Diensten - 155019-2019

03/04/2019    S66    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Menen: Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen

2019/S 066-155019

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OCMW Menen
Nationaal identificatienummer: OCMW
Postadres: Noorderlaan 1/A000
Plaats: Menen
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Postcode: 8930
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Sofie Vanysacker
E-mail: ocmw_economaat@menen.be
Telefoon: +32 56527160
Fax: +32 56527109

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ocmwmenen.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1004/GZ/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Dienst Juridsche Zaken
Nationaal identificatienummer: MIH
Postadres: Noorderlaan 1A/000
Plaats: Menen
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 8930
Land: België
E-mail: mieke.hanssens@menen.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ocmwmenen.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Afsluiten van diverse verzekeringscontracten voor Stad Menen, OCMW Menen, AGB Woonbedrijf en VZW CC De Steiger

Referentienummer: 2019/162
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66500000 Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht heeft als voorwerp het afsluiten van verzekeringscontracten voor het Stadsbestuur, AGB Woonbedrijf Menen, CC De Steiger en het OCMW Menen in overeenstemming met de hierna opgenomen bepalingen en voorwaarden.

De verzekeraar wordt erop gewezen dat de voorwaarden vermeld in dit bestek, steeds voorrang hebben op zijn algemene voorwaarden of op de voorwaarden vermeld in de polis.

Specifieke bepalingen van het bestek zullen derhalve moeten opgenomen worden in de polissen die naderhand zullen opgesteld worden.

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

PERCEEL 1: Materiële schade stad, agb woonbedrijf, cc de steiger

PERCEEL 2: Materiële schade ocmw

PERCEEL 3: Alle risico’s elektronica en informatica

PERCEEL 4: Motorvoertuigen stad, ocmw, agb woonbedrijf, cc de steiger

PERCEEL 5: Arbeidsongevallen stad, agb woonbedrijf

PERCEEL 6: Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid en licham...(zie opdrachtdocumenten)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MATERIËLE SCHADE STAD MENEN, AGB WOONBEDRIJF, CC DE STEIGER

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66500000 Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel omvat:

• Brand en aanverwante gevaren Stad en AGB Woonbedrijf Menen

• Alle risico’s voor kunstvoorwerpen Stad en CC De Steiger

• Vervoer en verblijf van waarden Stad en AGB Woonbedrijf Menen, CC De Steiger

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverleing en wijze van afhandeling van de concrete schadedossiers / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Bijkomende waarborgen / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Informaticatechnologie / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Jaarpremie/ premievoet inclusief kosten en lasten / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Enkel stilzwijgend verlengbaar met perioden van 1 jaar bij gebrek aan een nieuwe marktbevraging

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiële schade OCMW

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66500000 Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel omvat:

• Brand en aanverwante gevaren OCMW

• Vervoer en verblijf van waarden OCMW

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverleing en wijze van afhandeling van de concrete schadedossiers / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Bijkomende waarborgen / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Informaticatechnologie / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Jaarpremie/ premievoet inclusief kosten en lasten / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Enkel stilzwijgend verlengbaar met perioden van 1 jaar bij gebrek aan een nieuwe marktbevraging

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alle risico's elektronica en informatica stad, agb woonbedrijf, cc de steiger en ocmw

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66500000 Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel omvat:

• Alle risico’s elektronica en informatica Stad, AGB Woonbedrijf, CC De Steiger en OCMW

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverleing en wijze van afhandeling van de concrete schadedossiers / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Bijkomende waarborgen / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Informaticatechnologie / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Jaarpremie/ premievoet inclusief kosten en lasten / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Enkel stilzwijgend verlengbaar met perioden van 1 jaar bij gebrek aan een nieuwe marktbevraging

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

B.A. Rechtsbijstand? omnium wagenpark stad, ocmw en cc de steiger

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66500000 Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel omvat:

• BA – rechtsbijstand – omnium (Stad, OCMW en AGB Woonbedrijf Menen, CC De Steiger)

• Omnium dienstverplaatsingen (Stad, OCMW en AGB Woonbedrijf Menen, CC De Steiger)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverleing en wijze van afhandeling van de concrete schadedossiers / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Bijkomende waarborgen / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Informaticatechnologie / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Jaarpremie/ premievoet inclusief kosten en lasten / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Enkel stilzwijgend verlengbaar met perioden van 1 jaar bij gebrek aan een nieuwe marktbevraging

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arbeidsongevallen stad en agb woonbedrijf

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66500000 Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel omvat:

• Arbeidsongevallen Stad

• Arbeidsongevallen AGB Woonbedrijf Menen

• Vrijwilligers

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverleing en wijze van afhandeling van de concrete schadedossiers / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Bijkomende waarborgen / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Informaticatechnologie / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Jaarpremie/ premievoet inclusief kosten en lasten / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Enkel stilzwijgend verlengbaar met perioden van 1 jaar bij gebrek aan een nieuwe marktbevraging

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen stad, agb woonbedrijf en cc de steiger

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66500000 Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel omvat:

• Algemene burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand Stad en AGB Woonbedrijf, incl. mandatarissen en vrijwilligers en verenigingswerkers

• Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Stad, OCMW en AGB Woonbedrijf Menen, CC De Steiger)

• B.A. en lichamelijke ongevallen speelplein- en jongerenwerking (Stad)

• B.A. en schoolongevallen SAMW en SABK (kunstacademies) en Gemeentelijke Basisscholen Barthel en De Wonderwijzer en reisbijstand uitstappen en meerdaagse schoolreizen

• B.A. en lichamelijke ongevallen deelnemers cursussen en activiteiten CC De Steiger

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverleing en wijze van afhandeling van de concrete schadedossiers / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Bijkomende waarborgen / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Informaticatechnologie / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Jaarpremie/ premievoet inclusief kosten en lasten / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Enkel stilzwijgend verlengbaar met perioden van 1 jaar bij gebrek aan een nieuwe marktbevraging

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Door in te schrijven op deze raamovereenkomst verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in de artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17.6.2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

— het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van

Bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

— de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Bewijs van FMSA registratie.

2. Attest afgeleverd door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat de inschrijver erkend is als verzekeraar en meer in het bijzonder voor de verzekeringstak “ Arbeidsongevallen” indien voor dit perceel een offerte wordt ingediend.

3. Lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten (van minimum gelijkaardige omvang als deze opdracht) uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaren voor het perceel waarvoor een offerte wordt ingediend.

4. De inschrijver wiens maatschappelijke zetel niet in België is gevestigd, moet een document voorleggen waaruit blijkt dat hij beschikt over een bijkantoor of een vertegenwoordiging in België en dient daarenboven te bewijzen over voldoende kennis van de Nederlandse taal te beschikken om zowel schriftelijk als mondeling te communiceren met de aanbestedende overheid.

Eventuele minimumeisen:

1. Moet toegevoegd worden

2. Algemeen attest van erkening als verzekeraar moet voorgelegd worden

Specifiek attest van erkenning als verzekeraar voor perceel 5 'arbeidsongevallen' moet voorgelegd worden indien men inschrijft voor dit perceel

3. Het bewijs van minstens 1 gelijkaardig verzkeringsportefuille voor elk perceel waarvoor een offerte wordt ingediend

4. Officeel attest dat aantoont dat de kandidaat-inschrijver beschikt over een bijkantoor of een vertegenwoordiging in België

Voldoende kennis van de Nederlandse taal -> offertes worden op dit punt afgetoetst

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

OCMW Menen - Dienst Economaat, Noorderlaan 1/A000 te 8930 Menen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/04/2019