Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 1559-2017

04/01/2017    S2

Luxemburg-Luxemburg: Sluiten van raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands

2017/S 002-001559

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: plateau de Kirchberg (bureau T-1/159)
Plaats: Luxemburg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Nederlandse taaleenheid
E-mail: FreelanceNL@curia.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.curia.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sluiten van raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79530000 Vertaaldiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat 12 percelen (zie II.2) die permanent zijn zodat tijdens de gehele looptijd van de opdracht nieuwe aanvragen in behandeling kunnen worden genomen. De raamovereenkomsten worden per perceel gegund en de duur ervan bedraagt 1 jaar, met een mogelijke stilzwijgende verlenging voor 3 nieuwe perioden van telkens 1 jaar. Het maximumaantal raamovereenkomsten voor elk perceel wordt hierna gepreciseerd. Op basis van de gunningscriteria wordt een lijst met een klassement van de contractanten opgesteld. Deze lijst bepaalt de oorspronkelijke volgorde waarin de contractanten, gelet op hun productiecapaciteit en eventuele specialisatiegebied, worden benaderd voor concrete werkzaamheden. Het klassement wordt periodiek herzien om het in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke kwaliteit van de prestaties, en kan tijdens de gehele looptijd van de opdracht worden gewijzigd wanneer nieuwe raamovereenkomsten worden gesloten of bestaande raamovereenkomsten worden beëindigd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FR

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Frans naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 50. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 50
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2015 werd voor dit perceel gemiddeld een prijs betaald van 45,78 EUR (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt). Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DE

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Duits naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 50. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 50
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2015 werd voor dit perceel gemiddeld een prijs betaald van 44,13 EUR (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt). Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EN

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Engels naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 50. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 50
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2015 werd voor dit perceel gemiddeld een prijs betaald van 44,13 EUR (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt). Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ES

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Spaans naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 20. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 20
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2015 werd voor dit perceel gemiddeld een prijs betaald van 43,29 EUR (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt). Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IT

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Italiaans naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 20. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 20
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2015 werd voor dit perceel gemiddeld een prijs betaald van 50,09 EUR (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt). Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PL

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Pools naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 10. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 10
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2015 werd voor dit perceel gemiddeld een prijs betaald van 42,58 EUR (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt). Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DA

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Deens naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 10. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 10
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2015 werd voor dit perceel gemiddeld een prijs betaald van 50,09 EUR (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt). Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SV

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Zweeds naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 10. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 10
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FI

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Fins naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 10. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 10
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2015 werd voor dit perceel gemiddeld een prijs betaald van 38,72 EUR (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt). Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EL

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Grieks naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 10. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 10
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2015 werd voor dit perceel gemiddeld een prijs betaald van 40,07 EUR (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt). Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HU

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Hongaars naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 10. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 10
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RO

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Roemeens naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 10. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 10
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte offertes af te wijzen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke en rechtspersonen die binnen de werkingssfeer van de oprichtingsverdragen van de Europese Unie vallen en voor alle natuurlijke en rechtspersonen die zijn gevestigd in een derde land dat met de Europese Unie een bijzondere overeenkomst heeft gesloten op het gebied van overheidsopdrachten, zulks onder de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden. De gegadigden moeten aangeven in welk land zij zijn gevestigd en de bewijzen overleggen die volgens het recht van deze staat zijn vereist.

De gegadigden moeten met betrekking tot de uitsluitingscriteria en de selectiecriteria de verklaring op erewoord ondertekenen (te vinden op het internetadres dat in I.3 is vermeld) dat zij in geen van de situaties verkeren als beschreven in artikel 106 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad.

Bij een gegadigde niet zijnde een natuurlijk persoon, gelden deze uitsluitingscriteria zowel voor de gegadigde als zodanig als voor elk van de dienstverleners die in de gegadigde zijn verenigd.

Tevens moeten de volgende bewijsstukken worden verstrekt:

* Bij een gegadigde, niet zijnde een natuurlijk persoon:

— de vermelding en het bewijs van de plaats van vestiging,

— de vermelding en het bewijs van de juridische status, bijvoorbeeld inschrijving in het handelsregister, inschrijving in het btw-register, kopieën van stichtings- of oprichtingsakten, in overeenstemming met de bepalingen van de staat waarin de gegadigde is gevestigd,

— het bewijs van de identiteit van de personen die bevoegd zijn om hem te vertegenwoordigen, namens hem beslissingen te nemen, of over hem zeggenschap hebben.

* Bij een gegadigde, natuurlijk persoon:

— verklaring betreffende zijn status van zelfstandige voor de betrokken dienstverlening,

— verklaring betreffende zijn btw-plichtigheid.

De aanvragen tot deelneming moeten zodanig worden opgesteld dat ze volledig, nauwkeurig en zo snel mogelijk kunnen worden beoordeeld om de gegadigden te kunnen selecteren met wie wordt onderhandeld. Gegadigden die niet de nodige inlichtingen hebben verstrekt door invulling van het verplichte inschrijvingsformulier (beschikbaar op het in I.3 vermelde internetadres) en het bijvoegen van de vermelde documenten en bewijsstukken, riskeren dat hun aanvraag wordt afgewezen.

Het aantal exemplaren van de aanvraag moet overeenstemmen met het aantal percelen waarop deze betrekking heeft, en inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van de geschiktheid van de gegadigden moeten per perceel worden verstrekt.

Gegadigden waarvan de raamovereenkomst voor hetzelfde perceel is opgezegd wegens ontoereikende kwaliteit, kunnen eveneens van deelneming aan de opdracht worden uitgesloten voor het betrokken perceel.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de gegadigde dient over de economische en financiële draagkracht te beschikken die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Eventuele minimumeisen:

rechtspersonen dienen voldoende informatie te verstrekken om het Hof in staat te stellen hun financiële situatie te beoordelen, en meer in het bijzonder het bewijs dat zij over voldoende (financiële) middelen beschikken om te garanderen dat zij de prestatie gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst zonder onderbreking en naar tevredenheid zullen kunnen vervullen. De gegadigde rechtspersoon (bij een gezamenlijke aanvraag tot deelneming, de gecombineerde draagkracht van alle leden van het consortium) dient de volgende bewijzen over te leggen:

— een kopie van de balans of een uittreksel van de balansen en resultatenrekeningen van de laatste 3 boekjaren, en iedere kopie van verslagen van de Raad van Bestuur en externe auditors, indien beschikbaar, van deze boekjaren.

Indien de gegadigde om een buitengewone reden die naar oordeel van de aanbestedende dienst is gerechtvaardigd, niet in staat is een van de bovengenoemde documenten over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen door middel van enig ander document dat naar oordeel van de aanbestedende dienst hiertoe geschikt is. De aanbestedende dienst moet in ieder geval in de aanvraag tot deelneming in kennis worden gesteld van de buitengewone reden en de rechtvaardiging hiervoor. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor te verzoeken om enig ander document aan de hand waarvan hij de economische en financiële draagkracht van de gegadigde kan controleren.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

iedere natuurlijke persoon die zelf gegadigde is, en iedere natuurlijke persoon die bij het verrichten van de betrokken dienst wordt ingeschakeld, moet aan de navolgende minimumvereisten van beroepsbekwaamheid voldoen:

— voltooide juridische opleiding afgesloten met een diploma Nederlands of Belgisch recht (meester/master in de rechtsgeleerdheid, licentiaat/master in de rechten),

— of een universitair diploma op vertaal- of taalkundig gebied (master) en minimaal 2 jaar ervaring als vertaler van juridische teksten of van teksten die het beleid of het optreden van de Europese Unie betreffen,

— of een universitair diploma op een ander gebied (master) en minimaal 3 jaar ervaring als vertaler van juridische teksten of van teksten die het beleid of het optreden van de Europese Unie betreffen,

— perfecte kennis van het Nederlands en van de Nederlandstalige rechtsterminologie,

— goede kennis van de brontaal (per perceel).

Inlichtingen en kopieën van de volgende elementen om te beoordelen of aan deze vereisten is voldaan:

— juridische opleiding (niveau, diploma('s), betrokken rechtssysteem),

— universitaire opleiding (diploma('s)),

— aangetoonde ervaring als vertaler van juridische teksten of van teksten die het beleid of het optreden van de Europese Unie betreffen,

— beheersing van het Nederlands (wijze van verwerving, diploma('s), beroepservaring),

— kennis van de brontaal (wijze van verwerving, diploma('s), beroepservaring).

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De kwaliteit van de prestaties dient zodanig te zijn dat de tekst onmiddellijk kan worden gebruikt voor publicatie of anderszins. De contractant moet dus instaan voor:

— overeenstemming met de door het Hof gegeven specifieke instructies,

— correct en nauwgezet gebruik van de doeltaal,

— nauwgezet gebruik van de adequate juridische taal en terminologie van de doeltaal,

— nauwgezet gebruik van de juridische terminologie die in de referentiedocumenten voorkomt (bron- en doeltaal),

— nauwkeurige aanhaling van relevante wetteksten en/of rechtspraak,

— gebruik van de relevante juridische databases (van de Europese Unie en de lidstaten),

— toepassing van het Vademecum van het Hof (indien van toepassing),

— levering binnen de overeengekomen en op de opdrachtbon gespecificeerde termijn.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 260
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/02/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

De uitnodiging tot inschrijving is permanent. Naar verwachting zal binnen uiterlijk 42 maanden nadat de eerste raamovereenkomsten zijn ingegaan een nieuwe opdracht worden aangekondigd.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanvragen tot deelneming moeten per e-mail (ondertekend en gescand inschrijvingsformulier) of per brief (ondertekend inschrijvingsformulier) worden toegestuurd. Links naar online opgeslagen gegevens worden niet geaccepteerd.

Op basis van de beoordeling van hun geschiktheid zullen de geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd om een offerte in te dienen (minimaal 5 gegadigden per perceel, mits voldoende gegadigden aan de selectiecriteria voldoen).

Aangezien de inschrijvingsoproep voor alle percelen permanent is, zullen met regelmatige tussenpozen gedurende de periode waarin uitvoering wordt gegeven aan de opdracht, na de uiterste datum van ontvangst binnengekomen nieuwe aanvragen worden beoordeeld, mits het maximumaantal contractanten voor het perceel nog niet is bereikt. De deelneming aan deze opdracht is kosteloos en geeft de gegadigde/inschrijver derhalve geen enkel recht op enigerlei financiële vergoeding voor de gemaakte kosten.

De geselecteerde gegadigden zullen per e-mail worden uitgenodigd om een inschrijving in te dienen. Deze e-mail is om administratieve redenen gesteld in het Engels of het Frans, naargelang van het geval.

De te vertalen teksten bestrijken een breed spectrum van juridische onderwerpen die betrekking hebben op de aan het Hof voorgelegde zaken. De teksten zijn van verschillende lengte; ook zullen sommige vertalingen sneller moeten worden geleverd dan andere. Voorbeelden van te vertalen teksten kunnen worden ingezien op de website van het Hof: http://www.curia.europa.eu

Van de contractanten kan worden gevraagd dat zij werken aan teksten die zijn voorbewerkt met behulp van een computerondersteund vertaalsysteem. De gekozen inschrijvers zullen een verklaring moeten ondertekenen dat zij bereid zijn om zich met dit systeem vertrouwd te maken, indien dit voor enig concreet werk noodzakelijk blijkt. Indien zij dit niet willen doen, zien zij daarmee af van hun recht om werk te ontvangen waarvoor vertrouwdheid met dit systeem vereist is, ongeacht hun plaats op de lijst van de contractanten.

De gedeelten van teksten die al volledig of gedeeltelijk zijn vertaald en in het te vertalen bestand, dan wel apart, aan de contractant worden geleverd, kunnen overeenkomstig de in de raamovereenkomst vermelde voorwaarden worden afgetrokken van het aantal bladzijden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

2 maanden vanaf de bekendmaking van het besluit, de kennisgeving aan de verzoeker of, bij gebreke daarvan, vanaf de dag waarop hij kennis heeft gekregen van het besluit, een en ander overeenkomstig artikel 263 VWEU.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/12/2016