Servicii - 155814-2016

07/05/2016    S89

Belgia-Bruxelles: Gestionarea portofoliului de proprietate intelectuală

2016/S 089-155814

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Joint Research Centre (JRC), Resources
Adresă: rue du Champ de Mars 21 (CDMA 5/35)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: JRC-B5-BXL-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://web.jrc.ec.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Produse Chimice – ECHA
Adresă: Annankatu 18
Localitate: Helsinki
Cod NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Cod poștal: 00121
Țară: Finlanda
E-mail: JRC-B5-BXL-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://echa.europa.eu/web/guest
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1514
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Gestionarea portofoliului de proprietate intelectuală.

Număr de referinţă: JRC/BRU/2016/DDG.03/0003/OC.
II.1.2)Cod CPV principal
79120000 Servicii de consultanţă privind brevetarea şi drepturile de autor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prestarea de servicii de gestionare a portofoliului de drepturi de proprietate intelectuală (DPI) legate de activele de proprietate intelectuală, în special privind brevetele, mărcile, desenele și modelele industriale. Înregistrarea și soluționarea litigiilor în legătură cu numele de domenii sunt, de asemenea, incluse. Principalele servicii sunt serviciile de înregistrare și de punere în aplicare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
79110000 Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
79111000 Servicii de consultanţă juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul acestei licitații este încheierea unui contract-cadru pentru asigurarea gestionării portofoliului DPI pentru instituțiile UE, direcțiile generale și serviciile Comisiei Europene, agențiile executive și agențiile și organismele Uniunii Europene. Aceasta nu include reînnoirea sau gestionarea taxelor anuale pentru portofoliul PI al UE.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 600 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

După primele 24 de luni, contractul-cadru poate fi reînnoit de 2 ori, de fiecare dată pentru 12 luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet furnizată în secțiunea I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2015/S 109-197419
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/06/2016
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/06/2016
Ora locală: 14:00
Locul:

La sediul autorității contractante din Bruxelles specificat la punctul I.1) „Adresă”.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet furnizată în secțiunea I.3.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet furnizată în secțiunea I.3 pentru dosarul licitației.

În conformitate cu articolul 134 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei, astfel cum a fost modificat, pe parcursul celor 3 ani ulteriori încheierii contractului inițial, autoritatea contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare pentru achiziționarea de servicii suplimentare care constau în repetarea de servicii similare (până la maximum 50 % din valoarea contractului inițial) din partea operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul.

La cererea ofertantului, autoritatea contractantă poate furniza informații suplimentare numai în scopul clarificării naturii contractului.

Toate cererile de informații suplimentare trebuie formulate în scris numai prin intermediul site-ului e-tendering de la adresa https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1514 în secțiunea „Întrebări și răspunsuri”, făcând clic pe „Creați o întrebare”.

Autoritatea contractantă nu este obligată să răspundă cererilor de informații suplimentare primite cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă poate, din proprie inițiativă, să informeze părțile interesate cu privire la orice eroare, inexactitate, omisiune sau orice altă eroare de redactare apărută în textul anunțului privind această licitație.

Toate informațiile suplimentare, inclusiv cele menționate mai sus, vor fi publicate pe site-ul e-tendering indicat mai sus. Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice actualizările și modificările efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/04/2016