Leveringen - 15576-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Cyprus-Nicosia: Geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en metabolisme

2018/S 009-015576

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ypoyrgeio Ygeias
Prodromoy 1 kai Cheilonos 17
Leykosia
1448
Cyprus
Contactpersoon: Mairi Fragkoydi
Telefoon: +357 22608718
E-mail: mfrangoude@phs.moh.gov.cy
Fax: +357 22608795
NUTS-code: CY

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eprocurement.gov.cy

Adres van het kopersprofiel: https://www.eprocurement.gov.cy

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προσφορά για την προμήθεια φαρμάκων πεπτικού συστήματος και μεταβολισμού, Φ.Υ.Υ.84/2017.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33610000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια φαρμάκων πεπτικού συστήματος και μεταβολισμού.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 170 991.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος 1.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000
Voornaamste plaats van uitvoering:

Φαρμακευτικές Αποθήκες, Λευκωσία, Κύπρος.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια φαρμάκων πεπτικού συστήματος και μεταβολισμού.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Αυξομείωση ποσοτήτων 30 τοις εκατό.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος 2.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000
Voornaamste plaats van uitvoering:

Φαρμακευτικές Αποθήκες, Λευκωσία, Κύπρος.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια φαρμάκων πεπτικού συστήματος και μεταβολισμού.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Αυξομείωση ποσοτήτων 30 τοις εκατό.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος 3.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000
Voornaamste plaats van uitvoering:

Φαρμακευτικές Αποθήκες, Λευκωσία, Κύπρος.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια φαρμάκων πεπτικού συστήματος και μεταβολισμού.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Αυξομείωση ποσοτήτων 30 τοις εκατό.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος 4.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000
Voornaamste plaats van uitvoering:

Φαρμακευτικές Αποθήκες, Λευκωσία, Κύπρος.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια φαρμάκων πεπτικού συστήματος και μεταβολισμού.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Αυξομείωση ποσοτήτων 30 τοις εκατό.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος 5.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000
Voornaamste plaats van uitvoering:

Φαρμακευτικές Αποθήκες, Λευκωσία, Κύπρος.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια φαρμάκων πεπτικού συστήματος και μεταβολισμού.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Αυξομείωση ποσοτήτων 30 τοις εκατό.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 104-208516
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Είδος 1.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Είδος 2: «Glycopyrronium Bromide», ευρώ 6,24/10 φύσιγγες.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medilink Pharmaceuticals Ltd.
Αρμενίας 30
Λευκωσία
2003
Cyprus
Telefoon: +357 22319282
E-mail: medilink@cytanet.com.cy
Fax: +357 22319290
NUTS-code: CY

Internetadres: https://www.eprocurement.gov.cy

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 112.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Είδος 3.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Είδος 4: «Senna Plus», ευρώ 1,32/μπουκάλι x 100ml.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
P.T. Hadjigeorgiou Co. Ltd.
Λευκωσία
Cyprus
E-mail: hapanicos@cytanet.com.cy
NUTS-code: CY

Internetadres: https://www.eprocurement.gov.cy

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 172.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Είδος 5: «Salofalk», ευρώ 18,00/7 μίας δόσης σωληνάρια.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Thespis Pharmaceutical Ltd.
Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 4
Λευκωσία
1065
Cyprus
Telefoon: +357 22677710
E-mail: administration@thespispharma.eu
Fax: +357 22677096
NUTS-code: CY

Internetadres: https://www.eprocurement.gov.cy

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 133 707.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Το είδος 1 ακυρώθηκε, σύμφωνα με την παρ. 10.3.2.α), Μέρος Α', των εγγράφων του διαγωνισμού. Το είδος 3 ακυρώθηκε, σύμφωνα με την παρ. 10.3.2.β), Μέρος Α', των εγγράφων του διαγωνισμού.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, Τ.Θ. 24820
Λευκωσία
1304
Cyprus
Telefoon: +357 22445100
E-mail: tra@aap.gov.cy
Fax: +357 22445107

Internetadres: http://www.tra.gov.cy

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).

2) Για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy

3) Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, Τ.Θ. 24820
Λευκωσία
1304
Cyprus
Telefoon: +357 22445100
E-mail: tra@aap.gov.cy
Fax: +357 22445107

Internetadres: http://www.tra.gov.cy

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018