Υπηρεσίες - 156110-2021

30/03/2021    S62

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια: Φύλαξη (παρτίδα 1) και παρακολούθηση του συναγερμού, παρέμβαση στις εγκαταστάσεις και συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας (παρτίδα 2)

2021/S 062-156110

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κοινή επιχείρηση SESAR
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@sesarju.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.sesarju.eu/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8141
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8141
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8141
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Έρευνα και Ανάπτυξη για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια: Φύλαξη (παρτίδα 1) και παρακολούθηση του συναγερμού, παρέμβαση στις εγκαταστάσεις και συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας (παρτίδα 2)

Αριθμός αναφοράς: SJU/LC/0159-CFT
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79710000 Υπηρεσίες ασφάλειας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον, η κοινή επιχείρηση SESAR σχεδιάζει να συνάψει σύμβαση(σεις) παροχής υπηρεσιών για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών σχετικά με την ασφάλεια:

— Παρτίδα 1:

Υπηρεσίες φύλαξης, παροχή υπηρεσιών σχετικών με την υποστήριξη και ad hoc παρέμβαση που θα επιβάλλεται από το επίπεδο της κατάστασης ασφαλείας,

— Παρτίδα 2:

Φάση I: συνίσταται σε υπηρεσίες αναβάθμισης ή αντικατάστασης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για διαλειτουργικότητα.

Φάση II: συνίσταται σε υπηρεσίες παρακολούθησης των σημάτων/μηνυμάτων συναγερμού, παρέμβαση στις εγκαταστάσεις μετά από σήματα συναγερμού, συντήρηση του συστήματος ασφαλείας και ad hoc παρέμβαση που θα επιβάλλεται από το επίπεδο της κατάστασης ασφαλείας.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 278 460.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες φύλαξης, παροχή υπηρεσιών σχετικών με την υποστήριξη και ad hoc παρέμβαση που θα επιβάλλεται από το επίπεδο της κατάστασης ασφαλείας

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79713000 Υπηρεσίες φύλαξης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Οι υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθούν εντός των εγκαταστάσεων της κοινής επιχείρησης SESAR: Avenue de Cortenbergh 100, 1000 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον, η κοινή επιχείρηση SESAR σχεδιάζει να συνάψει σύμβαση(σεις) παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ad-hoc παρέμβασης που επιβάλλονται από το κρατικό επίπεδο ασφαλείας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς / Στάθμιση: 60
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 122 400.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 17/10/2021
Λήξη: 16/10/2025
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αρχική διάρκεια είναι 12 μήνες. Προβλέπονται τρεις αυτόματες ετήσιες ανανεώσεις διάρκειας 12 μηνών έκαστη, εκτός εάν ένα από τα μέρη λάβει επίσημη ανακοίνωση περί του αντίθετου, τουλάχιστον 3 μήνες πριν από το τέλος της εν εξελίξει διάρκειας.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Τα κεφάλαια σχετίζονται με το πρόγραμμα SESAR 2020 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια: Παρακολούθηση του συναγερμού, παρέμβαση στις εγκαταστάσεις και συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79711000 Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν εντός των εγκαταστάσεων της κοινής επιχείρησης SESAR: Avenue de Cortenbergh 100, 1000 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η σύμβαση διαιρείται σε 2 φάσεις:

Φάση I: συνίσταται σε υπηρεσίες αναβάθμισης ή αντικατάστασης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για διαλειτουργικότητα.

Φάση II: συνίσταται σε υπηρεσίες παρακολούθησης των σημάτων/μηνυμάτων συναγερμού, παρέμβαση στις εγκαταστάσεις μετά από σήματα συναγερμού, συντήρηση του συστήματος ασφαλείας και ad hoc παρέμβαση που θα επιβάλλεται από το επίπεδο της κατάστασης ασφαλείας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς / Στάθμιση: 60
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 156 060.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Για την παρτίδα 2, η σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα τρεις φορές για 12 μήνες έκαστη από τις 17 Οκτωβρίου 2022 (πρώτη ημερομηνία λήξης της εκτέλεσης της φάσης II), εκτός εάν ένα από τα μέρη λάβει επίσημη ανακοίνωση περί του αντίθετου, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από το τέλος της εν εξελίξει διάρκειας.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Τα κεφάλαια σχετίζονται με το πρόγραμμα SESAR 2020 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/05/2021
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 24/05/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Λόγω των περιορισμών της νόσου Covid-19, η αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα παρασχεθούν σύμφωνα με το σημείο 4.2 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε σημείο 4.2 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Πόλη: Luxembourg
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/03/2021