Služby - 155802-2016

07/05/2016    S89

Belgicko-Brusel: UCA 16/003 – Prenájom videostien, ktoré sa nainštalujú v budove počas európskych samitov

2016/S 089-155802

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Rada Európskej únie, secrétariat général
Poštová adresa: rue de la Loi 175
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefón: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1498
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

UCA 16/003 – Prenájom videostien, ktoré sa nainštalujú v budove počas európskych samitov.

Referenčné číslo: UCA 16/003
II.1.2)Hlavný kód CPV
32320000 Televízne a audiovizuálne zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Zákazka sa týka prenájmu videostien. To musí zahŕňať zmontovanie a demontáž, ako aj technickú podporu počas podujatia na mieste. Videosteny sa podľa možností budú používať aj počas iných podujatí sekretariátu (otvorené dni atď).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
32323000 Videomonitory
32323100 Farebné videomonitory
32322000 Mutimediálne zariadenia
51000000 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tohto konania je prenajať si videosteny, ktoré sa nainštalujú v Átriu budovy Justus Lipsius Generálneho sekretariátu Rady počas európskych samitov.

Už veľa rokov sa 2 videosteny inštalujú v Átriu sekretariátu budovy Justus Lipsius počas európskych samitov a niekedy počas iných podujatí s významným mediálnym pokrytím. Dôvodom je skutočnosť, že tlačové oddelenie sekretariátu potrebuje efektívny zobrazovací systém na rýchle poskytovanie informácií novinárom. Videosteny majú preto:

— zobrazovať živé a teda propagovať verejné činnosti týkajúce sa samitov, napríklad rokovania za okrúhlym stolom, rozhovory pri odchode, tlačové konferencie atď.

— poskytovať rýchlo a jednoducho zobraziteľné, praktické informácie, napríklad časy a miesta stretnutí pre tlačové skupiny, oznámenia o tlačových konferenciách, logistické informácie atď.

Samity sa bežne organizujú 4 až 8-krát ročne, obvykle vo štvrtky/piatky a trvajú 2 dni.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Trvanie zmluvy: max. 4 roky;

pôvodné trvanie: 2 roky, ktoré je možné obnoviť na 2 ďalšie 1-ročné obdobia.

II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 20
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:

Počet uchádzačov nemá žiadny limit.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Generálny sekretariát Rady nezverejňuje odhadovanú hodnotu zákaziek. Odhadovaný objem zákazky je uvedený v špecifikáciách.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pracovný jazyk: bežné pracovné jazyky používané pri vykonávaní služieb budú angličtina a/alebo francúzština.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/05/2016
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Počas 3 rokov po uzavretí pôvodnej zmluvy bude Sekretariát môcť využiť možnosť rokovacieho konania bez predbežného uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania so stranou, ktorej bola zákazka zadaná, na opakovanie podobných služieb v súlade so základným projektom, na ktorý sa táto zákazka vzťahuje a ktorý je opísaný v bode II.1.4.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od upovedomenia navrhovateľa, alebo ak sa nepodáva oznámenie, do 2 mesiacov od dátumu, keď sa oboznámili s uvedenou skutočnosťou. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na podávanie odvolaní.

Časové lehoty konania sú predĺžené z dôvodu vzdialenosti o jedno obdobie 10 dní bez ohľadu na obvyklé miesto bydliska alebo sídlo dotyčnej strany.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Rada Európskej únie, secrétariat général — DGA4 — unité de coordination des acquisitions
Poštová adresa: rue de la Loi 175
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefón: +32 22818062
Fax: +32 22800262
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/04/2016