The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 15516-2022

12/01/2022    S8

Polska-Warszawa: Odczynniki chemiczne

2022/S 008-015516

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 237-623541)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
Adres pocztowy: Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Ciechańska
E-mail: agnieszka.ciechanska@fuw.edu.pl
Tel.: +48 225532418
Faks: +48 225532597
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.fuw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.fuw.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych

Numer referencyjny: WF-37-17/21
II.1.2)Główny kod CPV
33696300 Odczynniki chemiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych, w podziale na 31 części

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 237-623541

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: