDZ), dotyczące tych podmiotów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.2. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ale tylko w sytuacji jeżeli wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów.

1.3. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub innego urzędowego rejestru.

1.4. wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z złącznikami do przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ i zał. nr 1-4 do przedmiotu zamówienia).

1.5. Oryginał gwarancji/poręczenia – w przypadku, wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, zgodnie z SIWZ – Rozdział X pkt. 2.

2. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego po otwarciu ofert - Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

2.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o

Zamówienia publiczne,

2.5 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga aby z przedłożonego dokumentu/ów wynikało jednoznacznie, że postawiony warunek w postępowaniu wykonawca spełnia. W przypadku gdy wykonawca korzysta z kredytów, limitów, itp. z w/w informacji musi jednoznacznie wynikać jaką kwotą danego produktu dysponuje wykonawca na dzień wystawienia informacji.

2.6. aktualne zezwolenie/pozytywną opinię właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prania bielizny szpitalnej,

2.7. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wykaz zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SIWZ,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2.8. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wykaz zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ,

2.9. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:

2.9.1. Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych które będzie używał Wykonawca przy realizacji usługi wraz z aktualnymi dokumentami dopuszczającymi te środki do używania - wykaz Wykonawca sporządzi we własnym zakresie.

2.9.2. Dokument potwierdzający zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na odpowiednich normach europejskich – np. certyfikat PN-EN14065 – System Kontroli Skażenia Biologicznego Tekstyliów (lub równoważny) poświadczający, iż Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług prania.

2.9.3. Oświadczenie względem chipów potwierdzające, że oferowane chipy są:

1) pasywne

2) bezpieczne dla ludzi i sprzętu, takiego jak np. rozrusznik serca

3) zgodne z normami ISO 15693 i ISO 18000-3 (lub regulacjami równoważnymi).

4) niewpływające na działanie rezonansu magnetycznego o natężeniu 3 Tesli, jak i odporne na działanie rezonansu magnetycznego

5) wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 (lub regulacjami równoważnymi).

Oraz

6) Oświadczenie o przeprowadzonych badaniach potwierdzających brak wpływu chipów na działanie rezonansu magnetycznego o natężeniu 3 Tesli, jak i rezonansu magnetycznego na chipy - zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 9 do SIWZ.

2.9.4.Oświadczenie, że najmowana „bielizna barierowa” spełnia następujące wymagania: oznakowanie CE i spełnienie wymagań jako wyrób medyczny, podlega rejestracji jako wyrób jałowy - klasa I sterylna, spełnia normę PN EN 13795+A1 z 06. 2013(lub regulacji równoważnej) - zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do SIWZ.

2.9.5.Oświadczenie, że bielizna będzie znakowana metodą chipowania - zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do SIWZ.

2.9.6.Ostatni - Aktualny raport walidacji zgodny z wymaganiami normy PN-EN 17665-1 (lub regulacji równoważnej) na potwierdzenie spełnienia warunku dot. procesu sterylizacji bielizny szpitalnej – jałowej.

2.9.7.Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie dla wyrobów wynajmowanych, pościelowych norm: CEN/TS 14237 - tekstylia w systemie ochrony zdrowia (lub regulacji równoważnej). - zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do SIWZ.

2.9.8.Aktualną pozytywną opinię wystawioną przez odpowiedniego terenowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że transport Wykonawcy spełnia obowiązujące normy sanitarno-higieniczne w zakresie przewozu bielizny szpitalnej.

2.9.9.Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu wymaganych norm dotyczących opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów

— oświadczenie, że pakowanie i dostarczanie sterylnej bielizny operacyjnej odbywać się będzie przy zachowaniu wymaganych prawem norm,

— Oświadczenie że sterylna bielizna operacyjna będzie pakowana w opakowania papierowo- foliowe lub papierowo-włókninowe zgodne z normą PN-EN ISO 11607-1 (lub regulacji równoważnych) - Opakowania przeznaczone do finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych. Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych oraz PN-EN ISO 14971 Wyroby medyczne - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych(lub regulacji równoważnych),

— oświadczenie, że opakowania będą oznakowane etykietą zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i dostarczanych z nimi informacjach oraz PN-EN 1041+A1 Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych (lub regulacji równoważnych),

— zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę po otwarciu ofert:

3.1. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z publicznego otwarcia ofert – protokół z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Uwaga

Proszę nie składać wraz z ofertą dokumentów wymienionych w SIWZ Rozdział III pkt. 2 i 3. Dokumenty wymienione w pkt. 2 wykonawca składa tylko na wezwanie zamawiającego, o którym wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Dokumenty wymienione w pkt. 3 należy złożyć w terminie tam wskazanym.

4. Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

4.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 4.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.3. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać wskazanie: ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie.

4.4. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców.

4.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument (JEDZ), o którym mowa w SIWZ w rozdziale III pkt. 1 ppkt. 1.1. oraz dokumenty o których mowa w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.1 – 2.4 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.6. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy współpracy, która musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia.

4.7. W formularzu oferty należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie oceniał łączne spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu.

5. Informacja dotycząca wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ:

a) Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt. 5 ppkt. 5.1 stosuje się odpowiednio.

6. Informacja dotycząca wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

6.1.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w SIWZ - Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1 składa dokument, o którym mowa w SIWZ - Rozdział III pkt. 5 ppkt. 5.1 lit.a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

7.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów o do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

Lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ppkt 7.1.

7.6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy – zał. nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/05/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/05/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi – Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok 018 niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy, Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonane zostanie poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty” i otwarcie ofert

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wszyscy zainteresowani

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Członkowie komisji uprawnieni do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami:

Dorota Baranowska. Magazyn Bielizny Obiegowej. 52/3655485

Piotr Jurak. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. (52) 3655295. Nr faxu – 052/3655752.

2. Podstawy wykluczenia wykonawców. 2.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2.2. Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, którego wartość Zamawiający ustalił na kwotę 50 000 PLN

4. Udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.1. SIWZ jest dostępna w formie elektronicznej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia składania ofert włącznie.

4.2. SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego – www.biziel.umk.pl.

5. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zm.) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty w wysokości 144 000 EUR z zastosowaniem art. 24 aa ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2019