Доставки - 154995-2022

25/03/2022    S60

България-Велико Търново: Радиатори и котли

2022/S 060-154995

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Национален регистрационен номер: 000133634
Пощенски адрес: пл. "Майка България" №2
Град: гр. Велико Търново
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Пощенски код: 5000
Държава: България
Лице за контакт: Милена Курдова
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Телефон: +359 62619229
Факс: +359 62619231
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/15997
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/196280
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/196280
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори в град Велико Търново”

II.1.2)Основен CPV код
44621000 Радиатори и котли
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори по опис, съгласно Техническата спецификация и включва изпълнението на следните дейности:

− Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на отоплителни устройства за битово отопление в имотите на крайните получатели на заявените нови отоплителни устройства;

− Инструктаж на крайния получател на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително устройство;

− Гаранционно обслужване в гаранционния срок на новото отоплително устройство, който не може да е по-кратък от 60 месеца;

− Годишен технически преглед на новото отоплително устройство между два отоплителни сезона в гаранционния срок.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 337 751.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44621000 Радиатори и котли
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Основно място на изпълнение:

Град Велико Търново.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори по опис, съгласно Техническата спецификация. Конкретни количества, включително по видове, ще бъдат посочвани от Възложителя с възлагателно писмо, което ще съдържа и имена, адреси и телефон за контакт на лицата, в чиито жилищни имоти ще се извършват доставките. В случай на свободен финансов ресурс по договора Възложителят може да възложи доставка на артикули по единичните цени, съгласно офертата, до достигане на общата стойност.

В обхвата на обществената поръчка е включена доставката и монтажа на: Топловъздушна пелетна камина 6 kW - 4 бр.; Топловъздушна пелетна камина 8 kW - 10 бр.; Топловъздушна пелетна камина 10 kW - 7 бр.; Топловъздушна пелетна камина 12 kW - 17 бр.; Пелетна камина с водна риза 12 kW - 19 бр.; Пелетна камина с водна риза 18 kW - 25 бр.; Пелетна камина с водна риза 25 kW - 18 бр.; Пелетен котел с водна риза 25 kW - 16 бр.; Пелетен котел с водна риза 33 kW - 14 бр.; Стоманени панелни радиатори (500x1200) - 8 бр.; Стоманени панелни радиатори (500x1800) - 3 бр.

Посочените количества са прогнозни и в тях може да настъпи промяна в зависимост от нуждите на възложителя.

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:

− Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на отоплителни устройства за битово отопление в имотите на крайните получатели на заявените нови отоплителни устройства;

− Инструктаж на крайния получател на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително устройство;

− Гаранционно обслужване в гаранционния срок на новото отоплително устройство, който не може да е по-кратък от 60 месеца;

− Годишен технически преглед на новото отоплително устройство между два отоплителни сезона в гаранционния срок.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 337 751.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“. Проектът се осъществява с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква към датата на подаване на офертите.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на

участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални възможности.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение (ГИ) е в размер на 5% от стойността на договора без ДДС за обществената поръчка. Всеки участник сам избира формата, под която да представи гаранция за изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора за обществената поръчка. Ако е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Аванс до 30% след предоставяне на оригинална фактура и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в една от формите, съгласно ЗОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/04/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/04/2022
Местно време: 15:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис от задължените лица по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 40 и чл. 41 от ППЗОП. Когато е приложимо, ЕЕДОП се представя и за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице и за всеки подизпълнител. Липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в част III от ЕЕДОП. Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към чл. 72, ал. 4 от ЗОП; 3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП; 4. участници, които са свързани лица по смисъла на §1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК); 5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност; 6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП; 7. участник, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдържащото се в нея ценово предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП; 8. участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от същия закон; 9. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; Наличието или липсата на основанията за отстраняване по т. 4, т. 8 и т. 9 по-горе също се декларират в част III от ЕЕДОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша №18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за

одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава от всяко

заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до КЗК с

копие и до възложителя.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/03/2022