Dienstleistungen - 155673-2020

01/04/2020    S65    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Radom: Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen

2020/S 065-155673

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 670209356
Postanschrift: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-617
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agata Łuczycka-Chojnacka
E-Mail: dzp@wss.com.pl
Telefon: +48 483614969
Fax: +48 483613023

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://wss.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.341.08.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90520000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych od Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 231 214.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928480 Abfallcontainer und -körbe
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp.z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych od Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych o kodach: 18.01.01; 18.01.02; 18.01.03; 18.01.04; 18.01.06; 18.01.08 i 18.01.09. Wykonawca w ramach zawartej umowy dostarczy pojemniki o pojemności 30 litrów na odpady o kodzie 180106* w liczbie 20 szt./ miesiąc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Odległość z siedziby Zamawiającego do miejsca, w którym unieszkodliwiane będą odpady medyczne / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Dostępność spalarni na terenie woj. mazowieckiego / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 16 150,00 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów medycznych i skrócił termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości usługi świadczonej dla szpitala. Brak odbioru i utylizacji odpadów medycznych zagraża bezpieczeństwu epidemiologicznemu szpitala.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 033-077674
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Emka SA
Postanschrift: Jaktorowska 15A
Ort: Żyrardów
NUTS-Code: PL926 Żyrardowski
Postleitzahl: 96-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Saba Sp. z o.o.
Postanschrift: Przemysłowa 34
Ort: Płock
NUTS-Code: PL923 Płocki
Postleitzahl: 09-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 231 214.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 231 214.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oferta w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. ośw. Wyk., składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykl. z post. na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ust. Pzp i spełnia warunki udziału w post. określone w SIWZ, tj. (JEDZ/ESPD) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2. ośw. dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wyk. (art. 22a ustawy Pzp), skł. w oparciu o art. 25a ust 3 pkt 1 ustawy Pzp, iż nie podlega wykluczeniu z post. na pods. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp – w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia war.i udz. w post. określone w SIWZ – w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, tj. (JEDZ/ESPD);

3. wypełniony formularz oferty za pośred. formularza dost. na platformie Marketplanet OnePlace;

4. wypełniony formularz cenowy – opz stanowiącego Załącznik nr 1 do um.;

5. jeżeli Wykonawca polega na zdol. lub sytuacji innych podm. na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu oceny, czy Wyk. będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zam.publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wyk. z tymi podm. gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wyk. składa zobowiązanie tych podm. do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam.;

6. dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w JEDZ;

7. w przypadku gdy Wyk. reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz dane mocodawcy (Wykonawcy) i pełnomoc. w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

8. w przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 uPzp) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ww. Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie;

9. dowód wniesienia wadium;

10. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lubart. 14 RODO sporządzony według załącznika nr 3 do SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wezwie Wykon. do złożenia:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opł. podatków, lub innego dok. potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opł. Skł. na ubezpieczenia społ. lub zdrow., lub innego dok. potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W celu potw., że oferowane usł. odpowiadają wymaganiom określonym przez zam.: Dok. potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt 9.1 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/03/2020