Доставки - 156123-2020

01/04/2020    S65

България-София: Кранове и клапани

2020/S 065-156123

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Кирил Велков
Електронна поща: kvelkov@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396294
Факс: +359 29250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/dostavka_na_gazova_armatura_-4372-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на газова арматура

Референтен номер: 200-060
II.1.2)Основен CPV код
42131000 Кранове и клапани
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва доставка на 15 вида газова арматура с общо количество 115 броя, разпределени по отделните обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за природен газ“ — 10 вида с общо количество 100 броя,

— обособена позиция № 2 „Доставка на газорегулиращи кранове за ГТКА“ — 2 броя,

— обособена позиция № 3 „Доставка на трипътни сферични кранове“ — 2 вида с общо количество 3 броя,

— обособена позиция № 4 „Доставка на трипътни клапани“ — 4 броя,

— обособена позиция № 5 „Доставка на вентил — двупътен, с електрически изпълнителен механизъм“ — 6 броя.

Пълни технически характеристики са посочени в техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на газова арматура за природен газ

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42131000 Кранове и клапани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Централна складова база на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с. Яна, община Кремиковци, гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва доставка на 10 вида газова арматура с общо количество 100 броя. Пълни технически характеристики са посочени в техническата спецификация.

Офертите се изискват с цел покупка от страна на възложителя на продуктите, предмет на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за доставка / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок / Тежест: 10
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 701 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 210
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

1. В случай че за отделните вид. оборудв. са предложени срокове за доставка с различна продължителност, за целите на оценката по показател ТС2 „Срок за доставка“ се взима най-дългият предложен срок.

2. В случай че за отделните вид. оборудв. са предложени гаранционни срокове с различна продължителност, за целите на оценката по показател ТС1 „Гаранционен срок се взима най-краткия предложен срок.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на газорегулиращи кранове за ГТКА

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42131000 Кранове и клапани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

Компресорна станция „Кардам“, с. Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва доставка на 2 броя газорегулиращ (дозиращ) кран. Пълни технически характеристики са посочени в техническата спецификация.

Офертите се изискват с цел покупка от страна на възложителя на продуктите, предмет на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за доставка / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок / Тежест: 10
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 190 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 210
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на трипътни сферични кранове

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42131000 Кранове и клапани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

Компресорна станция „Кардам“, с. Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва доставка на 2 вида кранове с общо количество 3 броя. Пълни технически характеристики са посочени в техническата спецификация.

Офертите се изискват с цел покупка от страна на възложителя на продуктите, предмет на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за доставка / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок / Тежест: 10
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 210
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

1. В случай че за отделните вид. оборудв. са предложени срокове за доставка с различна продължителност, за целите на оценката по показател ТС2 „Срок за доставка“ се взима най-дългият предложен срок.

2. В случай че за отделните вид. оборудв. са предложени гаранционни срокове с различна продължителност, за целите на оценката по показател ТС1 „Гаранционен срок се взима най-краткия предложен срок.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на трипътни клапани

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42131000 Кранове и клапани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Компресорна станция „Ихтиман“, с. Мирово, община Ихтиман, област София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва доставка на 4 броя клапани — трипътни, двуседлови. Пълни технически характеристики са посочени в техническата спецификация.

Офертите се изискват с цел покупка от страна на възложителя на продуктите, предмет на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за доставка / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок / Тежест: 10
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 210
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на вентил — двупътен, с електрически изпълнителен механизъм

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42131000 Кранове и клапани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Компресорна станция „Ихтиман“, с. Мирово, община Ихтиман, област София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва доставка на 6 броя вентили. Пълни технически характеристики са посочени в техническата спецификация.

Офертите се изискват с цел покупка от страна на възложителя на продуктите, предмет на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за доставка / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок / Тежест: 10
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 210
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП — важи само за обособена позиция № 1.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП чрез представяне на списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената дейност.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Документите, чрез които се доказва съответствието с критериите за подбор, се представят само от участника, избран за изпълнител, при сключване на договор, съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от указния за подготовка на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е изпълнил минимум 2 дейности, идентични или сходни с тази на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата — важи само за обособена позиция № 1.

Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ се разбира доставка на някои от следните видове газова арматура за природен газ с налягане над 16 bar: сферични кранове и/или пробкови кранове с различни конструкции и изпълнения и с ръчно или автоматично управление.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците в проц. следва да отгов. на изискв. на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

За участниците/участниците в обединение/подизпълнителите и/или трети лица в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, чл. 107 от ЗОП и чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице горепосочените обстоятелства.

Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в ел.н вид съгл. чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществени поръчки от 2.03.2018 г.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Няма

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Финансирането се извършва от „Булгартрансгаз“ ЕАД със собствени средства.

2. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията и срока, посочени в т. 3.1 или т. 3.1.1—3.1.2. вкл. (когато поръчката се изпълнява от подизпълнител и е предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя) от проекта на договор.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/05/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/05/2020
Местно време: 14:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с адрес гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. 1 от раздел VI.3) „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Информация относно необходимите документи за участници, упълномощени лица и представители на средствата за масово осведомяване, присъстващи при отваряне на офертите:

— за участници — представляващ/и участника, представят документ за самоличност, копие на актуално състояние на участника (само за чуждестранни участници) или копие от договор за обединение при участник обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език,

— за упълномощени представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на актуалното състояние на участника (само за чуждестранни участници) или копие от договор за обединение при участник обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език,

— за представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

2. В случай на несъответствие между общата цената, изписана цифром и словом, за валидна се приема посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани цифром, с общата цена на офертата, изписана словом, в определен от комисията срок.

При несъответствие между предложените единични цени и обща цена валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом, и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом, в определен от комисията срок.

3. На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП възложителят определя следните минимални и максимални допустими стойности:

— за показател „Гаранционен срок“ от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите: предложен гаранционен срок в календарни месеци, считано от датата на доставка — не по-малко от 24 месеца и не повече от 60 месеца,

— за показател „Срок за доставка“ от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите:

Срок за доставка за всички обособени позиции — не повече от 210 календарни дни, от датата на подписване на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/03/2020