Supplies - 155725-2019

03/04/2019    S66

Poland-Katowice: Unleaded petrol

2019/S 066-155725

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Telephone: +48 327572231
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych (benzyny bezołowiowej i oleju napędowego) i produktów pozapaliwowych do samochodów i innych pojazdów będących w użytkowaniu Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Reference number: 701801842-1
II.1.2)Main CPV code
09132100 Unleaded petrol
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz. 1986) w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przedmiotem zamówienia jest: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych (benzyny bezołowiowej i oleju napędowego) i produktów pozapaliwowych do samochodów i innych pojazdów będących w użytkowaniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2019÷2021.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 4 234 844.05 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09134100 Diesel oil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
II.2.4)Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Zakup benzyny bezołowiowej spełniającej wymagania jakościowe normy PN-EN 228+A1:2017-06 oraz oleju napędowego spełniającego wymagania jakościowe normy PN-EN 590+A1:2017-06 + poprawka PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1 i produktów pozapaliwowych w latach 2019÷2021 dokonywany w systemie bezgotówkowym za pomocą kart elektronicznych w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju dla potrzeb samochodów i innych pojazdów będących w użytkowaniu Polskiej Grupy Górniczej S.A.

2. Zakup paliw w ilościach szacunkowych:

— benzyna bezołowiowa 95 - 627 944 litrów

— olej napędowy - 423 429 litrów

3. Dostarczenie Zamawiającemu odpowiednich kart elektronicznych dla każdego samochodu i innych pojazdów będących w użytkowaniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. i ich wymiana w przypadku zagubienia lub zniszczenia.

4. Wystawienie w okresach nie częstszych niż dwa razy w miesiącu faktur za dokonane zakupy na Zamawiającego.

5. Dostarczone Zamawiającemu karty paliwowe muszą umożliwiać rozliczania opłat drogowych ViaToll.

Wymagania prawne oraz wymagane parametry jakościowe przedmiotu zamówienia.

1. Benzyna bezołowiowa musi spełniać parametry jakościowe zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 228+A1:2017-06 i nie przekraczać maksymalnie 5 % zawartości biokomponentów (E5).

2. Olej napędowy musi spełniać parametry jakościowe zgodnie z wymaganiami aktualnej normy jakościowej PN-EN 590+A1:2017-06 +poprawka PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1

I nie przekraczać maksymalnie 7 % zawartości biokomponentów (B7).

3. Jakość benzyny bezołowiowej i oleju napędowego musi odpowiadać wymaganiom zawartym

W regulacjach prawnych obowiązujących w dniu sprzedaży tj.:

— Ustawy z dnia 25.8.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 2018 poz. 427 j.t. z póź. zm.),

— Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680 z póź. zm.).

4. Zakupy dokonywane będą bezgotówkowo, za pomocą kart wystawionych na numer rejestracyjny samochodu lub okaziciela. Karty wydawane są Zamawiającemu, a w razie ich zagubienia Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne. Ilość kart według zapotrzebowania na dzień wszczęcia postępowania wynosi 120 szt. i w trakcie realizacji zamówienia może ulegać zmianom.

5. Zakup paliw i produktów pozapaliwowych dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu pomniejszone o rabat udzielony przez Wykonawcę.

6. Wykonawca będzie rozliczał transakcje z Zamawiającym w PLN.

7. Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie faktur VAT nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Faktury VAT zbiorcze powinny być wystawiane na Zamawiającego na podstawie dokumentów potwierdzających zakup paliw i produktów pozapaliwowych za okresy rozliczeniowe. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: I okres rozliczeniowy: od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy: od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.

8. Podane ilości benzyny bezołowiowej i oleju napędowego są ilościami szacunkowymi i nie mogą być uważane przez Wykonawców jako ilości określające zapotrzebowanie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Zmiana ilości zakupionego paliwa spowodowana zbyciem użytkowanych pojazdów, zmianą miejsca użytkowania samochodów w trakcie obowiązywania umowy nie będzie powodowała żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

9.Wykonawca zaoferuje rabat procentowy udzielony od ceny z dnia zakupu. Wielkość procentowa rabatu jest wartością niezmienną w czasie całego okresu trwania umowy.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupionego oleju napędowego i benzyny bezołowiowej z zastrzeżeniem, że całkowita wartość zakupu nie przekroczy wartości umowy.

11. Wartość umowy uwzględnia zakupy produktów pozapaliwowych do wartości nie większej niż 4 %.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Średnia oceniana cena brutto za 1 litr benzyny bezołowiowej 95 (E5) i oleju napędowego (B7) z uwzględnieniem rabatu – C / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Dostępność stacji na terenie województwa śląskiego - D / Weighting: 10
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 229-524716
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych (benzyny bezołowiowej i oleju napędowego) i produktów pozapaliwowych do samochodów i innych pojazdów będących w użytkowaniu Polskiej Grupy Górniczej S.A.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/03/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN Spółka Akcyjna 09-411 Płock, ul. Chemików 7
Town: Płock
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 234 844.05 PLN
Total value of the contract/lot: 4 231 473.70 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.1.2019 r.) do dnia 31.12.2021 r.

Zakupy następować będą sukcesywnie (w miarę potrzeb Zamawiającego) za pomocą kart wystawionych przez Wykonawcę na numer rejestracyjny samochodu lub na okaziciela. Transakcje bezgotówkowe muszą być zabezpieczone kodem PIN.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/04/2019