Tjänster - 154834-2016

06/05/2016    S88

Danmark-Viborg: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster

2016/S 088-154834

Meddelande om projekttävling

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Midtjylland
Postadress: Skottenborg 26
Ort: Viborg
Nuts-kod: DK042 Østjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Eklund
E-post: Anders.Eklund@stab.rm.dk
Telefon: +45 78410452
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.rm.dk
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Aarhus Kommune
Postadress: Rådhuspladsen 2
Ort: Aarhus C
Nuts-kod: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Egelund
E-post: sue@aarhus.dk
Telefon: +45 89402755
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.aarhus.dk
I.2)Information om gemensam upphandling
Upphandlingen inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: http://samarbejde.aarhuskommune.dk
Ytterligare upplysningar kan erhållas från annan adress:
Officiellt namn: Bascon A/S
Nationellt registreringsnummer: 66006913
Postadress: Aaboulevarden 21
Ort: Aarhus
Nuts-kod: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Christian Toppenberg
E-post: nct@bascon.dk
Telefon: +45 40306019
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.bascon.dk
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Bascon A/S
Nationellt registreringsnummer: 66006913
Postadress: Aaboulevarden 21
Ort: Aarhus
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Christian Toppenberg
Telefon: +45 40306019
E-post: nct@bascon.dk
Nuts-kod: DK042 Østjylland
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.bascon.dk
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

SPARK — Projektkonkurrence om sundhed, park, aktiviteter, rehabilitering og klimatilpasning på MarselisborgCenteret i Aarhus.

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71240000 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
II.2)Beskrivning
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Partnerskabet bag SPARK indbyder tværfaglige teams til at søge om prækvalifikation til projektkonkurrence for SPARK-projektet på MarselisborgCentret i Aarhus.

SPARK har til formål at skabe et nyt, levende byrum der imødekommer behovet for udendørs rehabiliteringsaktiviteter, helstøbt klimatilpasningsindsats og for rekreative områder. Disse behov forenes ved anlæg af en ny offentlig park, med potentiale til at øge den sociale inklusion ved at skabe møder mellem brugere, ansatte, og beboere i bydelen.

SPARK skal medvirke til at udviske grænsen mellem at være bruger og besøgende, og skabe rum for nye fællesskaber.

Bedømmelseskomiteen vil udvælge 1-3 vindere af projektkonkurrencen. Et efterfølgende udbud (2. fase) gennemføres efter proceduren Udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, og med deltagelse af vinder(e) af projektkonkurrencen. Supplerende beskrivelse af projektet, herunder også en uddybende beskrivelse af udbuddet kan rekvireres ved Bascon, jf. pkt. VI.3(2).

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.10)Kriterier för urval av deltagare:

Deltagerne i projektkonkurrencen vil blive udvalgt mellem de ansøgere der utvivlsomt har den tilstrækkelige økonomiske kapacitet til at kunne gennemføre det udbudte projekt, sideordnet vil udvælgelsen af konkurrencedeltagerne ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes:

— tekniske kapacitet, kompetencer og erfaringer indenfor landskabsarkitektur, klimatilpasning med merværdi og rehabilitering.

— den tilgang til opgaven som ansøgerne beskriver i den motiverede ansøgning, herunder også beskrivelsen af hvilken kant teamet byder ind med.

Der kræves ingen særlig retlig form. Samtlige deltagere i et konsortium skal hæfte direkte, solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.

Ansøgninger om prækvalifikation skal vedlægges følgende:

a. En samlet holdpræsentation, herunder en beskrivelse af holdets sammensætning, organisation og hvordan kompetencerne i teamet er sammensat. Hvert team skal oplyse en hovedrådgiver og en teamleder med ansvar for teamets indsats i forhold til partnerskabet bag SPARK.

b. En motiveret ansøgning på maksimalt 2 stk. A4 sider, med en beskrivelse af teamets tilgang til til opgaven, samt en beskrivelse af hvilken kant teamet byder ind med.

c. Oplysninger om firmanavn(e), adresser, CVR-nummer (eller tilsvarende), telefonnummer, e-mail og kontaktperson, samt selskabsform og ejerforhold.

d. Udfyldt ESPD om at ingen af de i udbudsloven §135-137 anførte obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse.

e. Erklæring indeholdende følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår: Nettoomsætning, resultat før skat, egenkapital. Såfremt ansøgeren har eksisteret i under 3 år, skal der vedlægges oplysninger for de afsluttede regnskabsår der er tilgængelige. For deltagere i et konsortium, skal der for alle deltagere i konsortiet vedlægges de økonomiske oplysninger, samt oplysninger på ovenstående punkter c. og d.

f. En ansøger kan basere sig på andres økonomiske og finansielle og/eller tekniske kapacitet, uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre økonomiske aktører. Ansøger skal i prækvalifikationsanmodningen i givet fald dokumentere at ansøger er berettiget til at disponere over de ressourcer, som ønskes inddraget ved vurderingen af ansøgerens egnethed. En ansøger kan således eksempelvis basere sig på andre økonomiske aktørers tekniske kapacitet, i så fald skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at de øvrige økonomiske aktører er forpligtede til at stille de pågældende tekniske ressourcer til rådighed for ansøgeren.

g. Angivelse af antal ledere og antal ansatte med en for nærværende konkurrence relevant faglighed.

h. Beskrivelse af udvalgte referencer inden for de seneste 3 år for rådgivning vedrørende landskabsarkitektur, klimatilpasning med merværdi og rehabilitering. Hver reference skal angive ordregiver, anlægsbudget, ansøgers ydelse og honorar i forbindelse med den aktuelle reference. Derudover skal hver reference indeholde en kort beskrivelse af hvorfor referencen er relevant ift. bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer for nærværende projektkonkurrence. Ansøgerens samlede referencebeskrivelse må maksimalt udgøre 20 stk. A4 sider. Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere de angivne oplysninger.

I. Såfremt de ovenstående ønskede oplysninger ikke, eller kun delvist er vedlagt ansøgningen om prækvalifikation, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysninger kan have negativ indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.2)Typ av projekttävling
Selektivt
Antal deltagare som övervägs: 5
IV.1.7)Namn på de deltagare som redan utsetts:
IV.1.9)Kriterier som kommer att tillämpas vid bedömningen av projekten:

Konkurrenceforslagne vil blive vurderet på det arkitektoniske greb, den funktionelle indretning, de tekniske løsninger, samt evner til at imødekomme konkurrenceudskriverens forventninger og ambitioner om et projekt der samskaber særlige kvaliteter indenfor landskabsarkitektur, ingeniørvidenskab, rehabilitering, klimatilpasning, biodiversitet, og anlægsbudgettets realisme set ift. projektets overordnede økonomiske ramme.

Derudover imødeses »den skæve vinkel« på hvordan MarselisborgCenteret med SPARK bliver en ny type bypark i verdensklasse.

IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av projekt eller projektansökningar
Datum: 03/06/2016
Lokal tid: 13:00
IV.2.3)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att delta
IV.2.4)Språk som får användas i projekt eller projektansökningar:
Danska
IV.3)Priser och jury
IV.3.1)Information om pris(er)
Pris(er) kommer att delas ut: nej
IV.3.2)Närmare uppgifter om eventuell ersättning till samtliga deltagare:

Alle konkurrencedeltagere, der afleverer et konditionsmæssigt og gennembearbejdet forslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet (fase 1) vil blive honoreret med et vederlag på 100 000 DKK

Den eller de deltager(e) der afslutter forhandlingerne i fase 2 med et konditionsmæssigt tilbud, modtager yderligere 350 000 DKK

Alle beløb er ekskl. moms.

IV.3.3)Följdkontrakt
Eventuella tjänstekontrakt som följer på projekttävlingen kommer att tilldelas vinnaren eller vinnarna i projekttävlingen: ja
IV.3.4)Juryns beslut
Juryns beslut är bindande för den upphandlande myndigheten/enheten: ja
IV.3.5)Namn på valda juryledamöter:

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

1. Projektets anlægssum til håndværkerudgift, forventes at være på 25 — 35 000 000 DKK ekskl. moms

2. Supplerende beskrivelse af projektet, herunder også en uddybende beskrivelse af udbuddet jf. punkt II.2.4), samt ESPD til brug for ansøgningen kan rekvireres ved Bascon A/S, Att: Niels Christian Toppenberg. E-mail: nct@bascon.dk

3. Ansøgningsmaterialet afleveres / indsendes i 3 stk. fysisk eksemplarer samt 1 stk. digitalt (PDF-format) på USB-nøgle til Bascon A/S, att.: Niels Christian Toppenberg, på adressen Åboulevarden 21, 8000 Aarhus C. Materialet mærkes »Ansøgning SPARK«

4. Konkurrencen forventes udskrevet august 2016. Afleveringsfristen forventes at være ultimo september 2016. Bedømmelsen finder sted i oktober — november 2016. En eventuel forhandlingsfase (fase 2) forventes at blive gennemført i november 2016 til februar 2017.

5. Ansøgninger om prækval. kan være på dansk eller engelsk, mens konkurrence- og kontraktsprog vil være dansk.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
Ort: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Klager over prækvalifikationen skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til ansøgerne.

Klager over udbud, skal indgives inden 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, om at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes for dagen efter den dag hvor bekendtgørelsen blev offentliggjort. Senest samtidigt med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klager indgives til Klagenævnet for Udbud, og hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen vedlægges et klagegebyr på 10 000 DKK.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadress: http://www-kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/05/2016