Varer - 154887-2020

01/04/2020    S65

Danmark-København: Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler

2020/S 065-154887

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Preben Svenstrup
E-mail: psv@ski.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aca7fd25-8422-4ece-9c38-5aa96c235eea/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aca7fd25-8422-4ece-9c38-5aa96c235eea/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aca7fd25-8422-4ece-9c38-5aa96c235eea/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Møbler

Sagsnr.: 50.30
II.1.2)Hoved-CPV-kode
39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbyder rammeaftale 50.30 vedrørende levering af møbler og service i forbindelse med anskaffelse af møbler til kontormiljøer, kantinemiljøer og mødemiljøer. Sortimentet på rammeaftalen omfatter skriveborde, skrivebordsstole, borde og stole til anvendelse i mødelokaler og kantiner o.lign., skærmvægge og skrivebordslamper samt et lille – frivilligt - sortiment af dialogmøbler.

Herudover indgår der et mindre omfang af tjenesteydelser som en del af rammeaftalen, f.eks. udarbejdelse af tegninger, vedligeholdelse af møbler samt rådgivning om bortskaffelse af brugte møbler.

Rammeaftalen er forpligtende for de kunder, som har tilsluttet sig aftalen. Den enkelte kunde har i forbindelse med tilslutningen kunnet vælge hvilke hovedproduktgrupper, de ønskede at forpligte sig til at aftage. Det fremgår af SKI's bilag A, hvem der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen og for hvilke hovedproduktgrupper. En mindre del af af de udbudte produkter er frivillige at aftage for samtlige kunder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 440 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39100000 Møbler
39120000 Borde, skabe, skriveborde og bogreoler
39130000 Kontormøbler
39150000 Diverse møbler og udstyr
39110000 Sæder, stole, m.v. og dele dertil
31500000 Belysningsudstyr og elektriske lamper
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en rammeaftale om levering af møbler og service i forbindelse med anskaffelse af møbler til kontormiljøer, kantinemiljøer og mødemiljøer.

Herudover indgår der også et mindre omfang af tjenesteydelser som en del af rammeaftalen, f.eks. udarbejdelse af tegninger, vedligeholdelse af møbler samt rådgivning om bortskaffelse af brugte møbler.

De udbudte produkter er opdelt i 18 hovedproduktgrupper:

- A. Skriveborde

- B. Løse bordplader til skriveborde

- C. Projektborde

- D. Skrivebordsstole

- E. Stå-støtte stole

- F. Standardborde

- G. Counterborde

- H. Barborde

- I. Standardstole

- J. Mødestole

- K. Counterstole

- L. Barstole

- M. Stole med sammenkobling

- N. Reoler

- O. Skærmvægge

- P. Skrivebordslamper

- Q. Miljømøbler

- R. Dialogmøbler.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen med 2 gange 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

SKI ønsker at sammensætte et felt af tilbudsgivere med bred erfaring med levering af produkter og ydelser indenfor rammeaftalens sortiment, således der i sidste ende indgås en rammeaftale, der på bedst mulig vis kan opfylde kundernes forskelligartede behov.

Det er SKI’s vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af tilbudsgivere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 5 egnede ansøgere:

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde ESPD-formularens del IV, afsnit C. Ansøgeren må maksimalt fremsende 5 referencer til brug for vurderingen. Såfremt ansøger anfører mere end 5 referencer, vil SKI anvende de 5 nyeste referencer, dvs. dem med de seneste anførte startdatoer, til brug for udvælgelsen ved prækvalifikation.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af, hvilke ansøgere der samlet set har de bedste og mest relevante referencer omfattende levering af kontormøbler og dertil knyttede ydelser. Ved de bedste og mest relevante referencer forstås de referencer, der samlet set i størst muligt omfang vedrører levering af rammeaftalens produkter i de 18 hovedproduktgrupper samt dertil knyttede indretningsydelser, jf. nærmere nedenfor. Der vil således blive foretaget en samlet vurdering af de indsendte referencer, og ansøgerne vil på den baggrund modtage et samlet point.

I forbindelse med vurderingen af ansøgernes referencer, vil der blive lagt positivt vægt på:

- At referencerne samlet set omfatter levering af produkter indenfor så stor en del af de af udbuddet omfattede hovedproduktgrupper (hovedproduktgrupperne A-Q, jf. ovenfor) som muligt. Jo flere hovedproduktgrupper, des bedre.

- At referencerne samlet set omfatter levering af flere varianter indenfor følgende hovedproduktgrupper (jo flere varianter og jo flere af de oplistede hovedproduktgrupper des bedre):

- D. Skrivebordsstole

- F. Standardborde

- H. Barborde

- N. Reoler

- Q. Miljømøbler

Ved varianter forstås produkter indenfor den relevante hovedproduktgruppe, som er omfattet af forskellige produktgrupper indenfor hovedproduktgruppen. Eksempler på varianter indenfor hovedproduktgruppen D. Skrivebordsstole er således: f.eks. ”Skrivebordsstole med synkronvip”, ”Skrivebordsstole med flydende vip” og ”Skrivebordsstole med sadelsæde". Det accepteres, at varianterne afviger fra det udbudte sortiment for så vidt angår overfladematerialer, mål og overfladefarver. En variant må således f.eks. gerne indgå i referencen, selvom den er leveret i en anden farve eller i andre dimensioner end dem, der er udbudt i nærværende udbud.

- At referencerne udover levering af produkter også omfatter udarbejdelse af indretningsforslag. For så vidt angår indretningsforslag, vil der blive lagt positiv vægt på, at referencerne samlet viser erfaring med flere, større indretningsforslag. Ved større forstås, at der er tale om indretning af større arealer (og f.eks. flere rum) samt at indretningsforslaget omfatter indretning med forskellige møbeltyper indenfor de udbudte hovedproduktgrupper.

- At referencerne samlet har en høj faktureret værdi, og der dermed – vurderet samlet set - er tale om store og/eller komplekse leveringer. Med henblik på at sikre proportionalitet med rammeaftalens forventede fremtidige opgaver, vil der ikke blive lagt positiv vægt på værdier af de enkelte referencer, der ligger over 1,5 mio. DKK.

Ovenstående udvælgelsesparametre vægter ligeligt. Der vil blive fortaget en samlet vurdering af de 5 referencer på baggrund af de 4 beskrevne parametre, og ansøger vil som følge heraf modtage et samlet point, jf. umiddelbart neden for.

Vurderingerne af referencerne vil ske ud fra en pointskala fra 1-10. Pointskalaen fremgår af punkt 7.3 i udbudsbetingelserne.

De 5 ansøgere, der opnår de højeste samlede referencepoint, vil blive prækvalificerede til at afgive tilbud på rammeaftalen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Under ”Finansielle nøgletal” anføres oplysninger vedrørende egenkapital. Oplysningerne anføres som følger:

”Nøgletal”: Angiv egenkapitalen under ”nøgletal”

”Beskrivelse”: Angiv, at nøgletallet er egenkapital og fra hvilket regnskabsår, egenkapitalen hidrører.

— Under ”Finansielle nøgletal” anføres oplysninger vedrørende soliditetsgrad for det seneste disponible årsregnskab. Oplysningernes angives som følger:

”Nøgletal”: Angiv soliditetsgraden under ”Nøgletal”

”Beskrivelse”: Angiv at det er soliditetsgrad og fra hvilket regnskabsår soliditetsgraden hidrører. Angiv endvidere oplysningerne på ”aktiver” og ”egenkapital”, som ligger til grund for beregningen af soliditetsgrad.

Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i øvrigt punkt. VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

— Det er et minimumskrav, at ansøger har en egenkapital på minimum 10 mio. DKK i seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

— Det er et minimumskrav, at ansøger har en soliditetsgrad på minimum 15 % i seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøgers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes ansøgers soliditetsgrad som ansøger og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del IV, afsnit B, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og punkt 9.2.4 om støtteerklæring.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og punkt 9.6 andet tekstafsnit.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

- Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede egenkapital og soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår.

Er ansøger/tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal dokumentationen afgives for hver af de økonomiske aktører i sammenslutningen. Baserer ansøger/tilbudsgiver sig på andre aktørers økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moderselskab, et søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentationen ligeledes afgives for disse aktører.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal anføre følgende i det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) vedrørende referencer:

Reference vedrørende mindstekrav:

”Beskrivelse”: Der skal ikke anføres en egentlig beskrivelse for så vidt angår mindstekravet til små og store ordrer. Ansøger skal således i beskrivelsen angive følgende (under forudsætning af, at ansøger opfylder mindstekravet naturligvis):

”Ansøger bekræfter at opfylde mindstekravene til henholdsvis små ordrer og store ordrer, der fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 7.2”

”Beløb”: Feltet beløb kan udfyldes med ”00”

”Dato”: Feltet udfyldes med datoen for fremsendelse af ansøgning om prækvalifikation

”Modtagere”: Feltet udfyldes med ”ikke relevant”.

Referencer i forbindelse med udvælgelse:

Her udfyldes følgende oplysninger for hver af de efterspurgte 5 referencer (til brug for udvælgelsen):

”Beskrivelse”: Beskrivelse af referencens indhold. Beskrivelsen skal sætte ordregiver i stand til at vurdere referencen i henhold til det i punkt II.2.9) beskrevne. Det vil sige, beskrivelsen som minimum skal indeholde:

- Oplysning om hvilke hovedproduktgrupper, referencen vedrører levering af

- Oplysning om hvor mange forskellige varianter referencen omfatter og indenfor hvilke af de oplistede relevante hovedproduktgrupper (F.eks. ”Levering af 4 forskellige varianter af skrivebordsstole”.)

- Oplysning om leveringen har omfattet udarbejdelse af indretningsforslag, og i så fald beskrivelse af forslaget, herunder omfang i relation til areal og møbeltyper, jf. punkt II.2.9).

Ansøger må højest anvende 2 000 tegn inkl. mellemrum til beskrivelsen af referencens indhold. Det er ikke muligt at anvende tegninger, figurer eller lignende illustrationer i besvarelsen – der må alene skrives tekst. Såfremt ansøger anvender mere end 2 000 tegn inkl. mellemrum lægges alene vægt på de første 2 000 tegn inkl. mellemrum i forbindelse med udvælgelsen.

”Beløb”: Udfyld beløb i DKK ex. moms.

”Dato”: Anfør slutdato.

”Modtagere”: Anfør kundens navn og kontaktperson samt gerne e-mailadresse og/eller telefonnummer.

Ansøger bedes anføre i alt 5 referencer (udover bekræftelsen på at mindstekravene til stor og små ordre er opfyldt), da udvælgelsen vil ske på baggrund af 5 referencer. Såfremt ansøger anfører mere end 5 referencer, vil SKI i anvende de 5 nyeste referencer, dvs. dem med de seneste anførte startdatoer til brug for udvælgelsen ved prækvalifikation.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i øvrigt punkt. VI.3) yderligere oplysninger nedenfor. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

Ansøger skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

1) Det er et minimumskrav, at ansøger indenfor de seneste 3 år fra fristen for fremsendelse af ansøgning har leveret minimum 2 000 såkaldte ”små ordrer”. Ved ”små ordrer” forstås en samlet bestilling fra en slutkunde omfattende produkter indenfor rammeaftalens hovedproduktgrupper, der har en samlet faktureret værdi for leveringen på mellem 5 000 DKK ekskl. moms og 50 000 DKK ekskl. moms. Det er ikke et krav, at ordren er leveret på en og samme adresse, ligesom leveringer under ordren gerne må være sket tidsmæssigt forskudt. Det afgørende er således, at ordren er lagt af en og samme kunde, og at den hidrører fra en samlet bestilling.

2) Det er et minimumskrav, at ansøger indenfor de seneste 3 år fra fristen for fremsendelse af ansøgning har leveret minimum 200 såkaldte ”store ordrer”. Ved ”en stor ordre” forstås en samlet bestilling fra en slutkunde omfattende produkter indenfor rammeaftalens hovedproduktgrupper og eventuelle tilknyttede ydelser, der har en samlet faktureret værdi for leveringen på 150 000 DKK ekskl. moms eller derover. Det er ikke et krav, at ordren er leveret på en og samme adresse, ligesom leveringer under ordren gerne må være sket tidsmæssigt forskudt. Det afgørende er således, at ordren er lagt af en og samme kunde, og at den hidrører fra en samlet bestilling.

For at en ordre kan indregnes i antallet af store ordrer, er det et krav, at ordren har omfattet levering af produkter indenfor mindst 6 forskellige af følgende hovedproduktgrupper:

- A. Skriveborde

- C. Projektborde

- D. Skrivebordsstole

- E. Stå-støttestole

- F. Standardborde

- G. Counterborde

- H. Barborde

- I. Standardstole

- J. Mødestole

- K. Counterstole

- L. Barstole

- M. Stole med sammenkobling

- N. Reoler

- O. Skærmvægge

- P. Skrivebordslamper

- Q. Miljømøbler

Såfremt ansøger/tilbudsgiver i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og punkt 9.2.4 om støtteerklæring.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) henvises til punkt 9.2.2 om ESPD og punkt 9.6, tredje tekstafsnit.

Det fremsendte ESPD udgør endelig dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et i henhold til udbudslovens § § 151 og 152. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for de oplysninger vedrørende teknisk og faglig formåen, der er afgivet ESPD’et i henhold til udbudslovens § § 151 og 152. SKI forbeholder sig dog ret til i relation til opfyldelse af mindstekravene til små ordrer og store ordrer, som beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 7.2.2, at indhente oplysninger om de bagvedliggende referencer i form af størrelse, kunde og dato for udførelse.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles ansøger/tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 182-442414
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/05/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/05/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 9.2.2.

SKI kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis SKI har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad, der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

SKI tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.5) Rammeaftalens samlede anslåede værdi er 220 – 440 mio. DKK i rammeaftalens fulde løbetid.

De angivne tal udtrykker værdien i aftalens fulde løbetid, jf. pkt. II.2.7.

De anførte intervaller er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens værdi. Som særlige usikkerhedsfaktorer i relation til rammeaftalens værdi kan nævnes, at der udbydes et optimeret sortiment med blandt andet møbler, som i høj grad relaterer sig til nye samarbejdsformer (f.eks. dialogmøbler, countermøbler og projektborde) og et miljøsortiment, som kan have indflydelse på aftalens omsætning og dermed værdi. Dette skal ses i sammenhæng med en generel usikkerhed om den offentlige (kommunale) efterspørgsel. Endvidere kan øget fokus på compliance på det offentliges aftageforpligtigelse på SKI´s aftaler, øget anvendelse af e-handel og aftalens prisniveau påvirke rammeaftalens værdi, ligesom offentlig regulering, f.eks. reformer, erfaringsmæssigt kan have stor indflydelse på rammeaftalers omsætning indenfor møbelmarkedet. Intervallerne er således udtryk for SKI's kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på tidspunktet for offentliggørelse.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen.

Ad II.1.6): Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler. Se herom i udbudsbetingelsernes punkt 3.

Vedr. udfyldelse og aflevering af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2. Om endelig dokumentation henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 16.

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3 eller via www.ski.dkwww.ski.dk findes i bunden af hjemmesiden overskriften ”For leverandører” et link til Ethics. Følges linket fremkommer en oversigt over aktuelle udbud, hvor der kan klikkes på det udbud, der ønskes adgang til

— Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende tilbuddet og de til tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen

— Servertiden i Ethics, der vises online, er den gældende tidsangivelse for rettidig modtaget tilbud. Når tilbudsgiver uploader tilbuddet og signerer følgeskrivelsen, registreres denne tid på alle de uploadede dokumenter. Det bemærkes, at det ikke er muligt at uploade yderligere dokumenter eller afslutte tilbuddet i Ethics efter tilbudsfristen i henhold til servertiden i Ethics.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2020