Lieferungen - 15579-2018

13/01/2018    S9    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Łódź: Diverse Computerausrüstungen

2018/S 009-015579

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych
Telefon: +48 426895910
E-Mail: k.juszczak@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
NUTS-Code: PL711

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kopernik.lodz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa akcesoriów komputerowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Referenznummer der Bekanntmachung: 156/ZP/17
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30236000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi.

2.Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2a i 2b do SIWZ.

3.Oferta musi obejmować całość zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 375 972.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

2. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2a i 2b do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: max. 28 dni licząc od daty podpisania umowy.

2. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Kryteria oceny ofert zostały szczegółowo opisane w Rozdziale XX SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

W przedmiotowym postępowaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Braki sprzętu do nowopowstałych jednostek organizacyjnych oraz braki elementów do napraw sprzętu komputerowego uniemożliwiają pracę jednostek szpitala. Istnieje pilna potrzeba wstawienia nowych stanowisk komputerowych oraz napraw uszkodzonych stanowisk wynikają głównie z wprowadzonych od października zmian organizacyjnych (sieć szpitali NPL). Szczegółowe uzasadnienie zawiera protokół postępowania.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 201-413175
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa akcesoriów komputerowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/12/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Optimus Sp. z o.o.
Sieradz
Polen
NUTS-Code: PL714
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 378 048.78 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 375 972.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Warunki dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XV SIWZ.

2. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1)Formularz oferty – zał. nr 2 do SIWZ.

2)Formularz asortymentowo-cenowy – zał. nr 2A do SIWZ

3)Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji – Zał. nr 2B do SIWZ

4)Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.

5)Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.

6)Oświadczenie w formie JEDZ - sposób wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

7)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.6). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

8)Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5,6 Rozp. Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.

9)Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.6). niniejszej SIWZ.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

4. Z postępowania o udzielenie zam. publ. Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy PZp.

5. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania o udzielenie zam. publ. w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy opis na temat odwołań znajduje się w SIWZ w Rozdziale XXIV.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018