Lieferungen - 154995-2022

25/03/2022    S60

Bulgarien-Veliko Tarnovo: Heizkörper und Heizkessel

2022/S 060-154995

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBShtINA VELIKO TaRNOVO
Nationale Identifikationsnummer: 000133634
Postanschrift: pl. "Mayka Balgariya" No.2
Ort: gr. Veliko Tarnovo
NUTS-Code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Postleitzahl: 5000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Milena Kurdova
E-Mail: mop_vt@abv.bg
Telefon: +359 62619229
Fax: +359 62619231
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.veliko-tarnovo.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/15997
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/196280
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/196280
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори в град Велико Търново”

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44621000 Heizkörper und Heizkessel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори по опис, съгласно Техническата спецификация и включва изпълнението на следните дейности:

− Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на отоплителни устройства за битово отопление в имотите на крайните получатели на заявените нови отоплителни устройства;

− Инструктаж на крайния получател на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително устройство;

− Гаранционно обслужване в гаранционния срок на новото отоплително устройство, който не може да е по-кратък от 60 месеца;

− Годишен технически преглед на новото отоплително устройство между два отоплителни сезона в гаранционния срок.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 337 751.67 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44621000 Heizkörper und Heizkessel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Hauptort der Ausführung:

Град Велико Търново.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори по опис, съгласно Техническата спецификация. Конкретни количества, включително по видове, ще бъдат посочвани от Възложителя с възлагателно писмо, което ще съдържа и имена, адреси и телефон за контакт на лицата, в чиито жилищни имоти ще се извършват доставките. В случай на свободен финансов ресурс по договора Възложителят може да възложи доставка на артикули по единичните цени, съгласно офертата, до достигане на общата стойност.

В обхвата на обществената поръчка е включена доставката и монтажа на: Топловъздушна пелетна камина 6 kW - 4 бр.; Топловъздушна пелетна камина 8 kW - 10 бр.; Топловъздушна пелетна камина 10 kW - 7 бр.; Топловъздушна пелетна камина 12 kW - 17 бр.; Пелетна камина с водна риза 12 kW - 19 бр.; Пелетна камина с водна риза 18 kW - 25 бр.; Пелетна камина с водна риза 25 kW - 18 бр.; Пелетен котел с водна риза 25 kW - 16 бр.; Пелетен котел с водна риза 33 kW - 14 бр.; Стоманени панелни радиатори (500x1200) - 8 бр.; Стоманени панелни радиатори (500x1800) - 3 бр.

Посочените количества са прогнозни и в тях може да настъпи промяна в зависимост от нуждите на възложителя.

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:

− Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на отоплителни устройства за битово отопление в имотите на крайните получатели на заявените нови отоплителни устройства;

− Инструктаж на крайния получател на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително устройство;

− Гаранционно обслужване в гаранционния срок на новото отоплително устройство, който не може да е по-кратък от 60 месеца;

− Годишен технически преглед на новото отоплително устройство между два отоплителни сезона в гаранционния срок.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 337 751.67 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“. Проектът се осъществява с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Не се изисква към датата на подаване на офертите.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на

участниците.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални възможности.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Гаранцията за изпълнение (ГИ) е в размер на 5% от стойността на договора без ДДС за обществената поръчка. Всеки участник сам избира формата, под която да представи гаранция за изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора за обществената поръчка. Ако е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Аванс до 30% след предоставяне на оригинална фактура и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в една от формите, съгласно ЗОП.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/04/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/04/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис от задължените лица по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 40 и чл. 41 от ППЗОП. Когато е приложимо, ЕЕДОП се представя и за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице и за всеки подизпълнител. Липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в част III от ЕЕДОП. Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към чл. 72, ал. 4 от ЗОП; 3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП; 4. участници, които са свързани лица по смисъла на §1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК); 5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност; 6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП; 7. участник, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдържащото се в нея ценово предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП; 8. участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от същия закон; 9. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; Наличието или липсата на основанията за отстраняване по т. 4, т. 8 и т. 9 по-горе също се декларират в част III от ЕЕДОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша №18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за

одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава от всяко

заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до КЗК с

копие и до възложителя.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/03/2022