Leveringen - 15522-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Duitsland-Wiesbaden: Handboeien

2018/S 009-015522

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung
Willy-Brandt-Allee 20
Wiesbaden
65197
Duitsland
Telefoon: +49 611 / 8801-0
E-mail: vergabe.ptlv@polizei.hessen.de
Fax: +49 611 / 8801-1239
NUTS-code: DE7

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vergabe.hessen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RV Lieferung von Handfesseln inkl. Zubehör Polizei Hessen

Referentienummer: VG-0008-2017-0034
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35230000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvertrag zur Lieferung von Handfesseln mit Handfesseltaschen und Trainingsschlüssel für die Polizei Hessen

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung (1)

Willy-Brandt-Allee 20

65197 Wiesbaden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gesamtrahmenvertragsmenge von ca. 6 190 Stück Handfesseln, 6 165 Stück Handfesseltasche und 300 Stück Trainingsschlüssel darunter Mindestabnahmemenge: 3 690 Stück Handfesseln, 3 665 Handfesseltaschen Rahmenvertragsmenge: 2 500 Stück Handfesseln, 2 500 Handfesseltaschen und 300 Stück Trainingsschlüssel.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Einhaltung der Technischen Leistungsbeschreibung/ Qualität der Verarbeitung / Weging: 70,00
Prijs - Weging: 30,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Siehe Ziffer III.2.2) Bedingungen für den Auftrag

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 159-328405
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1 – 3
Darmstadt
64283
Duitsland
Telefoon: +49 6151/126603
Fax: +49 6151/125816
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018