Usługi - 155802-2016

07/05/2016    S89    Rada Unii Europejskiej - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 

Belgia-Bruksela: UCA 16/003 — Wynajem ścian wizyjnych na potrzeby zamontowania w budynku na czas trwania szczytów europejskich

2016/S 089-155802

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej, secrétariat général
Adres pocztowy: rue de la Loi 175
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE100
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Faks: +32 22800262

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1498
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

UCA 16/003 — Wynajem ścian wizyjnych na potrzeby zamontowania w budynku na czas trwania szczytów europejskich

Numer referencyjny: UCA 16/003
II.1.2)Główny kod CPV
32320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem ścian wizyjnych Zamówienie obejmuje montaż i demontaż, a także wsparcie techniczne na miejscu podczas wydarzenia. W stosownym przypadku ściany wizyjne będą również wykorzystywane podczas innych wydarzeń Sekretariatu (dni otwarte itp.).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32323000
32323100
32322000
51000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100
II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszej procedury jest wynajem ścian wizyjnych do zamontowania na czas trwania szczytów europejskich w atrium budynku im. Justusa Lipsiusa, który jest siedzibą Sekretariatu Generalnego Rady.

Od lat podczas szczytów europejskich, a niekiedy także podczas innych wydarzeń o dużym nagłośnieniu w mediach, w atrium budynku im. Justusa Lipsiusa, będącym siedzibą Sekretariatu, montuje się 2 ściany wizyjne. Serwis prasowy Sekretariatu potrzebuje bowiem skutecznego systemu wyświetlania, aby szybko przekazywać informacje dziennikarzom. W tym celu ekrany wizyjne umożliwiają:

— bezpośrednią transmisję i tym samym promowanie działalności publicznej związanej ze szczytami, w tym rund rozmów, nieformalnych spotkań, konferencji prasowych itp.,

— widoczne i szybkie przekazywanie praktycznych informacji takich jak godziny spotkań z prasą, ogłoszenia o konferencjach prasowych, informacje logistyczne itp.

Szczyty odbywają się normalnie 4–8 razy w roku — zazwyczaj w czwartki/piątki — a czas trwania ogranicza się do 2 dni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

czas trwania zamówienia: maksymalnie 4 lata;

wyjściowy czas trwania zamówienia: 2 lata z możliwością 2-krotnego przedłużenia, każdorazowo o 1 rok.

II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 20
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

liczba kandydatów nie jest ograniczona.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekretariat Generalny Rady nie podaje do wiadomości szacunkowej wartości umów. Szacunkowa wielkość zamówienia jest określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Język roboczy: zwyczajowymi językami roboczymi w ramach świadczenia usług są języki angielski lub francuski.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

W okresie 3 lat od zawarcia umowy początkowej Sekretariat może zastosować procedurę negocjacyjną z podmiotem, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego nowych usług polegających na ponownym świadczeniu usług podobnych do usług w ramach projektu podstawowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia i opisanego w pkt II.1.4.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia strony skarżącej, a w przypadku braku powiadomienia od dnia zapoznania się z danym faktem. Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

Terminy procesowe zostały przedłużone o 10-dniowy termin uwzględniający odległość, bez względu na miejsce siedziby lub zamieszkania zainteresowanej strony.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej, secrétariat général — DGA4 — unité de coordination des acquisitions
Adres pocztowy: rue de la Loi 175
Miejscowość: Bruxelles
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Faks: +32 22800262
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/04/2016