Tjänster - 155802-2016

07/05/2016    S89

Belgien-Bryssel: UCA 16/003 – Hyra av videoväggar som ska installeras i byggnaden under europeiska toppmöten

2016/S 089-155802

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, secrétariat général
Postadress: rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1498
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

UCA 16/003 – Hyra av videoväggar som ska installeras i byggnaden under europeiska toppmöten

Referensnummer: UCA 16/003
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
32320000 TV-utrustning och audiovisuell utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontraktet gäller hyra av videoväggar. Detta ska inbegripa montering och nedmontering såväl som tekniskt stöd på plats under evenemanget. Videoväggarna kommer också att användas under sekretariatets andra evenemang (öppet hus-dagar etc.) då detta är lämpligt.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
32323000 Videomonitorer
32323100 Färgskärmar
32322000 Multimedieutrustning
51000000 Installation (utom programvara)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med detta förfarande är att hyra videoväggar som ska installeras i rådets generalsekretariats Justus Lipsius-byggnads atrium under europeiska toppmöten.

Under många års tid har 2 videoväggar installerats i generalsekretariatets Justus Lipsius-byggnads atrium under europeiska toppmöten och emellanåt under andra evenemang med stor mediatäckning, eftersom sekretariatets pressavdelning behöver ett effektivt displaysystem för att snabbt tillhandahålla journalisterna information. För att uppfylla detta syfte ska videoväggarna

— genom livesändning visa, och således främja, offentliga verksamheter med anknytning till toppmötena, såsom rundabordsdiskussioner, intervjuer med personer då de kommer ut från eller anländer till ett möte/evenemang (så kallade ”doorstep”-intervjuer), presskonferenser etc.,

— tillhandahålla, på ett sätt som snabbt och lätt går att se, praktisk information såsom tid och mötesplats för presspooler, tillkännagivanden om presskonferenser, logistikinformation etc.

Toppmötena hålls vanligtvis 4-8 gånger per år – oftast på torsdagar/fredagar – och varar under 2 dagar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktets löptid: upp till 4 år.

Inledande löptid: 2 år, som kan komma att förlängas med 2 ytterligare 1-årsperioder.

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 20
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Ingen begränsning finns vad gäller antalet sökande.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Rådets generalsekretariat kommer inte att publicera kontraktens uppskattade värde. Kontraktets uppskattade omfattning anges i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Arbetsspråk: De gällande arbetsspråken vid utförandet av tjänsterna kommer att vara engelska och/eller franska.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/05/2016
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Under de 3 år som följer på tecknandet av det inledande kontraktet kommer sekretariatet att kunna använda sig av ett förhandlat förfarande med den part som tilldelats detta kontrakt, utan föregående publicering av ett meddelande om upphandling, för en upprepning av liknande tjänster i överensstämmelse med det grundläggande projekt som det hänvisas till i detta kontrakt, i enlighet med punkt II.1.4.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, inom 2 månader från det datum då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

De förfarandemässiga tidsfristerna förlängs på grund av avstånd med en enskild period på 10 dagar, oavsett var den berörda partens vanliga etableringsort eller hemvist är.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, secrétariat général – DGA4 – unité de coordination des acquisitions
Postadress: rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/04/2016