Tjänster - 154870-2019

03/04/2019    S66

Sverige-Stockholm: Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster

2019/S 066-154870

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholms stad, Serviceförvaltningen
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Box 7005
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 121 07
Land: Sverige
Kontaktperson: Leyla Chaer
E-post: leyla.chaer@stockholm.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzfytxfvx&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzfytxfvx&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Resebyråtjänster 2018

Referensnummer: 3.3.2-592/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
63000000 Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen innebär ett heltäckande koncept av resebyrå- och reseadministrativa tjänster för stadens tjänsteresor i Sverige och utomlands. Detta innebär att ombesörja bokingar av resor av olika slag såsom flyg-, land-, och båttransporter, bokningar av transfer, bokningar av hotellrum, bokningar av grupp- och konferensarrangemang samt övriga resebyråtjänster. Upphandlingen avser fullservice men även självbokning (online) ska kunna erbjudas.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
63500000 Tjänster utförda av resebyråer, utflyktsarrangörer och turistbyråer
63510000 Resebyråtjänster och liknande tjänster
63515000 Resetjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen innebär ett heltäckande koncept av resebyrå- och reseadministrativa tjänster för stadens tjänsteresor i Sverige och utomlands. Detta innebär att ombesörja bokingar av resor av olika slag såsom flyg-, land-, och båttransporter, bokningar av transfer, bokningar av hotellrum, bokningar av grupp- och konferensarrangemang samt övriga resebyråtjänster. Upphandlingen avser fullservice men även självbokning (online) ska kunna erbjudas.

Upphandlingens syfte

Syftet med upphandlingen är att staden ska teckna ett ramavtal med en resebyrå som har kompetens och kapacitet att tillgodose stadens behov av resebyrå- och reseadministrativa tjänster gällande stadens tjänsteresor i Sverige och utomlands.

Staden har i dag ett ramavtal för resebyråtjänster med HRG Nordic. Detta avtal går ut den 30 september 2019 och en ny upphandling måste genomföras.

Avropare av resebyråtjänster för tjänsteresor kan vara såväl tjänstemän som politiker inom staden. Resenärer kan vara samtlig medarbetare, konsulter eller andra personer som reser efter beställarens bokning. En person som reser efter beställarens bokning behöver inte vara anställd hos beställaren utan kan exempelvis vara inbjudna gäster, patienter, konsulter m.fl.

Beställning/avrop ska kunna göras av resenär själv eller av förvaltning/bolag utsedd resebokare.

Upphandlingens volym/omfattning

Statistik för stadens bokningar och resande finns i bilaga 6 - Statistik. Den totala kostnaden per år för resor och boende via nuvarande avtal uppgår till ca 15 miljoner kr per år. Under 2018 togs 83 st kontakter under jourtid (24-timmars service) och det genomfördes 293 bokningar i självbokningssystemet.

Inga garantier kan lämnas på volymer eller möjligheter att få ett bestämt antal uppdrag. Avtalets omfattning kan komma att förändras på grund av att verksamheter inom staden avvecklas eller tillkommer.

Upphandlingen är kommunövergripande (centralupphandling), d.v.s. omfattar stadens samtliga nämnder. Utöver nämnderna deltar följande i upphandlingen:

AB Stockholmshem

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag SISAB

Stockholms Stads Parkerings AB

AB Familjebostäder

AB Familijebostäder Fastighetsnät

Hemmahamnen Kontor AB

Gyllene Ratten Ny AB

AB Stokab

St Erik Kommunikation AB

Stockholms Business Region AB

Visit Stockholm AB

Invest Stockholm Business Region AB

SGA Fastigheter AB

AB Svenska Bostäder

AB Stadsholmen

Samordningsförbundet Stockholms stad

Stockholms Hamn AB

Stockholms Stadshus AB

Stockholm Vatten AB

Stockholm Avfall AB

Bostadsförmedlingen

Anbudstidens utgång

Den upphandlande myndigheten har inte möjlighet att pröva ett anbud som inkommer för sent.

Anbudet ska vara serviceförvaltningen tillhanda senast:

6.5.2019

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara bindande till och med 28.2.2020

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 28/02/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/05/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/04/2019