Lieferungen - 15532-2018

13/01/2018    S9    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Nowogard: Elektrizität

2018/S 009-015532

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Celowy Związek Gmin R - XXI
pl. Wolności 5
Nowogard
72-200
Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Kowalska
Telefon: +49 915791920/915791950
E-Mail: i.kowalska@czg.nowogard.pl
Fax: +49 915791953/915791955
NUTS-Code: PL428

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://czg.nowogard.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.

Referenznummer der Bekanntmachung: IZ.271.15.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do punktów poboru Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie w łącznej ilości 5300 MWh.

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.12.2004 r. (Dz.U.2005 r., nr 2, poz.6) w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej oraz wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, obejmujące, m.in.: dostawę energii, abonament, opłaty za obsługę handlową, koszty obsługi i rozliczeń z operatorami systemów przesyłowych, podatki i opłaty.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 213 700.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL428
NUTS-Code: PL426
Hauptort der Ausführung:

RZGO Słajsino, SPO Mielenko Drawskie, SPO Świnoujście, SPO Mokrawica.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do punktów poboru Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,standardach jakościowych - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.12.2004 r. (Dz.U.2005 r., nr 2, poz.6) w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej oraz wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, obejmujące, m.in.: dostawę energii, abonament, opłaty za obsługę handlową, koszty obsługi i rozliczeń z operatorami systemów przesyłowych, podatki i opłaty.

3.3. Zakres zamówienia

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.

Moc umowna 690 kW. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy łącznie z,,prawem opcji’’ - 5046 MWh. (w tym zamówienie podstawowe 3027,6 MWh).

Stacja przeładunkowa odpadów w Mielenku Drawskim Dwa punkty poboru:

a) z mocą przyłączeniową 15 kW. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy łącznie z „prawem opcji’’ - 46 MWh (w tym zamówienie podstawowe 27,6 MWh)

b) z mocą przyłączeniową 39 kW. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy łącznie z „prawem opcji’’- 18 MWh (w tym zamówienie podstawowe 10,8 MWh)

Stacja przeładunkowa odpadów w Mokrawicy (gm. Kamień Pomorski).

Moc przyłączeniowa 15 kW. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy łącznie z prawem opcji- 50 MWh (w tym zamówienie podstawowe 30 MWh).

Stacja przeładunkowa odpadów w Świnoujściu.

Moc przyłączeniowa 39 kW. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy łącznie z,,prawem opcji’’- 140 MWh (w tym zamówienie podstawowe 84 MWh).

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w ramach, którego zakłada, iż:

— szacowana wielkość prawa opcji to 40 % zamówienia maksymalnego,

— prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i terminach jak zamówienie podstawowe,

— zamówienie opcjonalne będzie realizowane wg rzeczywistych potrzeb zamawiającego i może zostać wykorzystane w terminie obowiązywania umowy,

— cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak dla zamówienia podstawowego, określona w Formularzu ofertowym złożonym przez wykonawcę,

— cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak dla zamówienia podstawowego, określona w Formularzu ofertowym złożonym przez wykonawcę.

Zamawiający upoważni wykonawcę do złożenia w imieniu zamawiającego zgłoszenia o wyborze Dostawcy Energii Elektrycznej operatorowi systemu dystrybucyjnego. Do wykonania ww. wymienionych czynności wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 3).

Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla wymienionych punktów poboru nie odbywa się po raz pierwszy.

Obiekty w grupie taryfowej B mają układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy.

Obowiązki wykonawcy określa projekt umowy (załącznik nr 4).

Po podpisaniu umów na poszczególne części zamawiający przekaże parametry techniczne (nazwa i adres firmy, opis punktu poboru, adres punktu poboru, grupa taryfowa (obecna i nowa), planowane roczne zużycie energii, numer licznika, Operator Systemu Dystrybucyjnego, nazwa dotychczasowego Sprzedawcy, numer aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy, numer ewidencyjny PPE w wersji elektronicznej w zakresie odpowiednim dla każdej części.

3.4.Stan obecny:

Zamawiający ma zawartą oddzielną umowę na sprzedaż i dystrybucję energii.

Zamawiający posiada podpisane umowy na sprzedaż energii do powyższych punktów poboru energii z:

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. SPO w Mielenku Drawskim.

Enea S.A. SPO w Świnoujściu i SPO w Mokrawicy Novum S.A. RZGO w Słajsinie.

Okres obowiązywania umów 31.12.2017 (bez terminu na wypowiedzenie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w ramach, którego zakłada, iż:

— szacowana wielkość prawa opcji to 40 % zamówienia maksymalnego,

— prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i terminach jak zamówienie podstawowe,

— zamówienie opcjonalne będzie realizowane wg rzeczywistych potrzeb zamawiającego i może zostać wykorzystane w terminie obowiązywania umowy,

— cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak dla zamówienia podstawowego, określona w Formularzu ofertowym złożonym przez wykonawcę,

— cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak dla zamówienia podstawowego, określona w Formularzu ofertowym złożonym przez wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 197-404510
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
Kraków
30-417
Polen
NUTS-Code: PL214
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 293 200.00 PLN
Niedrigstes Angebot: 1 492 851.00 PLN / höchstes Angebot: 1 505 889.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018