Leveringen - 15560-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Sofia: Stadsverwarming

2018/S 009-015560

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vtora spetsializirana akushero-ginekologichna bolnitsa za aktivno lechenie Sheynovo EAD
130485795
ul. „Sheynovo“ No. 19
Sofiya
1504
Bulgarije
Contactpersoon: Nadka Bozadzhieva, Vanesa Dragomirova
Telefoon: +359 29659469
E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu
Fax: +359 29441768
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sheynovo-ag.eu

Adres van het kopersprofiel: http://www.sheynovo-ag.eu/profil2.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на топлинна енергия.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09323000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 120 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09323000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Сградата на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „б“ и буква „в“ от ЗОП, в случаите, когато обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител и възлагането на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възложат обществената поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), производството и преносът на топлинна енергия, подлежат на лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съгласно разпоредбите на чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗЕ за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. За територията на Столична община, КЕВР е издала лицензии на „Топлофикация София“ ЕАД със срок на действие 20 години, видно от интернет страницата на „Топлофикация“ ЕАД http://toplo.bg/about/license и от интернет страницата на КЕВР http://www.dker.bg/firmi_listbg.php?LIC=0&P=374&SP=395&OID, позиция № 20, а именно: Лицензия № Л-031-02/15.11.2000 год. за производство на топлинна енергия и Лицензия № Л-033-05/15.11.2000 год. за пренос на топлинна енергия на територията на град София. Предвид изложеното обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, тъй като „Топлофикация София“ ЕАД, ЕИК 831609046 е носител на изключителни права за осъществяване на дейностите „Производство на топлинна енергия“ и „Пренос на топлинна енергия за територията на град София“ по силата на административен акт, поради което са налице условията за прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 01
Benaming:

Доставка на топлинна енергия

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Топлофикация София“ ЕАД
831609046
ул. „Ястребец“ № 23Б
София
1680
Bulgarije
Telefoon: +359 29515196
E-mail: inf_r@toplo.bg
Fax: +359 29515196
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Договорът е сключен съгласно общите условия на лицензираното дружество, притежаващо изключителни права за производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия на територията на гр. София. Прогнозната стойност на договора е определена на базата на разходваните средства през предходния период за идентична дейност. Фактическата стойност на договора се определя по отчетената чрез топломера топлинна енергия и действащата за периода цена.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018