Leveringen - 15578-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Zakcomputers

2018/S 009-015578

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Komenda Główna Policji
Puławska 148/150
Warszawa
02-624
Polen
Contactpersoon: Tomasz Jedynak
Telefoon: +48 226012220
E-mail: tomasz.jedynak@policja.gov.pl
Fax: +48 226011857
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policja.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM (Zadanie nr 1) oraz sprzętu komputerowego (Zadanie nr 2)

Referentienummer: 154/BŁiI/17/TJ/FBW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM (Zadanie nr 1) oraz sprzętu komputerowego (Zadanie nr 2). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 5 505 144.00 PLN / Hoogste offerte: 5 686 836.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 1 obejmujące dostawę urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213500
30213200
30213100
48420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia części 1 jest dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rozszerzona gwarancja dla urządzeń, stacji dokujących i ładowarek / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Wymagania pożądane - W6_Warstwa oleofobowa / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Wymagania pożądane - W24_Wbudowany odbiornik GLONASS / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Wymagania pożądane - W27_Możliwość wyboru danego standardu transmisji, tj. np. możliwość ustawienia wyłącznie transmisji GPRS / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Wymagania pożądane - W38_Funkcjonalność portu z funkcją hosta (OTG) nie wymagająca dodatkowego zasilania / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Wymagania pożądane - W40_Wbudowana kamera tylna min. 13 Mpix, wyposażona w lampę doświetlającą LED / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Wymagania pożądane - W41_Wielokolorowa dioda LED na froncie urządzenia z możliwością jej programowania - Wykonawca dostarczy niezbędne API (więcej - rozdz. XIV SIWZ) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Wymagania pożądane - W45_Dodatkowo pożądana funkcjonalność czytnika (wbudowany czytnik kodów kreskowych tzw. Imager 1D/2D/MRZ) (więcej - rozdz. XIV SIWZ) / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Wymagania pożądane - W46_Dodatkowa funkcjonalność czytnika i jego oprogramowania (więcej - rozdz. XIV SIWZ) / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Wymagania pożądane - W50_Dodatkowy, drugi programowalny przycisk na obudowie - wykonawca dostarczy niezbędne API / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Wymagania pożądane - W54_Trwałe oznakowanie na obudowie - logo "Policja" - wzór zgodny z księgą znaku - na froncie urządzenia, poza obszarem ekranu / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Wymagania pożądane - W59_Handstrap wyposażony w klips do mocowania do paska spodni / Weging: 1
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: projekt nr PL/2017/PR/0011 Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium do Zadania nr 1 w wysokości 100 000,00 PLN.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia wymogów określonych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń i dokumentów zawiera Rozdział VII SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 180-368240
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zadanie nr 1 obejmujące dostawę urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 116
Warszawa
02-230
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 686 836.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018